Richtlijn: Kindermishandeling (2016)

9. Pyschische en psychiatrische problematiek bij ouders - Aanbevelingen

Uitgangsvraag

Welke kennis over psychische en psychiatrische ouderproblematiek hebben JGZ-professionals nodig om dit als risicofactoren voor kindermishandeling te kunnen signaleren?

Aanbevelingen

Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten dienen basiskennis te hebben van:

  • (licht) verstandelijke beperking (LVB);
  • veel voorkomende psychiatrische ziektebeelden bij volwassenen en welke symptomen bij ouders hierop kunnen wijzen, zoals bij (postpartum) depressie, ADHD, gedragsstoornis, borderline, autisme, trauma;
  • het effect van psychiatrische ouderproblematiek op kinderen;
  • de onderdelen van de screening op ongunstige opgroei-omstandigheden, die de signalen van ouders betreffen;
  • het signaleren van beschermende factoren die een mogelijk schadelijk effect kunnen beperken of voorkomen.

Vraag bij ieder regulier contact in de algemene anamnese naar het psychische welbevinden van de ouders (‘hoe gaat het met u, hoe voelt u zich?’).

Adviseer de ouder(s) om gesignaleerde problemen te bespreken met de huisarts, maatschappelijk werk of GGZ (afhankelijk van de aard en ernst).

Bespreek met de ouder die bekend is met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek, wat het effect daarvan kan zijn op zijn of haar rol als ouder.


Pagina als PDF