Richtlijn: Taalontwikkeling (2018)

Bijlage 5 - Begeleiding bij twijfelscore door jeugdverpleegkundige

Deze bijlage is ook te downloaden als PDF.

Begeleiding door de jeugdverpleegkundige bestaat uit 4 stappen:

Stap 1 Uitdelen en toelichten formulieren
Stap 2 Huisbezoek met plan van aanpak
Stap 3 Telefonisch consult of beeldbelconsult*
Stap 4 Evaluatie en herbeoordeling, face-to-face of via beeldbellen*

* Aanpassing 2023

Stap 1: Direct na de uitslag; uitdelen en toelichten formulieren

De professional die het contactmoment op 2-jarige leeftijd uitvoert, is verantwoordelijk voor de eerste stap in de begeleiding. Direct nadat de uitslag van 2-3 punten (‘twijfel’) bekendgemaakt is aan de ouder wordt uitgelegd dat het nodig is meer aandacht aan de taalontwikkeling van het kind te geven. Deze aandacht bestaat uit een huisbezoek door de jeugdverpleegkundige waarin samen met de ouder een plan van aanpak wordt gemaakt voor het stimuleren van de taal van het kind afgestemd op hun specifieke situatie. De jeugdverpleegkundige geeft de ouder drie formulieren mee: twee vragenlijsten en een observatieopdracht:

 • Momenten van de dag geschikt voor taal.
 • Welke dingen vind je makkelijk en moeilijk.
 • Kijken hoe je kind speelt.

Zij vraagt de ouder deze formulieren voor het huisbezoek in te vullen en de opdracht uit te voeren. De jeugdverpleegkundige maakt binnen 14 dagen een afspraak voor dit huisbezoek. Na professionele afweging en in samenspraak met ouders kan gekozen worden voor een beeldbel afspraak in plaats van een huisbezoek*.

Stap 2: Huisbezoek; plan van aanpak

Samen met de ouder neemt de jeugdverpleegkundige de ingevulde formulieren en de resultaten van de opdracht door. Op basis hiervan maken zij samen een plan van aanpak waarmee de ouder in de komende drie maanden aan de slag gaat. In dat plan van aanpak wordt beschreven wat de ouder de komende tijd wil gaan doen om de taalontwikkeling te stimuleren en hoe de ouder dat gaat doen. In dit huisbezoek krijgt de ouder ook zicht op de mogelijkheden die in de buurt van het gezin aanwezig zijn en die ingezet kunnen worden om de taal te stimuleren.

Ter voorbereiding van de ouder op het expliciet stimuleren van de taal van het kind wordt met de ouder geïnventariseerd hoe een aantal tips het beste in de dagelijkse praktijk toegepast kan worden. Daarnaast wordt als ondersteuning voor deze toepassing een aantal videofragmenten aan de ouder getoond. Hiervoor zijn materialen beschikbaar in de toolkit. Bij de deskundigheidsbevordering wordt de manier van inzetten besproken. De jeugdverpleegkundige bespreekt met de ouder dat er na ongeveer een maand een telefonisch- of beeldbelcontactmoment* zal zijn waarin ze samen bekijken of de ouder erin slaagt het plan van aanpak uit te voeren. Ook informeert de jeugdverpleegkundige de ouder nog een keer dat er een herbeoordeling van de taalontwikkeling zal plaatsvinden op de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden om te kijken wat de resultaten van de taalstimulering zijn en of de taal zich op die leeftijd voldoende heeft ontwikkeld.

Stap 3: Telefonisch of beeldbelconsult*; evaluatie plan van aanpak

In het telefonisch of beeldbelconsult* bespreekt de jeugdverpleegkundige met de ouder hoe het gaat. In het gesprek is aandacht voor de volgende onderdelen:

 • De ervaring van de ouder met het plan van aanpak.
 • Heeft de ouder dingen gewijzigd omdat die bijvoorbeeld beter lijken te werken?
 • Zijn er veranderingen bij het kind zichtbaar?
 • Zijn er problemen waar de ouder tegenaan is gelopen?
 • Is het nodig het plan bij te stellen?
 • Kan de ouder verder met het plan van aanpak tot de herbeoordeling bij 2 jaar en 6 maanden
 • Heeft de ouder nog vragen of is extra uitleg nodig?

Als de ouder veel problemen ondervindt, wordt het plan van aanpak herzien of opnieuw besproken.

Stap 4: Consult face-to-face of via beeldbellen*; evaluatie en herbeoordeling (2 jaar en 6 maanden)

In stap 4 wordt de afgelopen periode geëvalueerd met de ouder:

 • Hoe is het gegaan met de taalactiviteiten?
 • Is het gelukt om actief bezig te zijn met taalactiviteiten via het plan van aanpak?
 • Wat ging goed? Wat ging minder goed?
 • Wat ziet zij/hij bij haar/zijn kind?

Daarna vindt de herbeoordeling van de taal plaats. De uitslag wordt met de ouder besproken en afhankelijk van de uitslag worden zo nodig vervolgstappen afgesproken.

* Aanpassing 2023

Download deze bijlage als PDF, of ga door naar bijlage 6.


Pagina als PDF