Richtlijn: Pesten (2014)

6. Effectiviteit van school- en klasprogramma’s ter preventie van pesten-Aanbevelingen

Internationaal zijn er diverse antipestprogramma’s voor scholen ontwikkeld. Ook in Nederland zijn diverse antipestprogramma’s ontwikkeld, veelal gebaseerd op succesvolle internationale programma’s. Een aantal van de in Nederland beschikbare programma’s is wetenschappelijk onderzocht op effectiviteit. In dit thema wordt een beeld geschetst van de effectiviteit van deze programma’s. Het betreft hier de volgende programma’s:

ProgrammaLeeftijdsgroepGericht op
KiVa 4-12 jaar Schoolbreed antipestbeleid
PRIMA 4-12 jaar Schoolbreed antipestbeleid
Kanjertraining 4-16 jaar Klas: sociale weerbaarheid
PAD 4-12 jaar Klas: sociaal-emotioneel lesprogramma
Taakspel 6-12 jaar Klas: verbetering klassenklimaat

Aanbevelingen

1. De JGZ ondersteunt scholen bij het hebben van een antipestbeleid. Voor een effectief schoolbreed antipestbeleid kan het KiVa-programma of de PRIMA-methode worden ingezet.

2. Voor een minder uitgebreide schoolse effectieve interventie, op klassenniveau, kan de Kanjertraining, PAD of het Taakspel worden ingezet.

3. Als een school behoefte heeft aan praktische adviezen voor de praktijk, kan de JGZ checken of de volgende effectief bevonden componenten aanwezig zijn op de school en daar haar advies op afstemmen:
   a. oudertraining/bijeenkomsten voor ouders;
   b. verbeterd toezicht op het schoolplein;
   c. disciplinerende methoden;
   d. classroom-management /klasbeheer (technieken om in de klas pestgedrag op te sporen en aan te pakken);
   e. training van leerkrachten;
   f. klassikale regels tegen pesten;
   g. schoolbeleid tegen pesten;
   h. schoolbrede bijeenkomsten over pesten;
   i. informatie voor ouders (bv. folders over pesten).

4. De JGZ verwijst naar de website www.pestweb.nl voor meer informatie. Hier kunnen scholen zelf informeren naar mogelijkheden voor hun aanpak.

5. Meer onderzoek is nodig teneinde bestaande antipestprogramma’s verder te ontwikkelen door de meest effectief gebleken elementen van interventieprogramma’s te bundelen. Daarnaast is het nodig veel bestaande programma’s op effectiviteit te onderzoeken met behulp van een experimentele onderzoeksopzet.

Lees verder voor de onderbouwing.


Pagina als PDF