Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Stichting Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (hierna genoemd: NCJ). In deze verklaring wordt uiteengezet waarom het NCJ uw persoonsgegevens nodig heeft en hoe het NCJ hiermee omgaat.   

Het NCJ waardeert het vertrouwen dat u in het NCJ stelt en zal uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Het NCJ respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld.

Download de algemene voorwaarden van het NCJ (versie juli 2021) >

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Om haar werkzaamheden te kunnen verrichten is het voor het NCJ noodzakelijk persoonsgegevens te verwerken. Voor de meest voorkomende diensten wordt hieronder aangegeven om welke persoonsgegevens het gaat. Op de diensten van het NCJ zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

De verwerkingen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit: verzamelen, opslaan, bijwerken, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens. Het NCJ verwerkt persoonsgegevens indien dat noodzakelijk is om te voldoen aan een een wettelijke verplichting,  indien het NCJ er belang bij heeft contact met u te kunnen opnemen of voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent. Het NCJ verwerkt overige persoonsgegevens alleen indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking daarvan.

Het NCJ verwerkt op de volgende manier persoonsgegevens:

DEELNAME (DIGITALE) BIJEENKOMSTEN, EVENEMENTEN EN PROGRAMMA’S 

Indien u deel wenst te nemen aan bijeenkomsten, (na)scholingen, cursussen, trainingen, congressen en symposia die door het NCJ worden aangeboden, heeft het NCJ de volgende (persoons)gegevens nodig:

 • Initialen en voor- en achternaam
 • Titel 
 • Functie
 • BIG-registratienummer of KABIZ nummer (uitsluitend voor accreditatie)
 • E-mailadres
 • NAW-gegevens JGZ-organisatie (indien van toepassing)
 • Telefoonnummer en e-mailadres JGZ-organisatie (indien van toepassing)
 • Waar nodig worden bij een digitale bijeenkomst screenshots gemaakt van de aanwezigen en opgeslagen voor aantoonbare aanwezigheid t.b.v. de accreditatie

Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van de organisatie van de betreffende (online) bijeenkomst (bijvoorbeeld een webinar), (na)scholing, cursus, training, congres of symposium, de afwikkeling van de betaling en accreditatie van cursisten/deelnemers. Daarnaast kunnen de gegevens worden gebruikt voor verificatie van registratie in het BIG-register en verificatie van eventuele voorwaarden voor deelname/toelatingseisen. Verder gebruiken wij uw e-mailadres om u op de hoogte te stellen van bijeenkomsten, (na)scholingen, cursussen, trainingen, congressen en symposia die door het NCJ worden aangeboden en het eventueel toesturen van verslagen, presentaties en evaluaties. ​Het NCJ behoudt zich het recht digitale bijeenkomsten (zoals webinars) online beschikbaar te stellen, te bewerken en /of te delen. 

DEELNAME BIJEENKOMSTEN

Indien u deel wenst te nemen aan bijeenkomsten, (na)scholingen, cursussen, trainingen, congressen en symposia die door het NCJ worden aangeboden, heeft het NCJ de volgende (persoons)gegevens nodig:

 • Initialen en voor- en achternaam
 • Titel 
 • Functie
 • BIG-registratienummer of KABIZ nummer (uitsluitend voor accreditatie)
 • E-mailadres
 • NAW-gegevens JGZ-organisatie (indien van toepassing)
 • Telefoonnummer en e-mailadres JGZ-organisatie (indien van toepassing)

Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van de organisatie van de betreffende bijeenkomst, (na)scholing, cursus, training, congres of symposium, de afwikkeling van de betaling en accreditatie van cursisten/deelnemers. Daarnaast kunnen de gegevens worden gebruikt voor verificatie van registratie in het BIG-register en verificatie van eventuele voorwaarden voor deelname/toelatingseisen. Verder gebruiken wij uw e-mailadres om u op de hoogte te stellen van bijeenkomsten, (na)scholingen, cursussen, trainingen, congressen en symposia die door het NCJ worden aangeboden en het eventueel toesturen van verslagen, presentaties en evaluaties.

JGZ ACADEMIE

Om toegang te krijgen tot de JGZ Academie, te bereiken via de URL www.jgzacademie.nl, dient u zich in te schrijven om een account aan te maken. Om een account aan te kunnen maken, dient u de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

 • Naam JGZ organisatie
 • Functie
 • Initialen en voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • BIG-registratienummer of Kabiznummer  (uitsluitend voor accreditatie)

Voornoemde gegevens worden gebruikt voor het toekennen en beheren van accounts en de bestrijding van c.q. controle op misbruik en/of oneigenlijk gebruik van producten en diensten die toegankelijk zijn via uw account. Verder worden deze gegevens gebruikt voor verstrekking van deelnamecertificaten en accreditatie van cursisten na succesvolle afronding van e-learning modules (incl. eindtoets).

Deze door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling en verbetering van de JGZ Academie. Het BIG-registratienummer of Kabiz nummer is noodzakelijk voor de accreditatie van cursisten na succesvolle afronding van e-learning modules (incl. eindtoets).

RICHTLIJNENSPEL

Via het richtlijnen spel krijgen deelnemers toegang tot de vraag van vandaag die in hun mailbox komt en toegang tot het platform via Redgrasp, waar het richtlijnen spel is gehost en deelnemers extra vragen kunnen maken. Het platform is te bereiken via de URL https://redgrasp.com/. Hiervoor dient de deelnemer de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

 • Naam JGZ organisatie
 • Functie
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • BIG-registratienummer of Kabiznummer  (uitsluitend voor accreditatie)

NCJ NIEUWSBRIEVEN

Digitale NCJ nieuwsbrieven worden gebruikt om ontvangers maandelijks op de hoogte te houden van onze activiteiten en projecten en voor overige communicatiedoeleinden. Het NCJ biedt maandelijks gratis twee digitale nieuwsbrieven aan: de NCJ nieuwsbrief en de nieuwsbrief JGZ Preventieagenda. Deze nieuwsbrieven worden alleen verstuurd aan geïnteresseerden die zich hiervoor via ons online aanmeldformulier hebben aangemeld en hiervoor nadrukkelijk toestemming hebben gegeven. Op ons online aanmeldformulier (de mailinglijst) verzamelen we naam (voor en achternaam) en het e-mailadres van onze klanten en relaties. Aanmelding voor de nieuwsbrief via de website verloopt via een confirmed opt-in. Iedere nieuwsbrief heeft een duidelijke uitschrijflink.

De verzending van onze nieuwsbrief gaat met de online software van Mailchimp. Wanneer je jezelf aanmeldt voor (één van onze) nieuwsbrieven, dan geef je daarmee toestemming dat de door jouw verstrekte gegevens worden doorgegeven aan MailChimp ten behoeve van het versturen van de nieuwsbrief. Het NCJ gebruikt de diensten van Mailchimp tevens om inzicht te krijgen in het (klik)gedrag van onze nieuwsbriefabonnees.

Alle door het NCJ verzamelde namen (voor- en achternaam) en e-mailadressen worden centraal opgeslagen in een relatiemanagementsysteem. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de cloudoplossing van SalesForce.

HET NCJ VERSTREKT UW GEGEVENS VOOR HET OVERIGE NIET AAN DERDEN

Het NCJ zal uw persoonsgegevens voor het overige niet aan derden verstrekken, tenzij:

u hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven;
dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
deze verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen;
wij een hiertoe strekkend verzoek van een opsporings- of toezichthoudende autoriteit hebben ontvangen; of
wij dat nodig achten in verband met eventuele claims en gerechtelijke bevelen of om eventuele schade te beperken en strafbare feiten te voorkomen.  

RELATIEMANAGEMENT

Het NCJ is een innovatie- en kenniscentrum voor professionals in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Daarvoor vernieuwen, verbinden en versterken we. En koppelen we initiatieven en mensen aan elkaar. Ten behoeve van effectieve communicatie richting onze doelgroepen, slaan wij persoonsgegevens centraal op in een relatiemanagementsysteem (CRM). Het NCJ maakt voor dit CRM gebruik van de cloudoplossing van SalesForce. Lees meer over het privacybeleid van SalesForce

COOKIES EN WEB ANALYTICS

Op de NCJ website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics-cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en via uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Het NCJ gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van gebruikers te onthouden. U kunt cookies uitzetten via uw webbrowser. De exacte procedure verschilt echter per browser. Wij raden u ook aan de instructies te volgen en/of de helpfunctie van uw browser te gebruiken om het gewenste cookiegedrag in te stellen.

Het NCJ houdt m.b.v. Google Analytics webstatistieken bij, waarbij wordt verzameld hoeveel unieke gebruikers de NCJ website en subwebsites bezoeken, welke webpagina’s het meest worden bezocht. Deze cijfers zijn anoniem en niet herleidbaar tot individuele personen.

Google hanteert standaard ‘Google Ads Data Processing Terms’. Bij de instellingen van de property NCJ wordt het IP-adres geanonimiseerd, is ‘Gegevens delen’ uitgeschakeld en maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

WWW.NCJ.NL

Voor meer informatie over het gebruik van cookies op de website www.ncj.nl wordt verwezen naar de cookieverklaring. Hierin wordt uitgelegd hoe er op de website www.ncj.nl gebruik wordt gemaakt van cookies, van wie de cookies afkomstig zijn en waarom de cookies worden ingezet.

Op de website www.jgzacademie.nl wordt gebruik gemaakt van cookies om uw gekozen instellingen en ingevoerde gegevens - zoals inloggegevens en taalselectie - te onthouden.

BEWAARTERMIJN

Het NCJ bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt, tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals een bewaarplicht). Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

BEVEILIGING

Bij de verwerking van persoonsgegevens handhaaft het NCJ te allen tijde een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsmede de aard, de omvang, de context, de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen, voldoende is om uw persoonsgegevens onder meer te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, aanpassing, openbaarmaking en verlies van uw persoonsgegevens te voorkomen.

De veiligheid van uw persoonsgegevens is ook gebaseerd op geheimhouding van de inloggegevens van uw account (gebruikersnaam en wachtwoord). Deel uw inloggegevens dan ook nooit met iemand anders en ga er zorgvuldig mee om.

RECHTEN BETROKKENEN

U heeft het recht om ons kosteloos om inzage in, rectificatie en wissing van uw persoonsgegevens te verzoeken. U kunt daarnaast kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om beperking van de verwerking van u betreffende persoonsgegevens verzoeken. Tot slot heeft u in sommige gevallen het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere partij over te (laten) dragen.  

Verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens kunt u, vergezeld van een kopie van een geldig wettelijk identiteitsbewijs ter identificatie (waarbij uw burgerservicenummer (BSN) en pasfoto onleesbaar zijn gemaakt), op de volgende manieren richten aan het NCJ:

per e-mail: centrumjeugdgezondheid@ncj.nl; of
schriftelijk: Stichting Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, t.a.v. secretariaat, Churchilllaan11, 3527GV Utrecht.
Op voornoemde adressen kunt u ook terecht voor eventuele vragen.

HYPERLINKS VAN DERDEN

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op die websites het NCJ aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Het NCJ adviseert u daarom om u altijd het privacybeleid op de betreffende websites te raadplegen.

WIJZIGINGEN

Deze Privacyverklaring kan op elk moment en zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De meest actuele versie van de Privacyverklaring is steeds te vinden op de website. Het NCJ adviseert dan ook deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u persoonsgegevens aan het NCJ verstrekt.

VRAGEN

Het NCJ helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van het bovenstaande. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
Churchilllaan 11, 7e etage
3527 GV Utrecht
Telefoon: 030-7600405
E-mail: contact@ncj.nl

Over het NCJ

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) is een onafhankelijke stichting en dé maatschappelijke organisatie voor kennisdeling en ontwikkeling en innovatie van de preventieve publieke zorg voor de jeugd en de JGZ. Samen met professionals en managers binnen de JGZ-organisaties wil het NCJ bereiken dat elke jeugdige en ouder altijd toegang heeft tot de beste jeugdgezondheidszorg (JGZ) waardoor jeugdigen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk opgroeien.

De missie van het NCJ is: “Elk kind heeft recht op de beste jeugdgezondheidszorg. Onvoorwaardelijk!”

 

© Privacyverklaring van Stichting  Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, versie maart 2021 
(alle rechten voorbehouden)

Deel dit met je netwerk