Richtlijn: Motorische ontwikkeling (2019)

6. Literatuursearch en zoekstrategie

Literatuursearches

Uitgangsvraag 2.1

In Embase is in de periode januari-juni 2016 gezocht naar literatuur waarin voor gezonde kinderen (0-19 jaar) de gemiddelde leeftijd wordt gegeven waarop motorische mijlpalen werden bereikt. Er is gezocht naar artikelen die betrekking hebben op zowel grove motoriek als fijne motoriek. De gebruikte zoekstrategie staat in bijlage 8.3.2.

Artikelen werden geëxcludeerd op basis van het bestuderen van titel en abstract indien:
(1) zij betrekking hadden op specifieke doelgroepen, zoals dove kinderen of kinderen met een syndroom,
(2) zij betrekking hadden op motorische ontwikkeling in relatie tot risicofactoren en/of interventies. Na exclusie werden 131 artikelen geïncludeerd.

Het doel van de uitgangsvraag was om gegevens over mijlpalen in relatie tot leeftijd, geslacht en etniciteit in relatie tot motorische ontwikkeling te destilleren uit bestaande wetenschappelijke onderzoeken. Omdat het niet de bedoeling was verschillende zorgprocessen te vergelijken, zijn geen GRADE-tabellen opgesteld (zie Uitleg over GRADE in 6.1. De studies zijn wel volgens de GRADE-systematiek beoordeeld188.

De kwaliteit van het bewijs voor deze uitgangsvraag is zeer laag omdat studies over dit onderwerp vaak een dwarsdoorsnede onderzoeksopzet hanteren. Daardoor kon niet worden uitgesloten dat gevonden relaties door andere dan de bestudeerde factoren veroorzaakt worden. Er is één studie gevonden, de WHO Multicentre Growth Reference Study (MGRS)67, waarin mijlpalen voor de grove motoriek gedurende het eerste levensjaar wetenschappelijk worden onderbouwd.

Uitgangsvraag 2.2

Voor het antwoord op deze uitgangsvraag is gezocht naar reviews en primaire studies die betrekking hadden op oorzaken, risicofactoren en beschermende factoren voor de motorische ontwikkeling. De gebruikte database en de bijbehorende termen staan in bijlage 8.3.2. Daarnaast werd nog specifiek gezocht naar primaire studies die de relatie tussen afwijkende motorische ontwikkeling en prematuriteit, laag geboortegewicht en overgewicht bestudeerden. Omdat het voor de praktijk van de JGZ van belang is inzicht te hebben in de relatie tussen motorische ontwikkeling en andere ontwikkelings- en/of gedragsproblematiek en/of zorgen van ouders werden ook deze onderwerpen meegenomen in het literatuuronderzoek.

Het doel van de uitgangsvraag was om risicofactoren voor motorische ontwikkeling te inventariseren in bestaande wetenschappelijke studies, niet om verschillende interventies of zorgprocessen te vergelijken. Om deze reden zijn geen GRADE-tabellen opgesteld. De studies zijn wel volgens de GRADE-systematiek beoordeeld.

Uitgangsvraag 2.3.1

Voor het beantwoorden van deze uitgangsvraag is een beroep gedaan op de expertise van de leden van de project- en werkgroep en zijn enkele experts geïnterviewd. Daarnaast zijn diverse handboeken met betrekking tot de motorische ontwikkeling van kinderen geraadpleegd waaronder ‘Ontwikkelingsonderzoek in de Jeugdgezondheidszorg, het Van Wiechenonderzoek en de Baecke-Fassaert Motoriektest’15 en ‘Kinderfysiotherapie’50.

Uitgangsvraag 2.3.2

Voor het beantwoorden van uitgangsvraag 2.3.2 is een systematische literatuursearch verricht. Daarbij is de database Embase gebruikt. De zoekstrategie is te vinden in bijlage 8.3.2. In totaal zijn er 1457 artikelen gevonden. Deze artikelen zijn gescreend op relevantie op basis van titel en abstract. Artikelen werden geïncludeerd als deze Engelstalig of Nederlandstalig waren en de validiteit en betrouwbaarheid van minimaal één motoriektest beschreven,
a)     waarmee de totale motorische ontwikkeling (alle domeinen) gescreend kon worden of de grofmotorische ontwikkeling of (relevante) fijnmotorische ontwikkeling (met name writing readiness),
b)     die met een andere test (‘gouden standaard’) vergeleken werd,
c)     waarmee de motorische ontwikkeling in een algemene, niet-geselecteerde Westerse populatie van kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar gemeten of gemonitord kan worden.

Artikelen werden geëxcludeerd wanneer ze gericht waren op een specifieke deelpopulatie, zoals kinderen met het syndroom van Down, en wanneer ze gericht waren op kinderen bij wie al een motoriekprobleem was geconstateerd. Uitzonderingen hierop waren artikelen over selecte groepen kinderen met wie de JGZ regelmatig te maken heeft tijdens de reguliere contactmomenten, zoals prematuur geboren kinderen of kinderen van andere etnische groepen.

Op basis van bovengenoemde in- en exclusiecriteria zijn 148 artikelen geselecteerd. Deze artikelen zijn vervolgens gescand op basis van titel en abstract door een tweede auteur, wat resulteerde in een totaal van 52 geïncludeerde artikelen. Naast deze systematische literatuursearch zijn er artikelen toegevoegd door het zogenaamde sneeuwbaleffect en uit de grijze literatuur, bijvoorbeeld op aanraden van de experts uit de project- en werkgroep.

Het doel van de uitgangsvraag was om de testeigenschappen te bestuderen van de diverse screeningstesten. Omdat het niet de bedoeling was verschillende testen te vergelijken op effectiviteit van de hieraan gerelateerde zorg zijn er geen GRADE-tabellen opgesteld. De studies zijn wel volgens de GRADE-systematiek beoordeeld.
Tot slot werd beoordeeld of deze tests binnen de JGZ toepasbaar waren. De criteria hiertoe waren:

 • Het meetinstrument is valide, betrouwbaar en sensitief.
 • Er zijn Nederlandse normwaarden beschikbaar.
 • De test dient om praktische redenen binnen korte tijd (binnen maximaal 10 minuten) afgenomen te kunnen worden.
 • De test kan uitgevoerd worden door verschillende disciplines: jeugdarts, jeugdverpleegkundige of doktersassistente.
 • De afname, interpretatie en notatie zijn eenvoudig.

Uitgangsvraag 2.4

Voor een antwoord op deze uitgangsvraag is een systematische literatuursearch uitgevoerd in de database Medline met behulp van de zoektermen in bijlage 8.3.2. De literatuursearch leverde 634 artikelen op die in eerste instantie gescand zijn op relevantie op basis van titel en abstract. Hierbij zijn artikelen geëxcludeerd die gericht waren op kenmerken van meetinstrumenten (bijvoorbeeld betrouwbaarheid of validiteit) en/of specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld kinderen met autisme of het syndroom van Down) of die niet gericht waren op neurologisch onderzoek.

Uiteindelijk zijn er geen relevante artikelen gevonden die de uitgangsvraag konden beantwoorden. Er is daarom gebruikgemaakt van de expertise van de leden van de projectgroep en die van de werkgroep, en van de door hen aangeleverde literatuur. Ook zijn er diepte-interviews afgenomen bij onder andere kinderneurologen en kinderfysiotherapeuten.

Uitgangsvraag 3.1 en 3.2

Ook voor uitgangsvraag 3.1 en 3.2 is een systematische literatuursearch uitgevoerd in de database Embase (zoektermen in bijlage 8.3.2). We hebben 3.353 artikelen gevonden die gescand zijn op relevantie op basis van titel en abstract. Dit heeft geleid tot 83 artikelen die potentieel gebruikt konden worden voor uitgangsvraag 3.1, 76 artikelen voor uitgangsvraag 3.2, en 22 artikelen voor beide uitgangsvragen. De meest relevante artikelen en de artikelen met de hoogste bewijswaarde zijn gebruikt als wetenschappelijke ondersteuning voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen.

Artikelen zijn geïncludeerd wanneer ze

 1. betrekking hadden op het stimuleren van motorische vaardigheden en/of fysieke activiteit bij kinderen en adolescenten,
 2. wanneer ze in het Nederlands of Engels gepubliceerd waren.

Artikelen zijn geëxcludeerd wanneer er

 1. geen duidelijke conclusies konden worden getrokken omdat het onderzoek van te lage kwaliteit was,
 2. ze gericht waren op een specifieke doelgroep (bijvoorbeeld kinderen met syndroom van Down of talentvolle atleten), tenzij de doelgroep kinderen met obesitas betrof,
 3. wanneer het artikel gericht was op een uitsluitend Niet-Westerse populatie.
 4. Er zijn geen artikelen die verschillende adviezen of interventies met elkaar vergeleken. Om deze reden zijn geen GRADE-bewijstabellen opgesteld. De studies die bij 3.1 en 3.2 zijn geïncludeerd, zijn wel volgens de GRADE-systematiek beoordeeld.

Uitgangsvraag 4.1

Het vinden van evidence voor het beantwoorden van deze uitgangsvraag was niet mogelijk, omdat deze ontbreekt. Daarom zijn hiertoe leden van de project- en werkgroep en ook geïnterviewde experts geraadpleegd.

Searchstrategieën

Uitgangsvraag 2.1

Embase 2508
('sex difference'/exp OR gender/de OR 'ethnic or racial aspects'/exp OR 'age distribution'/exp OR (((sex* OR gender* OR racial OR race OR ethnic* OR age) NEAR/10 (difference* OR variat* OR impact OR specific* OR relation* OR distribution* OR influenc*)) OR ((Differenc* OR compar* OR earl* OR late*) NEAR/3 boy* NEAR/3 girl*) OR ((age OR sex) NEXT/1 relat*)):ab,ti) AND ('motor development'/exp OR 'motor performance'/exp OR 'psychomotor development'/exp OR 'motor coordination'/exp OR 'psychomotor disorder'/de OR 'motor dysfunction'/de OR 'motor retardation'/de OR ('onset age'/exp AND (walking/de OR standing/de OR sitting/de OR jumping/de OR running/exp)) OR (((motor* OR psychomotor*) NEAR/3 (develop* OR abilit* OR skill* OR function* OR retard* OR disorder* OR coordination* OR outcome* OR defecit* OR dysfunction* OR impair* OR proficien* OR capacit*)) OR (development* NEAR/3 coordination* NEAR/3 disorder*) OR (development* NEAR/3 milestone*) OR ((onset OR early OR earlier OR late OR later) NEAR/3 (walk* OR stand OR standing OR crawl* OR midline OR sit OR sitting OR roll OR rolling OR jump OR jumping OR hop OR hopping OR balancing OR running OR run)) OR ((ball OR catch*) NEAR/3 skill*) OR (bilateral* NEAR/3 (coordinat* OR hand))):ab,ti) AND ('cohort analysis'/exp OR 'longitudinal study'/exp OR 'follow up'/exp OR 'prospective study'/exp OR 'retrospective study'/exp OR 'cross-sectional study'/exp OR epidemiology/de OR 'human experiment'/exp OR 'analysis of variance'/exp OR 'case control study'/de OR 'population based case control study'/de OR 'population research'/exp OR (cohort* OR longitudinal* OR (follow* NEXT/1 up*) OR followup* OR prospectiv* OR retrospectiv* OR (cross NEXT/1 section*) OR epidemiolog* OR (human NEAR/3 experiment*) OR (analy* NEAR/3 variance*) OR (case NEXT/1 control*) OR (population NEAR/3 (research OR based))):ab,ti) AND (child/exp OR newborn/exp OR adolescent/exp OR adolescence/exp OR 'child behavior'/de OR pediatrics/exp OR childhood/exp OR 'child development'/de OR 'child growth'/de OR 'child health'/de OR 'child health care'/exp OR 'child care'/exp OR 'childhood disease'/exp OR (adolescen* OR infan* OR newborn* OR (new NEXT/1 born*) OR baby OR babies OR neonat* OR child* OR kid OR kids OR toddler* OR teen* OR boy* OR girl* OR minors OR underag* OR (under NEXT/1 (age* OR aging)) OR juvenil* OR youth* OR kindergar* OR puber* OR pubescen* OR prepubescen* OR prepubert* OR pediatric* OR paediatric* OR school* OR preschool* OR highschool*):ab,ti) NOT ([animals]/lim NOT [humans]/lim)

Uitgangsvraag 2.2

Embase 2508
('motor dysfunction'/de OR 'coordination disorder'/de OR 'developmental coordination disorder'/de OR 'gait disorder'/exp OR 'motor retardation'/de OR 'walking difficulty'/de OR 'psychomotor disorder'/de OR (((motor* OR gait OR walking OR psychomotor* OR mobiltit* OR Movement*) NEAR/3 (disorder* OR dysfunct* OR retard* OR difficult* OR delay* OR problem* OR impair* OR deficit* OR limitation*)) OR (coordination NEXT/1 disorder*)):ab,ti) AND (risk/de OR 'risk factor'/de OR 'genetic risk'/de OR genetics/de OR 'genetic predisposition'/exp OR 'human genetics'/de OR 'developmental genetics'/de OR 'social aspects and related phenomena'/exp OR 'home environment'/de OR Neighborhood/de OR 'psychosocial environment'/de OR 'social status'/exp OR etiology/de OR probability/de OR prematurity/exp OR 'low birth weight'/exp OR 'small for date infant'/exp OR 'premature labor'/de OR 'intrauterine growth retardation'/exp OR 'prenatal drug exposure'/exp OR 'prenatal exposure'/de OR (risk OR causalit* OR cause OR causes OR etiolog* OR aetiolog* OR probab* OR reason* OR genetic* OR ((social OR psychosocial* OR sociolog* OR Residen* OR socioeconom*) NEAR/3 (environment* OR class* OR background* OR status* OR condition* OR aspect* OR Characteristic* OR factor*)) OR Neighborhood* OR ((preterm* OR prematur* OR dysmatur*) NEAR/3 (birth* OR born OR infant*)) OR (low* NEAR/3 ('birth weight' OR birthweight)) OR lbw OR vlbw OR elbw OR sga OR (small NEXT/2 (date OR gestational)) OR iugr OR ((intrauterine OR uterine OR fetal OR fetus OR foetal OR foetus OR utero) NEAR/3 growth NEAR/3 (retard*)) OR ((prenatal OR intrauterine OR uterine OR fetal OR fetus OR foetal OR foetus OR utero) NEAR/3 expos*) OR predisposit* OR susceptib*):ab,ti) AND (child/exp OR newborn/exp OR adolescent/exp OR adolescence/exp OR 'child behavior'/de OR 'child parent relation'/de OR pediatrics/exp OR childhood/exp OR 'child nutrition'/de OR 'infant nutrition'/exp OR 'child welfare'/de OR 'child abuse'/de OR 'child advocacy'/de OR 'child growth'/de OR 'child health'/de OR 'child health care'/exp OR 'child care'/exp OR 'child death'/de OR 'child development'/de OR 'child psychiatry'/de OR 'child psychology'/de OR 'pediatric ward'/de OR 'pediatric hospital'/de OR 'pediatric nursing'/exp OR 'pediatric anesthesia'/exp OR 'pediatric surgery'/exp OR (adolescen* OR infan* OR newborn* OR (new NEXT/1 born*) OR baby OR babies OR neonat* OR child* OR kid OR kids OR toddler* OR teen* OR boy* OR girl* OR minors OR underag* OR (under NEXT/1 (age* OR aging)) OR juvenil* OR youth* OR kindergar* OR puber* OR pubescen* OR prepubescen* OR prepubert* OR pediatric* OR paediatric* OR school* OR preschool* OR highschool* OR picu OR nicu OR picus OR nicus):ab,ti) NOT ([animals]/lim NOT [humans]/lim) NOT ([Conference Abstract]/lim OR [Letter]/lim OR [Note]/lim OR [Editorial]/lim) AND (review/de OR 'systematic review'/de OR 'meta analysis'/de OR (review OR (meta NEXT/1 analy*) OR metaanaly*):ti)

Uitgangsvraag 2.3.2

Embase 1457
('motor development'/exp OR 'motor performance'/exp OR 'psychomotor development'/exp OR 'motor coordination'/exp OR 'psychomotor disorder'/de OR 'motor dysfunction'/de OR 'motor retardation'/de OR ('onset age'/exp AND (walking/de OR standing/de OR sitting/de OR jumping/de OR running/exp)) OR (((motor* OR psychomotor*) NEAR/3 (develop* OR abilit* OR skill* OR function* OR retard* OR disorder* OR coordination* OR outcome* OR defecit* OR dysfunction* OR impair* OR proficien* OR capacit* OR milestone* OR achiev* OR perform*)) OR (development* NEAR/3 coordination* NEAR/3 disorder*) OR (development* NEAR/3 milestone*) OR ((onset OR early OR earlier OR late OR later) NEAR/3 (walk* OR stand OR standing OR crawl* OR midline OR sit OR sitting OR roll OR rolling OR jump OR jumping OR hop OR hopping OR balancing OR running OR run)) OR ((ball OR catch*) NEAR/3 skill*) OR (bilateral* NEAR/3 (coordinat* OR hand))):ab,ti) AND (reliability/exp OR validity/exp OR 'validation process'/exp OR 'validation study'/exp OR 'observer variation'/exp OR 'diagnostic error'/exp OR error/exp OR 'diagnostic accuracy'/exp OR 'measurement precision'/exp OR 'measurement repeatability'/exp OR 'measurement accuracy'/exp OR 'correlation coefficient'/exp OR 'intermethod comparison'/exp OR (reliab* OR valid* OR ((interrater* OR interobserv* OR intraobserv* OR observer*) NEAR/3 (variati* OR variabil*)) OR ((diagnos* OR measure* OR procedur*) NEAR/3 (error* OR mis* OR fail* OR accura* OR agree*)) OR (false NEAR/3 (positiv* OR negativ*)) OR precision OR reproduc* OR ((internal*) NEAR/3 consisten*) OR repeatab* OR (test* NEAR/3 retest*) OR ((correlat* OR variation*) NEAR/3 (coefficient* OR intraclass)) OR ((intermethod* OR method* OR test* OR intertest*) NEAR/6 compar*)):ab,ti) AND (child/exp OR newborn/exp OR adolescent/exp OR adolescence/exp OR 'child behavior'/de OR 'child parent relation'/de OR pediatrics/exp OR childhood/exp OR 'child nutrition'/de OR 'infant nutrition'/exp OR 'child welfare'/de OR 'child abuse'/de OR 'child advocacy'/de OR 'child development'/de OR 'child growth'/de OR 'child health'/de OR 'child health care'/exp OR 'child care'/exp OR 'childhood disease'/exp OR 'child death'/de OR 'child psychiatry'/de OR 'child psychology'/de OR 'pediatric ward'/de OR 'pediatric hospital'/de OR 'pediatric nursing'/exp OR 'pediatric anesthesia'/exp OR 'pediatric surgery'/exp OR (adolescen* OR infan* OR newborn* OR (new NEXT/1 born*) OR baby OR babies OR neonat* OR child* OR kid OR kids OR toddler* OR teen* OR boy* OR girl* OR minors OR underag* OR (under NEXT/1 (age* OR aging)) OR juvenil* OR youth* OR kindergar* OR puber* OR pubescen* OR prepubescen* OR prepubert* OR pediatric* OR paediatric* OR school* OR preschool* OR highschool* OR picu OR nicu OR picus OR nicus):ab,ti) NOT ([animals]/lim NOT [humans]/lim) NOT ('neurologic disease'/exp OR 'mental disease'/exp OR 'prenatal exposure'/exp OR 'prenatal drug exposure'/exp OR disability/exp OR 'newborn disease'/exp OR 'musculoskeletal disease'/exp OR 'environmental exposure'/exp OR 'toxicity and intoxication'/exp OR (disab* OR ((neurolog* OR mental* OR musculoskelet*) NEAR/3 (disease* OR disorder*)) OR ((prenatal* OR uter* OR environment*) NEAR/3 expos*) OR congenital* OR toxic* OR intoxicat*):ab,ti)

Uitgangsvraag 2.4

Embase 634
('neurologic examination'/exp OR 'developmental screening'/de OR (('motor dysfunction'/exp OR 'nervous system development'/de OR 'motor activity'/de OR 'brain maturation'/de OR 'motor performance'/de) AND (screening/de OR 'screening test'/de OR 'scoring system'/exp OR 'functional assessment'/de OR 'assessment of humans'/de)) OR ((neurologic* OR neuropediatric* OR motor OR development*) NEAR/3 (examination* OR assess* OR sign OR signs OR evaluat* OR condition* OR finding* OR recogni* OR profile* OR test OR tests OR testing OR screen* OR maturat* OR deficit* OR impression* OR orientat* OR detect*)):ab,ti) AND (pediatrician/exp OR 'pediatric hospital'/exp OR (pediatrician* OR paediatrician* OR ((pediatric OR paediatric OR children*) NEXT/1 (hospital* OR practice*))):ab,ti) AND (methodology/de OR 'practice guideline'/exp OR (methodolog* OR design OR requirement* OR guideline* OR protocol* OR consensus* OR ((method* OR tool* OR system* OR standard) NEAR/3 develop*) OR norm OR norms):ab,ti)

Uitgangsvragen 3.1 en 3.2

Embase 3353
('motor development'/exp OR 'motor performance'/exp OR 'psychomotor development'/exp OR 'motor coordination'/exp OR 'psychomotor disorder'/de OR 'psychomotor performance'/de OR 'motor dysfunction'/de OR 'motor retardation'/de OR ('onset age'/exp AND (walking/de OR standing/de OR sitting/de OR jumping/de OR running/exp)) OR (((motor* OR psychomotor*) NEAR/3 (develop* OR abilit* OR skill* OR function* OR retard* OR disorder* OR coordination* OR outcome* OR defecit* OR dysfunction* OR impair* OR proficien* OR capacit* OR milestone* OR achiev* OR perform*)) OR (development* NEAR/3 coordination* NEAR/3 disorder*) OR (development* NEAR/3 milestone*) OR ((onset OR early OR earlier OR late OR later) NEAR/3 (walk* OR stand OR standing OR crawl* OR midline OR sit OR sitting OR roll OR rolling OR jump OR jumping OR hop OR hopping OR balancing OR running OR run)) OR ((ball OR catch*) NEAR/3 skill*) OR (bilateral* NEAR/3 (coordinat* OR hand))):ab,ti) AND (child/exp OR newborn/exp OR adolescent/exp OR adolescence/exp OR 'child behavior'/de OR 'child parent relation'/de OR pediatrics/exp OR childhood/exp OR 'child nutrition'/de OR 'infant nutrition'/exp OR 'child welfare'/de OR 'child abuse'/de OR 'child advocacy'/de OR 'child development'/de OR 'child growth'/de OR 'child health'/de OR 'child health care'/exp OR 'child care'/exp OR 'childhood disease'/exp OR 'child death'/de OR 'child psychiatry'/de OR 'child psychology'/de OR 'pediatric ward'/de OR 'pediatric hospital'/de OR 'pediatric nursing'/exp OR 'pediatric anesthesia'/exp OR 'pediatric surgery'/exp OR (adolescen* OR infan* OR newborn* OR (new NEXT/1 born*) OR baby OR babies OR neonat* OR child* OR kid OR kids OR toddler* OR teen* OR boy* OR girl* OR minors OR underag* OR (under NEXT/1 (age* OR aging)) OR juvenil* OR youth* OR kindergar* OR puber* OR pubescen* OR prepubescen* OR prepubert* OR pediatric* OR paediatric* OR school* OR preschool* OR highschool* OR picu OR nicu OR picus OR nicus):ab,ti) NOT ('neurologic disease'/exp OR 'mental disease'/exp OR 'prenatal exposure'/exp OR 'prenatal drug exposure'/exp OR disability/exp OR 'newborn disease'/exp OR 'musculoskeletal disease'/exp OR 'environmental exposure'/exp OR 'toxicity and intoxication'/exp OR (disab* OR ((neurolog* OR mental* OR musculoskelet*) NEAR/3 (disease* OR disorder*)) OR ((prenatal* OR uter* OR environment*) NEAR/3 expos*) OR congenital* OR toxic* OR intoxicat*):ab,ti) NOT ([animals]/lim NOT [humans]/lim) AND (prevention/exp OR prevention:lnk OR 'physical education'/de OR 'parenting education'/de OR stimulation/de OR 'early childhood intervention'/de OR 'manipulative medicine'/exp OR 'movement therapy'/de OR 'social environment'/de OR 'social status'/exp OR 'child parent relation'/exp OR recreation/exp OR play/de OR 'educational status'/exp OR 'employment status'/exp OR (prevent* OR ((facilitat* OR obstacle*) NEAR/3 (factor*)) OR ((environment* OR educat* OR teach* OR parent* OR mother* OR father* OR famil* OR school OR daycare OR day-care OR government* OR municipal* OR communit* OR motivation*) NEAR/3 (restrict* OR placement* OR variabl* OR factor* OR influen* OR facilitat* OR intervention* OR obstacle* OR condition* OR method* OR challeng* OR poor OR rich OR unstab* OR approach*)) OR (physical* NEAR/3 educat*) OR ((school OR early OR communit*) NEAR/3 (intervention* OR program*)) OR (intervention* NEAR/3 program*) OR parenting OR stimulat* OR (manipulat* NEAR/3 medicine) OR massage* OR (movement NEAR/3 therap*) OR cesar OR mensendieck* OR (baby NEXT/1 walker*) OR maxicosi OR maxi-cosi OR bouncer* OR (social* NEAR/3 environment*) OR neighborhood* OR neighbourhood* OR (child NEAR/3 (parent* OR father* OR mother* ) NEAR/6 (interact* OR relation*)) OR (parent* NEAR/3 educat*) OR recreation* OR play OR playing OR ((educational* OR employment* OR socioeconomic* OR socio-economic OR social OR sociocultural*) NEAR/3 (status OR class* OR aspect*)) OR poverty OR unemploy* ):ab,ti)
 
Met dank aan Wichor Bramer, biomedisch informatiespecialist, ErasmusMC voor het uitvoeren van en ondersteunen bij alle zoekstrategieën.


Pagina als PDF