Richtlijn: Taalontwikkeling (2018)

Bijlage 3 - Beoordeling bij 3-jarige

(=36 maanden; spreiding 35-39 maanden)

Deze bijlage is ook te downloaden als PDF.

Toevoeging 2023

Indien een contact via beeldbellen plaatsvindt wordt dringend aangeraden dat ouders vooraf naar de ontwikkeling van hun kind kijken met behulp van de Van Wiechen filmpjes. De JGZ-professional bespreekt de resultaten van de filmpjes en vraagt of ouders zorgen hebben over de taalontwikkeling van hun kind.

Desgewenst kunnen de ontwikkelingskenmerken 45 en 46 via beeldbellen en/of anamnestisch worden afgenomen. Tevens kan via beeldbellen de taalproductie en het gedrag van het kind worden geobserveerd.

Op basis van het dossier, anamnese, resultaten Van Wiechen filmpjes en onderzoek via beeldbellen kan de professional inschatten of er zorgen zijn over de taalontwikkeling en een face-to-face contact wenselijk is.

Alle kinderen worden op leeftijd van 36 maanden beoordeeld met behulp van ontwikkelingskenmerken 45 en 46.

Ontwikkelingskenmerk 45: zegt zinnen van 3 of meer woorden

Beoordeling: Als het gewenste gedrag niet tijdens het consult kan worden waargenomen, vraagt de professional aan de ouder: “Maakt (naam kind) zinnetjes van drie of meer woorden?” en zo ja: “Geeft u eens een voorbeeld”.

Positief (+): bij productie van minimaal drie woorduitingen

Negatief (-): {als het kind niets zegt,

of

bij productie van twee woorduitingen},

en

uit het antwoord van de ouder op de vraag van de professional is niet af te leiden dat het kind zinnen van drie of meer woorden zegt.

Ontwikkelingskenmerk 46 is verstaanbaar voor bekenden

Beoordeling: Als het kind niet tot spreken is uit te lokken, vraagt de professional aan de ouder: “Is (naam kind) verstaanbaar voor mensen die niet tot het gezin behoren?” Het gaat erom dat ouders aangeven hoe verstaanbaar hun kind is voor andere personen dan zij zelf en de overige gezinsleden. Dat zijn dus personen, die wel vertrouwd zijn voor het kind, maar die het kind niet dagelijks ziet, zoals bijvoorbeeld buren en grootouders.

Positief (+): als het kind verstaanbaar spreekt voor de professional, dit wil zeggen voor 50 -­ 75% verstaanbaar.

Negatief (-): als minder dan 50% van wat het kind voor de professional verstaanbaar is of als het kind in het geheel niet spreekt.

en

uit het antwoord van de ouder op de vraag van de professional is niet af te leiden dat het kind verstaanbaar is voor bekenden.

Score

Interpretatie en actie vindt vervolgens plaats volgens onderstaand schema:

Kenmerk 46: "is verstaanbaar voor bekenden" Kenmerk 45: "zegt zinnen van 3 of meer woorden"
+ -
+

‘voldoende’:

reguliere zorg met blijvende aandacht voor de taalontwikkeling

‘onvoldoende’:

verwijzing door de jeugdarts of verpleegkundig specialist naar een audiologisch centrum

-

‘twijfel’:

Er zijn twee mogelijke vervolgstappen:

a.      Er zijn geen voorgaande negatieve bevindingen: gehoorproblematiek uitsluiten en verwijzing door jeugdarts  naar logopedist. Herbeoordeling door de JGZ A na 4- 6 maanden.

Er zijn wel voorgaande negatieve bevindingen: verwijzing door jeugdarts of verpleegkundig specialist naar een audiologisch centrum.

‘onvoldoende’:

verwijzing door de jeugdarts of verpleegkundig specialist naar een audiologisch centrum.


Pagina als PDF