Richtlijn: Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen (2017)

Onderbouwing

Uitgangsvragen

Het ontbreekt aan bewezen effectieve methodes en voorlichting om slaapproblemen te voorkomen.

  1. Wat zijn, naar leeftijd, bewezen effectieve methodes om slaapproblemen te voorkomen?
  2. Hoe kunnen JGZ-werkers ouders preventief adviseren om normaal slaapgedrag te stimuleren?

Conclusietabel

Niveau Conclusies Literatuur

1

 

Het is aangetoond dat voorlichting over slaapproblemen effectief is voor het voorkomen van slaapproblemen en het bevorderen van een gezonde slaap bij: Baby’s en Jonge kinderen

A1 3,4,6,7
2

Het is aannemelijk dat voorlichting over slaapproblemen effectief is voor het voorkomen van slaapproblemen en het bevorderen van een gezonde slaap bij: Schoolgaande kinderen en Adolescenten

A2 1,2

B 8,9

2 Het is aannemelijk dat massage slaap stimuleert bij baby’s. B 10,11
2 Het is waarschijnlijk dat een blauw-licht blokkerende bril tijdens schermgebruik voor het slapen gaan een positief effect heeft op de slaap. B12,13

 

A) Voorlichting
Eén benadering om verstoringen van de slaap te beïnvloeden is door ze te voorkomen. In een Nederlandse RCT naar de effecten van voorlichting aan ouders van pasgeboren baby’s ter preventie van slaapproblemen bleek dat ouders uit de interventiegroep minder vaak werden verwezen naar de eerste en tweede lijn in verband met slaapproblemen van hun baby, dat zij als hun baby 18 maanden oud is minder slaapproblemen ervaren in vergelijking met ouders uit de controle groep, en dat zij de baby vaker wakker maar slaperig in bed legden (zodat de baby zelf in slaap kan vallen) dan de ouders uit de controlegroep. Er zijn tussen de interventie- en controlegroep echter geen significante verschillen gevonden in slaapduur, inslaap- en doorslaapproblemen.9

Het geven van preventieve voorlichting wordt in internationale literatuur gezien als de economisch meest interessante en meest efficiënte aanpak bij gedragsgerelateerde slaapproblemen. Meerdere grote internationale studies laten zien dat educatie van ouders significant effectief en klinisch relevant is voor ouders die hun baby willen helpen met het aanleren van essentiële slaapgewoonten.1,3,8 Een aantal verschillende gedragsinterventies is opgenomen in deze oudereducatieprogramma’s, waarbij de focus ligt op het vroeg bereiken van gezonde, positieve slaapgewoonten. Veel strategieën richten zich op bedtijd routines, het ontwikkelen van een voorspelbaar slaapritme, het gedrag van ouders bij inslapen, en de reactie van ouders bij nachtelijk ontwaken. Bijna alle programma’s geven het advies om de baby ‘slaperig maar nog wakker’ in bed te leggen, zodat zij zelfregulatie rond bedtijd en inslapen ontwikkelen.7 Dit zal eveneens helpen om weer in slaap te vallen zonder hulp van ouders wanneer baby’s volgens natuurlijk patroon ’s nachts wakker zijn geworden. Veel oudereducatieprogramma’s richten zich op aanstaande ouders en op ouders van pasgeborenen.5 In een review naar het effect van voorlichting aan schoolgaande kinderen blijkt dat de kennis over slaap toeneemt  door voorlichting. Slaapgedrag, zoals slaapduur of slaaphygiëne, verandert slechts in enkele studies.2

Tijdens het ontwikkeltraject van de richtlijn werd geen voorlichtingsmateriaal voor ouders en jongeren gevonden wat zowel inhoudelijk klopt, als ook voor alle ouders en jongeren geschikt is, inclusief ouders en jongeren met lage gezondheidsvaardigheden. Een basisoverzicht met slaaptips voor ouders van jongere kinderen is opgenomen in Bijlage 5. en voor adolescenten in Bijlage 6, deze tips zijn ontwikkeld door het MCH . Pharos benadrukt dat het voorlichtingsmateriaal niet geschikt is voor alle ouders en jongeren en dat aanpassingen wat betreft vormgeving en taalgebruik gewenst zijn.

B) Effect van massage / tactiele stimulatie
Er is beperkte evidentie dat massage mogelijk een positief effect heeft op de slaap, het huilpatroon, de fysiologische reactie op stress, het ontwikkelen van het circadiane ritme met een verhoogde melatonineproductie en een verbeterde ouder-kind interactie bij moeders met een postnatale depressie. Massage heeft geen effect op het temperament, de gehechtheid en de cognitieve ontwikkeling van baby’s. 10,11


C) Effect van het blokkeren van blauw-licht uit schermen
Melatonine-receptoren reageren met name op blauw licht. Ze worden niet getriggerd door andere lichtkleuren. Bij schermgebruik worden kinderen blootgesteld aan dit blauwe licht.16 Onderzoek naar blauw-licht blokkerende brillen laat zien dat het effect van dit blauwe licht op de slaap verminderd kan worden.12,13 Er is geen onderzoek gedaan naar “blauw-licht filter” apps die op de tablet of telefoon geïnstalleerd kunnen worden. Mogelijk hebben ook deze blauw-licht blokkerende filters een gunstig effect op de slaap indien kinderen een scherm gebruiken vlak voor het slapengaan. Echter, omdat ook bekend is dat elektronica stimulerend werken en dit niet alleen is omdat ze blauw-licht afgeven, adviseert de werkgroep voor het slapengaan geen elektronica te gebruiken.


D) Effect van “white noise” (een continu geluid, wat andere geluiden blokkeert)
Er zijn slechts twee onderzoeken gedaan naar “white noise”, een continu geluid, wat andere geluiden blokkeert en het effect op de slaap. Dit geluid wordt aangezet in de slaapkamer van het kind en zou helpen bij het sneller in slaap vallen van een kind. De twee onderzoeken zijn van zeer kleine omvang en de  bewijslast is inconsistent.15,16 De werkgroep  bevestigd dat er anekdotisch bewijs is dat sommige kinderen sneller in slaap vallen als er een continu geluid te horen is, bijvoorbeeld het geluid van de stofzuiger of bij een autoritje. De werkgroep raadt het gebruik van dit type maatregelen af omdat het risico is dat er een afhankelijkheid optreed en dat kinderen niet meer zonder deze maatregelen in slaap kunnen vallen.

E) Overwegingen
Soms kunnen incidentele slaapproblemen, bv. bij een kind met oorpijn, overgaan in structurele slaapproblemen. De werkgroep beveelt aan met ouders en jongeren zelf te bespreken dat wanneer de oorzaak van het incidentele slaapprobleem (bijvoorbeeld een ander slaapritme door ziekte of vakantie) opgelost is, zij alert zijn dat het slaapgedrag weer terug naar het normale slaapgedrag wordt gebracht en hoe in stand houdende factoren kunnen worden opgelost.

Kinderen kunnen ook ‘over hun slaap’ heen zijn. De werkgroep acht het van belang dat ouders een goed gevoel ontwikkelen voor wanneer een kind slaperig is en in bed gelegd dient te worden. Hiermee kan een strijd tussen ouders en kind rondom naar bed gaan worden voorkomen. Wanneer er wordt afgeweken van het dagelijkse patroon, kan het zijn dat een kind klaarwakker is op het moment dat het in bed gelegd wordt.


Pagina als PDF