Richtlijn: Excessief huilen (2013, multidisciplinair)

8. Beleid bij kwetsbare ouders en kinderen-Aanbevelingen

Kwetsbare ouders krijgen het meestal niet gemakkelijker wanneer er een baby wordt geboren. Onder kwetsbare ouders wordt hier verstaan: ouders met psychische problemen/ aandoeningen, ouders met een verstandelijke beperking, asielzoekers, tienermoeders, multi-probleem gezinnen, etc. Bestaande problemen verdwijnen niet door de geboorte en het is mogelijk dat, mede door moeheid kort na de bevalling, er problemen bijkomen. Juist voor deze ouders is het belangrijk dat de zorgverlener hen tijdig ter zijde staat. De zorgverlener ’empowert’ de ouders in hun nieuwe rol.

Aanbevelingen

Preventie Bij de volgende groepen is extra aandacht voor advisering over preventie en signalering van excessief huilen noodzakelijk:

  • Moeders met angst en/of met weinig steun in de zwangerschap.
  • Moeders met veel lichamelijke klachten.
  • Moeders of vaders die na de bevalling: 

- veel stress hebben; 
- erg angstig of overbezorgdheid zijn; 
- onverwerkt trauma hebben;
het vooruitzicht hebben er alleen voor te staan;
- nog tiener zijn; 
- drugs- of andere zware middelen gebruiken;
- werkloos zijn.

• Kinderen met vroeggeboorte (prematuur) en/of laag geboortegewicht (dysmatuur).

• Kinderen met specifieke akoestische kenmerken van het huilen: hoog, indringend en hard huilen.

Het is sterk aan te bevelen bovengenoemde risicogroepen tijdig te identificeren, passende zorg aan te bieden en eventueel na diagnostiek hulp van de GGZ in te schakelen. In de bijlage Signaleringsinstrumenten en interventies staan alle signaleringsinstrumenten, selectieve en geïndiceerde interventies specifiek voor kwetsbare ouders en kinderen bij wie excessief huilen een probleem kan zijn.

• Negatieve perceptie van ouders over huilen dient voor zorgverleners een belangrijk signaal te zijn om ouder(s) steun te bieden. Stressmanagementtechnieken kunnen  de draagkracht van ouders vergroten.

• Het is sterk aan te bevelen vaders zoveel mogelijk bij de aanpak van huilproblemen te betrekken. Dit komt de triade moeder - vader - kind ten goede.

• Het is sterk aan te bevelen ouders van kinderen die te klein/te licht voor de zwangerschapsduur zijn geboren expliciet uitleg te geven over huilen, zowel voor wat betreft de akoestische kenmerken als over het beloop van het huilen.

• Het is belangrijk dat ouders van pre- en dysmatuur geboren baby’s geïnformeerd worden over de “verlate” huilcurve bij deze kinderen, waardoor het huilen meestal  na ontslag uit het ziekenhuis tijdens de rijping en ontwikkeling van de baby toeneemt. Ouders moeten hierop worden voorbereid in het ziekenhuis, zodat zij niet voor verrassingen komen te staan en onzeker worden over hun rol als ouder.

 

Lees verder voor de onderbouwing.


Pagina als PDF