Richtlijn: Motorische ontwikkeling (2019)

Totstandkoming richtlijn

Doel en doelgroep

De JGZ-richtlijn Motorische Ontwikkeling geeft richting aan het handelen van JGZ-professionals in hun contacten met kinderen en jongeren tussen 0-18 jaar en hun ouders. De richtlijn geeft zicht op de normale motorische ontwikkeling, de beoordeling van de motorische ontwikkeling en de risicofactoren. De richtlijn gaat ook in op de preventie, (vroeg)signalering, begeleiding en verwijzing bij motorische ontwikkelingsproblemen. De doelgroep betreft JGZ-professionals: jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten.

Afbakening

De richtlijn is gebaseerd op de knelpuntenanalyse van het CBO en de Argumentenfabriek (ZonMw). De deelnemers aan deze knelpuntenanalyse hebben de volgende uitgangsvragen opgesteld, die na herformulering in de projectgroep en werkgroep in de eerste vier hoofdstukken worden beantwoord. 

Aansluiting bij andere richtlijnen

De JGZ-richtlijn ‘Motorische Ontwikkeling’ sluit aan bij de volgende richtlijnen en documenten:

 • JGZ (2013). Te vroeg en/of small for gestational age (SGA) geboren kinderen.
 • JGZ (2012). Preventie, signalering en aanpak van voorkeurshouding en schedelvorming.
 • JGZ (2012). Overgewicht: Preventie, signalering, interventie en verwijzing.
 • JGZ (2015). Richtlijn ADHD: Signalering, begeleiding en toeleiding naar diagnostiek.
 • JGZ (2015). Richtlijn ASS: Signalering, begeleiding en toeleiding naar diagnostiek.
 • JGZ (2018): Richtlijn Spraak-taalontwikkeling (bit.ly/NJCSpraakTaal).
 • Landelijk professioneel kader uitvoering Basispakket JGZ.
 • EACD (2013). Definitie, diagnose, evaluatie en behandeling van Developmental Coordination Disorder (DCD). Nederlandse vertaling en aanpassing. 
 • NVK (2015). Aanbeveling Landelijke Neonatale Follow-Up- NICU follow-up.
 • RIVM/Centrum Jeugdgezondheid (2009). Standpunt Beweegstimulering door de jeugdgezondheidszorg.
 • TNO (2005). Kinderen in prioriteitswijken: lichamelijke (in)activiteit en overgewicht
 • TNO (2008). Een jeugdgezondheidszorg richtlijn voor screening van de motorische ontwikkeling van kinderen: een haalbaarheidsstudie
 • VRA (2015). Richtlijn spastische cerebrale parese bij kinderen

Werkwijze

De teksten voor de conceptrichtlijn zijn geschreven door een kernteam (Marlou de Kroon, MD PhD projectleider, Sanne te Wierike, MSc, Judith de Best, MSc, Caren Lanting, MD PhD). Voor de start van het project zijn een projectgroep en een werkgroep samengesteld. De projectgroep en de werkgroep zijn samengesteld uit experts op het gebied van motorische ontwikkeling. In elke fase van het project zijn met de leden afspraken gemaakt en vastgelegd over taken en rollen. Tijdens de eerste projectgroep- en werkgroep vergadering zijn de uitgangsvragen besproken en nader gespecificeerd. Hierna is er een systematische literatuurreview verricht door ErasmusMC gebaseerd op de uitgangsvragen. De leden van het kernteam hebben de literatuur bestudeerd en samengevat. De teksten werden inzichtelijk gepresenteerd aan de deelnemers van de projectgroep en werkgroep. Deze teksten zijn tijdens vier projectgroepvergaderingen en vier werkgroepvergaderingen doorgenomen en aangepast; ook zijn er aanbevelingen opgesteld. Tot slot heeft een gemeenschappelijke vergadering plaatsgevonden van werk- en projectgroep om de aanpassingen op basis van de landelijke commentaarronde en de praktijktest te toetsen.

De afspraken die tijdens de projectgroepvergaderingen werden gemaakt, kwamen steeds ter toetsing terug in de werkgroep. De definitieve beslissingen werden genomen in de werkgroepvergaderingen. Veel leden van de projectgroep en werkgroep zijn ook afzonderlijk per e-mail of telefonisch geraadpleegd. Zowel binnen als buiten de projectgroep en werkgroep zijn met experts semigestructureerde diepte-interviews afgenomen. Alle activiteiten hebben geresulteerd in een conceptrichtlijn (april 2016). Op basis van de inhoud van de conceptrichtlijn en indicatoren is een registratieprotocol opgesteld. 

Tot slot is een klankbordgroep geraadpleegd bestaande uit een (landelijke) vertegenwoordiging van ouders (Balans) en uit experts op het gebied van de JGZ, kinderfysiotherapie, kinderrevalidatie, kinderoefentherapie, ergotherapie, kindergeneeskunde, kinderneurologie, en vertegenwoordigers van kinderopvang en scholen.

Concepten van de richtlijn, het registratieprotocol en de indicatoren zijn op 6 juni 2016, 20 september 2016 en 23 januari 2017 beoordeeld door de Richtlijn Advies Commissie (RAC). 

Hierna is gestart met een praktijktest van vier maanden in de tweede helft van 2017, onder JGZ-professionals van verschillende JGZ-organisaties: CJG Rijnmond, en GGD West-Brabant en GGD Zeeland. Deze JGZ-professionals hebben middels een vragenlijst hun feedback gegeven. De conceptrichtlijn is in juni 2016 ook voorgelegd aan de leden van de klankbordgroep. Tijdens de praktijktest, is ook de landelijke commentaarronde uitgevoerd.

Na het verwerken van de feedback van de resultaten van de praktijktest en de feedback van de landelijke commentaarronde, is de richtlijn op 22 juni 2018 bijgesteld en opnieuw beoordeeld door de RAC. Vanwege vele landelijke discussies en de moeite tot algemene consensus te komen is de richtlijn via de RAC voorgelegd aan vertegenwoordigers van de AJN, V&VN, VVDA en aan ACTIZ en GGD GHOR, waarna de laatste wijzigingen aan de richtlijn zijn verwerkt in november 2018. Op 1 april 2019 is de richtlijn definitief goedgekeurd en geautoriseerd door de RAC.

Cliëntenparticipatie

In de klankbordgroep nam Balans deel als vertegenwoordiger van ouders met kinderen met motorische problematiek. Ouderparticipatie heeft tevens plaatsgevonden door middel van een schriftelijke vragenlijst, die door de JGZ-professional bij het contactmoment aan ouders werd gegeven. Ouders hebben hierbij toestemming geven voor het geanonimiseerd gebruik van de gegevens.

Projectgroep en Werkgroep

Kernleden Functie Werkgever
Marlou LA de Kroon, MD PhD Projectleider, arts M&G, epidemioloog Erasmus MC, afdeling MGZ, Rotterdam
Sanne te Wierike, PhD Wetenschappelijk onderzoeker Erasmus MC, afdeling MGZ, Rotterdam
Judith de Best, MSc Projectmedewerker, kinderfysiotherapeut Erasmus MC, afdeling MGZ, Rotterdam
Caren Lanting, MD PhD Methodologisch adviseur, epidemioloog TNO, Leiden

 

Overige leden Functie Werkgever
Josette Bijlsma, MD Profiel Jeugdgezondheidszorg
NSPOH-arts M&G, senior opleider
JGZ en Tweede fase MG
Netherlands School of Public & Occupational Health
Monique Rijken, MD PhD Kinderarts-neonatoloog Leids Universitair Medisch Centrum, afdeling Kindergeneeskunde J6-S
Geert Savelsbergh, PhD Hoogleraar 'motorische ontwikkeling' Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen
Petra van Schie, PhD Senior onderzoeker, kinderfysiotherapeut VU Medisch Centrum, afdeling Revalidatiegeneeskunde
Marina Schoemaker, PhD Universitair hoofddocent Bewegingswetenschappen, afgevaardigde van de landelijke stuurgroep DCD Universitair Medisch Centrum Groningen, Centrum voor Bewegingswetenschappen
Huub Toussaint, PhD Lector Bewegingswetenschappen Hogeschool van Amsterdam, afdeling Bewegen, Sport en Voeding

 

Werkgroepleden Functie Vertegenwoordiger van
Henriëtte Bots, MD Stafarts, arts M&G, Van Wiechen instructeur JGZ Zuid-Holland West, Zoetermeer
Ingrid Erken, MD Jeugdarts KNMG GGD Amsterdam
Erik Evers, MSc Vakdocent bewegingsonderwijs Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding
Joyce Geelen, MD PhD Kinderarts Wetenschappelijke Vereniging van Nederlandse Kinderartsen (NVK)
René van Gils, MSc Verpleegkundig specialist preventie, Van Wiechen instructeur GGD Hart voor Brabant
Hetty Gorter, MSc Kinderfysiotherapeut met specialisatie kinderen van 0-4, klinisch epidemioloog Revalidatiecentrum Roessingh
Sabina Groen, MD Kinderrevalidatiearts en medisch manager kinderrevalidatie, Klimmendaal Revalidatiespecialisten Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
Margo van Hartingsveldt, PhD OT Opleidingsmanager en lector opleiding Ergotherapie HvA, kinderergotherapeut Hogeschool van Amsterdam, Faculteit Gezondheid & Ergotherapie Nederland (beroepvereniging ergotherapeuten)
Janine van Leeuwen, MD Stafarts, Jeugdarts KNMG GGD Zaanstreek-Waterland
Juan Manterola, MD Jeugdarts KNMG, lid DCD-team Jeugdartsen Nederland (AJN)
Cissy Siebel, MD Stafarts, Jeugdarts KNMG CJG Rijnmond, afdeling beleid en expertise
Ingrid Slagter-Leilis Doktersassistente Nederlandse Vereniging van Dokterassistenten (NVDA)
Ingrid Stellingwerf, MSc Verpleegkundig specialist preventie, Van Wiechen instructeur Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland (V&VN), vakgroep Jeugd
Drs. Marjolein van Velsen Kinderfysiotherapeut, pedagoog Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVKF)

Geraadpleegde experts

Naam Functie Organisatie
Inge Cuppen, MD PhD Kinderneuroloog Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht)
Wim van Gelder, MSc Docent aan de Hogeschool Inholland
Voorzitter van de stichting 'Motorisch Remedial' Teaching in beweging
Van Gelder in beweging (VGIB)
Hetty Gorter, MSc Kinderfysiotherapeut (specialisatie kinderen 0-4 jaar) Revalidatiecentrum Roessingh
Mijna Hadders-Algra, PhD Hoogleraar ontwikkelingsneurologie UMCG
Jorien Kerstjens, MD PhD Kinderarts-neonatoloog UMCG
Juan Manterola, MD Jeugdarts KNMG (specialisatie DCD) Revalidatiecentrum Roessingh
Marina Schoemaker, PhD Universitair hoofddocent Bewegingswetenschappen Universitair Medisch Centrum Groningen, Centrum voor Bewegingswetenschappen
Sebastiaan Severijnen, MD Kinderrevalidatiearts Rijnlands Revalidatie Centrum
Aleid van Wassenaer, MD, PhD Kinderarts-neonatoloog Emma Kinderziekenhuis (AMC), poli Neonatologie-nazorg

Klankbordgroep

Naam Functie Organisatie
M.C.G. Beeren Kinderarts NVK
F. Sprangers Kinderarts-kinderneuroloog NVK
W. Willems Arts M&G
J. de Meij, PhD Projectleider team Jeugd, cluster epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie GGD Amsterdam
H. van Ginkel Jeugdarts Icare JGZ
J. de Vries Ergotherapeut Kinderrevalidatie van het UMCG-CVR Beatrixoord Haren
M.C. van Groningen Revalidatiearts Roessingh Revalidatie Centrum
O. Daniëls Directeur SBO Kinderopvang en scholen vertegenwoordiger
J. Luijkx Woordvoerder, beleidsmedewerker en hoofdredacteur BalansKIDS Balans en NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme)
M. Sassen Kinderoefentherapeut Platform Kinderoefentherapie, VvOCM (Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck)
J.C.M. van Wieringen Medewerker/vertegenwoordiger Pharos, expertisecentrum Gezondheidsverschillen

Pagina als PDF