Richtlijn: Pesten (2014)

Totstandkoming van de richtlijn

Werkwijze

De richtlijn is ontwikkeld volgens de methode van evidencebased richtlijnontwikkeling (EBRO) (CBO Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg, 2007). De basis voor de richtlijn is een samenvatting van het beschikbare bewijs in de wetenschappelijke literatuur. Op basis hiervan zijn aanbevelingen geformuleerd voor de praktijk. In de eerste werkgroepvergadering is besproken wat volgens de werkgroepleden de belangrijke knelpunten waren. Hierna zijn de uitgangsvragen in concept vastgesteld. Deze zijn schriftelijk voorgelegd aan de adviesgroepleden. Naar aanleiding van de commentaren heeft bijstelling plaatsgevonden en zijn de uitgangsvragen definitief vastgesteld.

Commentaarfase en autorisatie
In juni 2011 en december 2011 is de eerste concepttekst van de richtlijn tijdens een tweetal bijeenkomsten voorgelegd aan de adviesgroep. De commentaren zijn verwerkt en over details heeft nader overleg plaatsgevonden met enkele experts in de adviesgroep. Ten slotte is mei 2012 de tweede concepttekst opgesteld.

De conceptrichtlijn is ter becommentariëring voorgelegd aan de deelnemende verenigingen en organisaties en geplaatst op de website van de verenigingen Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA). Na verwerking van het commentaar is de richtlijn door de werkgroep vastgesteld, en ter autorisatie aan de RAC van het NCJ voorgelegd.

Indicatoren en implementatie
Door de kernredactie zijn in samenwerking met de relevante beroepsgroepen indicatoren opgesteld om de toepassing en de effecten van de richtlijn te kunnen monitoren.
In verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is geprobeerd rekening te houden met de implementatie van de richtlijn. Daarbij werd expliciet gelet op factoren die de invoering van de richtlijn in de praktijk kunnen bevorderen of belemmeren. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de multidisciplinaire samenstelling van de kernredactie en de adviesgroep en het uitvoeren van de knelpuntenanalyse. Op deze manier is een richtlijn ontwikkeld die antwoord geeft op vragen die in het veld leven. Ook de ontwikkeling van indicatoren draagt bij aan de implementatie van de richtlijn.

Werkgroep en adviesgroep

Voor het ontwikkelen van de richtlijn werd een brede werkgroep samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de beroepsgroepen in de JGZ, op school en in de GGZ, en wetenschappelijk medewerkers van TNO en CBO.
Daarnaast werd een adviesgroep samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van aanpalende beroepsgroepen.

Werkgroep

 • Dr. Minne Fekkes, Projectleider, Psycholoog, onderzoeker, TNO, afdeling Child Health, Leiden
 • Dr. Mascha Kamphuis, Senior onderzoeker, jeugdarts KNMG, TNO, afdeling Child Health, Leiden
 • Prof. dr. (Pauline) S.P. Verloove-Vanhorick, Emeritus hoogleraar, kinderarts, TNO, afdeling Child Health, Leiden
 • Dr. Helma B.M. van Gameren-Oosterom, Arts, onderzoeker, TNO, afdeling Child Health, Leiden
 • Dr. J.J.A. (Hans) de Beer, Senior richtlijnmethodoloog, CBO, afdeling Richtlijnen, Utrecht
 • Dr. Kitty Rosenbrand, Arts, senior adviseur, CBO, afdeling Richtlijnen, Utrecht
 • Drs. Josien van Wijk, Jeugdarts, AJN
 • Drs. Janneke Z. Muyselaar-Jellema, Arts Maatschappij en Gezondheid, AJN/GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen, Leiden
 • Margreet de Ruiter, Stafverpleegkundige JGZ, lid V&VN, GGD Regio Nijmegen
 • Elly Visser, Doktersassistente JGZ, lid NVDA, GGD West-Brabant
 • Dieneke Veenstra, Doktersassistente JGZ 4-19, lid NVDA, GGD Regio Twente, Enschede
 • Ans van der Borst, GVO-functionaris, GGD West-Brabant
 • Joke Verwoerd, Intern begeleider, Landelijke Beroepsgroep voor intern begeleiders (LBib)
 • Elianne Moolenburgh, Schoolmaatschappelijk werker, Schoolmaatschappelijk Werk
 • Angela Kouwenhoven, Leerlingbegeleider, Landelijke Beroepsgroep voor intern begeleiders (LBib)
 • Dr. Goof Buijs/ Drs. Zeina Bassa-Dafesh, Senior adviseur Gezondheidszorg, Gezondheidsinstituut NIGZ, Woerden
 • Drs. Nico Foppen, Beleidsadviseur Oudervereniging, Nederlandse oudervereniging Katholiek Onderwijs (NKO), Den Haag
 • Willy van Halem, Schoolpsycholoog, Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) / Crisis Interventie Netwerk Schoolpsychologen(CINS)
 • Annemiek v/d Hoorn, NIP

Adviesgroep

 • Prof. dr. Anne Marie Oudesluys-Murphy, MB, Kinderarts, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden
 • Dr. Jako Burgers, Huisarts, hoofd afdeling Richtlijnontwikkeling & Wetenschap, Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht

Cliënten participatie
Bij de ontwikkeling van de richtlijn is rekening gehouden met het patiënten perspectief. Een vertegenwoordiger van de oudervereniging NKO (Nederlandse oudervereniging Katholiek Onderwijs) heeft actief geparticipeerd in de werkgroep.


Pagina als PDF