Richtlijn: Lengtegroei (2019)

Lijst met afkortingen

BDS Basisdataset
CAG Constitutional Advancement of Growth
CBO Centraal Begeleidings Orgaan, het kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg
CF Cystische fibrose, 'taaislijmziekte'
CVZ College voor Zorgverzekeringen
DD JGZ Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg
GH Groeihormoon
JGZ Jeugdgezondheidszorg
NVK Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
SD Standaarddeviatie
SDS Standaarddeviatiescore
SGA Small for Gestational Age
SHOX Short stature HOmeoboX-containing gene
TH Target height
TNO Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

Pagina als PDF