Richtlijn: Pesten (2014)

Lijst met afkortingen

ADHD Attention deficit and hyperactivity disorder
CJG Centrum/centra voor Jeugd en Gezin
GB Gezondheidsbevordering
GVO Gezondheid Voorlichting en Opvoeding
JGZ Jeugdgezondheidszorg
KiVA Kiusaamista Vastaan (Fins voor ‘In deze school wordt niet gepest’)
PRIMA PRoefIMplementatie Anti-pestbeleid 
NCJ Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
OR Odds Ratio
PAD Programma Alternatieve Denkstrategieën 
PATHS Promoting Alternative Thinking Strategies
PMTO Parent Management Training Oregon
RCT Randomized control trial
SDQ Strength and Difficulties Questionnaire
VIR Verwijsindex risicojongeren
ZAT Zorgadviesteams

Pagina als PDF