Richtlijn: Niet scrotale testis (NST) (2012, multidisciplinair)

3. Samenvatting en toelichting Beslissingsanalyse en expertbijeenkomst

Samenvatting Beslissingsanalyse

Project beslissingsanalyse en expertbijeenkomst. (Korte samenvatting van de resultaten.)
In een beslissingsanalyse wordt het te analyseren probleem (in dit geval de behandeling  bij NST) in deelproblemen opgedeeld en vervolgens met behulp van beschikbare kennis  geanalyseerd. In het besliskundige model werden de gevolgen op het gebied van vruchtbaarheid, maligniteit, cosmetisch resultaat en complicaties van de operatie meegenomen.
Daar waar geen wetenschappelijk bewijs voorhanden was, werden data aangevuld met  behulp van expert-opinie. Tevens werden de waarderingen van de algemene bevolking in  het model betrokken door middel van vragenlijstonderzoek. Ook de kosten werden in  het model opgenomen.
De volgende conclusies werden getrokken:

 • Bij aangeboren unilaterale NST (palpabel en niet-palpabel) levert opereren minder verlies in voor kwaliteit gecorrigeerde levensjaren (QALY-verlies) op dan niet opereren. Dit wordt veroorzaakt door het hogere percentage patiënten met een afwijkend aspect scrotum (veroorzaakt door een leeg scrotum).
 • Bij aangeboren bilaterale NST (palpabel en niet-palpabel) levert opereren minderverlies in voor kwaliteit gecorrigeerde levensjaren (QALY-verlies) op dan niet opereren. Dit wordt veroorzaakt door het hogere percentage patiënten met geen vaderschap bij niet opereren ten opzichte van bij wel opereren en het hogere percentage afwijkend aspect scrotum.
 • Bij verworven unilaterale NST (palpabel en niet-palpabel) levert opereren bij diagnose minder verlies in voor kwaliteit gecorrigeerde levensjaren (QALY-verlies) op dan later of niet opereren. Dit wordt veroorzaakt door het hogere percentage patiënten met afwijkend aspect scrotum bij later of niet opereren ten opzichte van bij diagnose opereren.
 • Bij verworven bilaterale NST (palpabel en niet-palpabel) levert opereren bij diagnose minder verlies in voor kwaliteit gecorrigeerde levensjaren (QALY-verlies) op dan later of niet opereren. Dit wordt veroorzaakt door het hogere percentage patiënten met afwijkend aspect scrotum bij later of niet opereren ten opzichte van bij diagnose opereren. Daarentegen is er bij later opereren een lager percentage complicaties en een lagere kans op heroperaties, omdat in een deel van de gevallen inmiddels indaling heeft plaatsgevonden. Daarnaast geldt voor opereren een hogere kans op vaderschap.Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat opereren van unilaterale NST, zowel aangeboren als verworven, op een cosmetisch effect na, geen extra voordelen heeft boven niet opereren. Daarom zou het advies bij unilaterale NST gebaseerd op de analyse zijn: voorlichten van ouders/patiënt en gezamenlijk beleid bepalen (opereren, afwachten of geen operatie).

Voor bilaterale NST geeft de beslissingsanalyse aan dat er een hogere kans op vaderschap  is bij wel opereren. Voor verworven bilaterale NST is het moment van operatie afhankelijk  van de voorkeuren van ouders/patiënt. Direct opereren bij diagnose heeft als voordeel  dat er geen QALY-verlies is ten gevolge van een afwijkend aspect scrotum. Bij opereren  op een later moment is dit er wel, maar is er de mogelijkheid dat een operatie niet meer  nodig is vanwege indaling.

Op grond van de expertbijeenkomst (februari 2012) is gekomen tot een vertaling naar  de praktijk, waarbij de volgende aanbevelingen afwijken van bovenstaande uitkomsten.

Bij aangeboren unilaterale NST en verworven unilaterale NST zijn de belangrijkste argumenten om wel te opereren:

 • Het testikel is een reserveorgaan en heeft mogelijk herstelpotentie.
 • De niet-ingedaalde testikel kan klachten geven in het liesgebied (pijn en risico op draaiing van de testis (torsio testis)). Bij de aangeboren unilaterale NST vindt de operatie in principe plaats tussen de 6 en 12 maanden. Voor de verworven unilaterale NST geldt dat de behandelopties, het moment van opereren (direct opereren of gecontroleerd afwachten tot de puberteit), besproken moeten worden.

Zie voor een uitvoerige toelichting en referenties de wetenschappelijke onderbouwing in de besliskundige analyse

Toelichting op de Beslissingsanalyse voor vaststellen van het beleid rondom signalering en verwijzing bij een niet-scrotale testis (NST)

 Een korte toelichting van het project en de resultaten

Achtergrond
Tijdens de eerdere ontwikkeling van een richtlijn voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ, 2009) over de verwijscriteria van de niet-scrotale testis (NST), bleek rond enkele thema’s onvoldoende evidence (wetenschappelijk bewijs) voorhanden en werden verschillende interpretaties gegeven aan de bestaand evidence. De beste manier om de openstaande vragen te onderzoeken zou een randomized controlled trial zijn. Aangezien dit op dit moment niet haalbaar is, werd een beslissingsanalyse uitgevoerd.

Doelstelling
De doelstellingen van het project waren: (1) Vaststellen van de optimale behandeling van NST mede op basis van maatschappelijk en patiënten perspectief. Hiervoor werd een beslissingsanalyse gebruikt; en (2) Vertalen van de resultaten naar aanbevelingen voor een multidisciplinaire richtlijn.

Methode
In de beslissingsanalyse werd het beslissingsprobleem op gestructureerde wijze gepresenteerd en opgesplitst in uitkomstmaten, waarbij het wetenschappelijk bewijs helder werd samengevat. De volgende uitkomstmaten werden meegenomen: kans op spontane indaling, vruchtbaarheid, maligniteit van de testis, cosmetisch resultaat en het operatie resultaat (waaronder verschrompeling van de testis, een litteken, anesthesie gevolgen, pijn, zwelling etc.). Daar waar geen wetenschappelijk bewijs voorhanden is, werden data aangevuld met behulp van expert opinie. Ook de kosten werden in het model opgenomen. De bijbehorende onzekerheid werd bij alle parameters weergegeven. Aanvullend op deze gegevens, werden de resultaten van vragenlijsten meegenomen, waarin de waardering van verschillende gezondheidstoestanden bij de uitkomstmaten van een niet scrotale testis van de algemene bevolking, ouders en patiënten werd nagevraagd. Al deze gegevens zijn in een model gezet, waarop een groot aantal berekeningen zijn uitgevoerd.

Resultaten
Op basis van de beslissingsanalyse zijn de volgende conclusies getrokken:

 • Voor bilaterale NST, zowel aangeboren als verworven,  geeft de beslissingsanalyse aan dat er een hogere kans op vaderschap is bij wel opereren. Voor verworven bilaterale NST is het moment van operatie afhankelijk van de voorkeuren van ouders/patiënt. Direct opereren bij diagnose heeft als voordeel dat er geen negatief gevolg is ten gevolge van een afwijkend aspect scrotum. Bij opereren op een later moment is dit er wel, maar is er de mogelijkheid dat een operatie niet meer nodig is vanwege indaling.
 • Opereren van unilaterale NST heeft, zowel aangeboren als verworven, op een cosmetisch effect na, geen extra voordelen boven niet opereren. Echter: op grond van de expertbijeenkomst is gekomen tot een vertaling naar de praktijk, waarbij een aantal uiteindelijke aanbevelingen afwijken van de uitkomsten uit de beslissingsanalyse.

Vertaling naar de richtlijn
De ‘Multidisciplinaire Richtlijn signalering van en verwijzing bij een niet-scrotale testis (NST)’ is de praktische uitwerking van het hierboven beschreven project: ‘Gebruik van beslissingsanalyse en patiëntenvoorkeuren bij ontwikkeling en toepassing van richtlijnen geïllustreerd aan de hand van de richtlijn niet-scrotale testis’. De projectbeschrijving is niet te gebruiken voor in de dagelijkse praktijk, maar te lezen als achtergronddocument, als onderbouwing voor de aanbevelingen in de richtlijn. Bij de vertaling van de resultaten uit dat project naar de praktijk, zijn enkele uitkomsten op basis van consensus aangepast. 

De resultaten van het project inclusief de consensus worden kort weergegeven in de richtlijn, in bijlage 2a en zijn uitgebreid verwerkt in een aparte bijlage 2b, die kan worden geraadpleegd voor nadere uitleg, toelichting en bijbehorende referenties. Hieronder volgt een overzicht van de conclusies, zoals opgenomen in de richtlijn.

Conclusie (zie hiervoor ook de beslisboom):
Altijd verwijzen bij:

 • Aangeboren bilaterale niet-palpabele NST en/of ambigu genitaal zo spoedig mogelijk na de geboorte naar kinderarts voor verdere diagnostiek. Bij voorkeur verwijzing naar kinderarts met specifieke belangstelling voor kinderendocrinologie of naar kinderendocrinoloog. Diagnostiek en behandeling van kinderen met ambigu genitaal altijd in kinderendocrinologisch centrum.
 • Aangeboren unilateraal palpabel/niet-palpabel en aangeboren bilateraal palpabel NST vanaf de leeftijd van 6 maanden verwijzen naar huisarts of indien mogelijk rechtstreeks naar de (kinder)uroloog of (kinder)chirurg. Geadviseerd wordt een operatie op de leeftijd van tussen de 6 en 12 maanden.
 • Verworven unilateraal en bilateraal NST bij diagnose en na verificatie (zie boven) verwijzen naar huisarts en/of kinderarts/(kinder)uroloog/(kinder)chirurg om de behandelopties (direct opereren of gecontroleerd afwachten tot de puberteit) te bespreken. Wie deze taak op zich neemt, dient regionaal te worden afgesproken. Als besloten wordt niet direct te opereren, wordt een vervolgafspraak gemaakt en wordt bij niet spontaan indalen in de puberteit alsnog geopereerd, bij voorkeur voor de 13e verjaardag. 
 • Pijn in liesgebied/scrotum bij verworven NST: doorverwijzen naar huisarts/kinderarts/(kinder)uroloog/(kinder)chirurg.
 • Bij twijfel over retractiliteit verwijzen naar kinderarts, (kinder)uroloog of (kinder)chirurg voor beoordeling. 
 • Bij ingedaalde testis of NST met een andere aangeboren afwijking aan het genitaal (penisafwijking, hypospadie) en/of syndromale kenmerken verwijzen naar huisarts/kinderarts(-endocrinoloog) voor nader onderzoek en zo nodig behandeling door kinderuroloog of kinderchirurg.

 Niet verwijzen/geen operatie bij jongens met de diagnose: retractiele testis.

Aanvullende informatie voor de ouders/ cliënten
Het is van belang ouders goed voor te lichten over het spontane beloop, de prognose van NST, de voor en tegens van een operatie en de mogelijke complicaties.

Bij verworven NST wordt samen met ouders/kind een afweging gemaakt tussen opereren bij diagnose of later opereren. Hierbij zijn de volgende argumenten van belang:

Redenen om niet direct te opereren zijn:

 • Verworven NST kan spontaan overgaan: bij de verworven NST daalt 43-66% alsnog in vóór of aan het begin van de puberteit. Dit verschilt van aangeboren NST, waar het merendeel na de leeftijd van 6 maanden bij à terme jongens niet meer spontaan indaalt. 
 • Operatie risico + kans erop. Het vrijmaken van de testis uit zijn afwijkende positie en het vastzetten onderin de balzak is een vaak uitgevoerde en veilige operatie: ervaren (kinder)chirurgen/ (kinder)urologen behalen inderdaad goede resultaten, maar mogelijke complicaties zijn testis-verschrompeling, schade aan de zaadstreng, blauwe plekken, wondinfectie en andere gebruikelijke complicaties van chirurgisch ingrijpen en anesthesie;
 • Of het operatief scrotaal brengen van de NST de vruchtbaarheid verbetert, is niet bekend: voor wat betreft de effecten van operatie de op vruchtbaarheid bestaat geen eenduidige literatuur; 
 • Of de operatie het risico op een testistumor verlaagt, is niet bekend: het is onduidelijk of een operatie de kans op het krijgen van een testistumor verlaagt. Ook na operatie is nog een verhoogde kans aanwezig vergeleken met een wél ingedaalde testis;

Redenen om wel direct te opereren is:

 • Cosmetisch aspect: als direct wordt geopereerd, zal een symmetrische balzak het gevolg zijn. Als dit belangrijk wordt gevonden door de ouder/ patiënt, dan kan dit een reden zijn om direct te opereren. 

Kennishiaten Beslissingsanalyse

 • Specifiek voor het model zijn data gemist waarin onderscheid gemaakt wordt tussen unilateraal en bilateraal, aangeboren en verworven, en inguïnaal en abdominaal. Verder is de onzekerheid over een verhoogde tumorkans afhankelijk van de leeftijd bij operatie nog groot.
 • Naar aanleiding van de expertmeeting is gebleken dat de volgende informatie tevens ontbreekt: impact pijn/ongemak ten gevolge van niet-scrotaal gelegen testis, de consequenties van opereren voor de kwaliteit van de testis.

Pagina als PDF