Richtlijn: Motorische ontwikkeling (2019)

14. Groninger Motoriek Observatieschaal (GMO)

De GMO is ontwikkeld om kinderen die motorisch onhandig zijn en kinderen die een verhoogd risico hebben op Developmental Coordination Disorder (DCD) te identificeren aan de hand van een vragenlijst. Het meetinstrument is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 5-11 jaar147. De vragenlijst bevat 18 items (grove en fijne motoriek) die door leerkrachten zowel binnen als buiten het klaslokaal geobserveerd kunnen worden. De 18 items zijn onder te verdelen in twee onderwerpen; algemeen motorische functioneren en handschrift. Alle items worden gescoord op een schaal van 1 (niet van toepassing) tot 4 (wel van toepassing). De eindscore wordt bepaald door de scores van alle items bij elkaar op te tellen.

Per leeftijd zijn er aparte normscores opgesteld voor jongens en meisjes. De beoordeling van de motoriek valt op basis van percentielen naar leeftijd en geslacht in één van de drie categorieën:

  1. normaal (score > P15),
  2. licht afwijkend (score tussen P5 en P15),
  3. afwijkend (score < P5).

Bij categorie 2 en 3 is nader onderzoek nodig. De normering van de GMO is gebaseerd op 1919 basisschoolleerlingen van 5 tot en met 11 jaar224. De sensitiviteit van de GMO in een gemengde populatie (algemeen en geselecteerd) is 80,5% en de specificiteit 62%147. Voor alleen een algemene populatie is dit onbekend.


Pagina als PDF