Richtlijn: Pesten (2014)

1. Definitie en aspecten van pesten-Aanbevelingen

In dit deel wordt besproken wat onder pesten verstaan wordt en wat de verschillende vormen en aspecten van pesten zijn. Daarnaast wordt de prevalentie van pesten uiteengezet, met een focus op de verschillen in pestgedrag in de tijd en per leeftijd.

Definitie pesten

Kinderen worden gepest als ze door een of meer leeftijdsgenoten bewust en stelselmatig worden beschadigd door negatieve acties waarbij de macht ongelijk verdeeld is en het slachtoffer zich meestal niet kan verdedigen.

Negatieve acties kunnen bestaan uit fysiek contact of woorden zijn, maar behelzen ook het maken van obscene gebaren, roddelen of het bewust buiten de groep sluiten. Het verschil in macht betekent dat het kind dat gepest wordt zich niet goed kan verweren en enigszins hulpeloos is ten opzichte van de pester (Olweus, 1994).

Aanbevelingen

  1. Het JGZ-team hanteert de bovengenoemde definitie van pesten, kent de verschillende aspecten en vormen van pesten en weet dat pesten het meest frequent voorkomt op de leeftijd van 8 tot 11 jaar.
  2. In de leeftijdsfase dat pesten het meeste voorkomt, tussen de 8 en 11 jaar, heeft de JGZ in een structureel contact met de kinderen extra aandacht voor de signalering van pesten. Bij voorkeur aan het begin van deze periode, dus rond het 8e jaar, zodat vroegtijdig kan worden ingegrepen als de groepsrollen nog niet vastliggen.
  3. De JGZ dient voor de jongere leeftijdsgroepen in overleg met de school te bepalen wat de beste aanpak voor signalering is. Dit kan ook door middel van vragenlijsten, waarbij dan meerdere items over pestgedrag en risicofactoren dienen te worden opgenomen.
  4. Meer onderzoek is nodig naar cyberpesten om preventie, signalering en begeleiding van cyberpesten door de JGZ beter mogelijk te maken.

Lees verder voor de onderbouwing.


Pagina als PDF