Richtlijn: Taalontwikkeling (2018)

Afkortingen en begrippen

Afkortingen
ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder
AJN Jeugdartsen Nederland
ASS Autismespectrumstoornis
BI Betrouwbaarheidsinterval (epidemiologische term)
CDI Communicative Development Inventories (instrument)
ELS-NL Nederlandstalige Early Language Scale
FENAC Federatie van Nederlandse Audiologische Centra
FOSS Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en van Kinderen met Spraak-taalmoeilijkheden
GGD Gemeentelijke (Gemeenschappelijke, Gewestelijke) Gezondheidsdienst
GRADE Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation
JGZ Jeugdgezondheidszorg
LDS Language Development Survey (instrument)
N-CDI N-CDI's Lijsten voor Communicatieve Ontwikkeling
NCJ Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
NHG Nederlands Huisartsen Genootschap
NJi Nederlands Jeugdinstituut
NRT Nonsenswoord repetitietaak (instrument)
NVLF Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
OME Otitis media met effusie
OR Odds ratio (epidemiologische term)
PICO Methode voor het structureren van onderzoeksvragen: P= problem, I= intervention, C= comparison, O= outcome
PPVT Peabody-picture-vocabulary-test
RAC Richtlijn Adviescommissie
RCT Randomized controlled trial (studieopzet)
SES Sociaaleconomische status
SNEL Spraak- en Taal Normen Eerste Lijns gezondheidszorg (instrument)
TOA Taalontwikkelingsachterstand
TOS Taalontwikkelingsstoornis
V&VN Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
VLOT Vragenlijst Ouders en Taalinput
VTO-Taal Vroegtijdige Opsporing van Taalstoornissen (instrument
VVE Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie
Begrippen
Kortdurende peuteropvang Peuterspeelzaal of VVE
Secundaire taalontwikkelingsstoornis Achterblijvende taalontwikkeling als gevolg van andere beperkingen zoals doofheid, contactstoornis of algehele ontwikkelingsachterstand
Spraakontwikkeling Het leren waarnemen en produceren van klanken zoals die in een bepaalde taal voorkomen
Taalachterstand Kinderen waarbij de taal achterblijft bij leeftijdsgenoten hebben een taalachterstand (d.w.z. TOS en/of TOA). Aanwijzingen voor een taalachterstand kunnen zich al voordoen op jonge leeftijd, bijvoorbeeld een baby die weinig brabbelt
Taalontwikkeling Ontwikkeling van de woordenschat en het klanksysteem van de betreffende taal, en het verwerven van inzicht in grammatica en het feitelijk gebruik van taal om bijv. contact te maken of gevoelens over te brengen
Taalontwikkelingsachterstand Langzame of vertraagde ontwikkeling van de taal op basis van onvoldoende (kwalitatief) taalaanbod vanuit de omgeving
Taalontwikkelingsstoornis Een taalontwikkelingsstoornis kenmerkt zich door een achterblijvende en afwijkende taalontwikkeling. De oorzaak ligt in een neurobiologisch defect. Er is geen duidelijke verklaring vanuit een afwijkend verloop van de (zintuiglijke) ontwikkeling van het kind, of onvoldoende taalaanbod. Deze stoornis wordt in de literatuur ook wel een primaire taalontwikkelingsstoornis genoemd
Verstaanbaarheid  Het helder en duidelijk uitspreken van woorden

Pagina als PDF