Richtlijn: Excessief huilen (2013, multidisciplinair)

Verklarende woordenlijst en afkortingen

Verklarende woordenlijst en afkortingen richtlijn Excessief huilen

Woord

Verklaring

Adrenocorticale stress

Basale reactie van de hypothalamus – hypofyse – bijnier – as op een externe stressor.

AR

Attributief risico

Caseïne gehydrolyseerde melk

Hypoallergene melk die voornamelijk caseïne proteïnes bevat

Caching en carrying species

Zoogdieren die op het land leven worden onderscheiden in deze twee typen. Caching species verbergen hun jongen op een beschutte plek. Jongen en moeder hebben slechts zo nu en dan contact. Carrying species dragen hun jongen en hebben voortduren fysiek contact.

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin

CBCL

Child Behaviour Checklist

Cochrane review

Een Cochrane review vormt een onafhankelijke, kwalitatief hoogstaande bron van informatie vormen, die periodiek wordt geactualiseerd en het product is van internationale samenwerking, waardoor toegang verkregen wordt tot voor de meeste individuen weinig of niet toegankelijke internationale bronnen van informatie. Een Cochrane systematische review kan derhalve worden beschouwd als de ultieme vorm van evidence en een sleutel tot het praktiseren van evidence-based medicine.

Cerebral palsy

Beter bekend als cerebrale parese. Het is een bewegingsstoornis, veroorzaakt door een beschadiging of functiestoornis van de hersenen.

Co-regulatie

Het proces waarbij minimaal twee mensen (het kind en de ouder/ander) hun acties continu aan elkaar aanpassen, op elkaar afstemmen (Alan Fogel, Development through relationships, 1993) Bijvoorbeeld: het continu aanpassen van lichaamstaal of intonatie in interactie met de ander. Communicatie is een dynamisch proces waarin betekenis gezamenlijk gecreëerd wordt. Emoties, gedragingen en behoeften krijgen vorm en worden bijgestuurd in onderling contact.

Cranio-sacrale osteopathie

Het zacht manipuleren van de schedel door een osteopaat

Copingstrategieën

Manier waarop een persoon een probleem kan hanteren

Disregulatie

Verwijst naar kinderen met tekorten in verschillende domeinen (affect, voeden, motorische ontwikkeling, en aandacht) mogelijk secundair aan een centraal aangestuurde regulatie stoornis. Klinisch, tijdens het tweede halfjaar zijn ze jengelig, snel geïrriteerd, niet in staat zichzelf te kalmeren, niet opgewassen tegen verandering en over-alert. In de “zero to three classificatie” wordt verwezen naar deze groep op 4 manieren: 1. hypersensitief, 2. passief (underreactive), motorisch ongeorganiseerd/impulsief, 4. gedrag niet anders te bepalen/definiëren.

EPDS

Edinburgh Postnatal Depression Scale

Extensie en adductie ingebakerd

Met gestrekte, rechte benen ingebakerd

GER

Gastro-oesofageale reflux

Geruststellen

Ouders informeren dat (excessief) huilen gewoonlijk vanzelf afneemt bij 3-4 maanden en dat het niet wordt veroorzaakt door een ziekte of onjuist handelen door de ouders/verzorgers.

GHQ

General Health Questionnaire

IBAIP

Infant Behavorial Assessment and Intervention Program

Infantile colic

Internationale term die gebruikt wordt voor de aanduiding van overmatig huilen van zuigelingen, met nadruk op buikkrampjes.

Intra-individualiteit

Variatie van gedrag van eenzelfde persoon

Jadad schaal

Een schaal die factoren bevat die van invloed zijn op de kwaliteit van een trial. De schaal bevat drie items: was de studie gerandomiseerd (0-2), was de studie dubbelblind (0-2), is er een beschrijving van het aantal gevallen dat uit de studie is gevallen/gestapt (0-1)?

K-VHT

Kortdurende video hometraining

MKD

Medisch Kleuter Dagverblijf

MKT

Medisch KinderTehuis

Nervus vagus

De tiende hersenzenuw, een belangrijke sensorische zenuw van hart, longen en buikorganen.

Neuronale circuits

Werkzame neuronale circuits bij degene die naar het huilen luistert.

NJi

Nederlands Jeugdinstituut

Orale en tactiele hyperresponsiviteit

Gedrag waarbij iemand een snelle of heftige reactie vertoont op sensorische stimuli (oraal / tactiel) die anderen als goedaardig ervaren; wordt gekenmerkt door overdreven, negatieve, en emotionele reacties (vechten. of vluchten) of terugtrekken (vluchten of bevriezen)

Parasympathisch zenuwstelse

Het deel van het autonome zenuwstelsel dat de organen zodanig beïnvloedt dat het lichaam in een toestand van rust en herstel kan komen. Het parasympathische deel bevordert de assimilatie. Bij assimilatie worden de organische stoffen gevormd waaruit het lichaam bestaat. Het andere deel van het autonome zenuwstelsel is het orthosympatische zenuwstelsel.

Persisterend ouder/kind distress syndroom

Verwijst naar een klinische situatie waarin de kinderen na de tweede maand geen afname vertonen in het excessieve huilen. De kinderen en gezinnen hebben een aantal at-risk kenmerken; verstoring van slaap en voeding, milde ontwikkelingsachterstanden, en organische risicofactoren. De ouders kunnen bepaalde psychosociale risicofactoren hebben: prenatale emotionele stress, psychopathologie, (onverwerkte) trauma’s en postnatale relatie conflicten. Hoewel de exacte pathogenese niet bekend is, wordt aangegeven dat de combinatie van ouders, kind en gezinsrisicofactoren (familial) de normale co-regulatie en interactieve gedragingen tussen kind en verzorgers verstoren (het intuïtieve verzorgen) (Papousek 2009).

POMS-R

Revised Profile of Mood States

RCT

Randomised Controlled Trial. Dit is een onderzoek waarbij de personen willekeurig (at random) worden ingedeeld in de behandel- of controlegroep.
Wanneer in plaats van een controlegroep een vergelijkingsgroep wordt gebruikt, noemt men dit ook een Randomised Trial.

Responsiviteit, Re-activiteit en Regulatie

Responsiviteit verwijst naar 3 concepten:

1. Het type (negatieve huilrespons of positieve lachrespons).

2. De dynamiek ervan: kwaliteit, intensiteit en timing van de respons.

3. Regulatie (of inhibitie) is de duur of de mate van herstel van de respons.

SBS

Shaken Baby Syndroom

SEH

Spoed Eisende Hulp

Separation distress call

Er wordt aangenomen dat jonge kinderen fysieke scheiding van hun moeders herkennen, wat leidt tot huilen, wat stopt bij hereniging. De ‘separation distress call’ dient tot nabijheid van de moeder.

Simethicon

Middel dat gasvorming zou tegengaan

Sojabasis, voeding op basis van

Voeding met proteïnen van sojabonen, die wordt gebruikt als lactosevrije melk in geval van een lactose of koemelkintolerantie.

Temperamentvolle kinderen

Verwijst naar een of meer kenmerken van kinderen die onrustig zijn, heftige reacties vertonen en onvoorspelbaarheid in het gedrag kunnen laten zien. Het is geen klinische classificatie, maar eerder een variant van normaal gedrag in de vroege ontwikkeling (Barr 1998). Het is een aanname dat dit gedrag biologisch of erfelijk is. Het is vroeg in het leven aantoonbaar en relatief stabiel in tijd en situaties, hoewel in verschillende ontwikkelingsfasen op een andere manier tot uiting komend.

Vagale tonus

Hartritmestoornis

VHT

Video hometraining

VIB

Video Interactie Begeleiding

WHO

Wereldgezondheidsorganisatie

Wiegvibratoren of simulatoren

Klein motortje dat onder de wieg wordt gemonteerd om door trillen de bewegingen van een auto na te bootsen, waarbij “white noise” wordt geproduceerd: het geluid van een auto die ongeveer 55 km per uur rijdt.

Wei gehydroliseerde melk

Hypoallergene melk gemaakt van koemelk en voornamelijk weiproteïnen bevattend.

Zelfredzaamheid

Het vermogen om dagelijkse algemene levensverrichtingen zelfstandig te kunnen doen.

Zelfregulatie

De vaardigheid om emoties, gedrag en behoeften individueel 'in de hand te houden' en te sturen. Bijvoorbeeld het opvangen van emoties (angst, verdriet) door het aanraken van het eigen lichaam, of door hard te gaan zuigen. Het uitstellen van een behoefte om later een beloning te krijgen getuigt van grote mate van zelfregulatie.


Pagina als PDF