Richtlijn: Motorische ontwikkeling (2019)

18. Interventies Veilig Groot worden en Armoede en Gezondheid

De interventie Veilig groot worden is een combinatie van mondelinge, schriftelijke en digitale (app) voorlichting aan ouders van kinderen van 0-4 jaar oud over veilig opgroeien. Doel van de voorlichting is om ouders aan te zetten tot het nemen van veiligheidsmaatregelen. De folderreeks en de mobiele app bieden praktische informatie over de vaardigheden van het kind, de ongevalsrisico’s en de mogelijkheden om ongevallen te voorkomen. Tijdens het consult bespreekt de verloskundige, kraamverzorgende, de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige met de ouders welke maatregelen zij voor hun kind het beste kunnen nemen. Zo worden ouders gestimuleerd tot veilig gedrag: voldoende toezicht, een veilige omgeving en een opvoeding die erop is gericht dat kinderen zich op een veilige manier leren bewegen. De interventie geeft ouders informatie over veiligheid op het moment dat het relevant is en sluit aan bij de leeftijd- en ontwikkelingsfase van het kind. De voorlichting is daarom gefaseerd van opzet (status interventie database CGL: goed onderbouwd). Zie verder: www.veiligheid.nl en www.loketgezondleven.nl.

De bedoeling van de interventie Armoede en gezondheid van kinderen is deprivaties terug te dringen die samenhangen met de gezondheid van kinderen. Deprivatie is een begrip uit de literatuur over armoede. Iemand is gedepriveerd als hij/zij om financiële redenen bepaalde zaken niet heeft of activiteiten niet kan doen. De interventie beoogt het beschikbaar komen van geoormerkte extra financiële middelen ten gunste van determinanten van gezondheid van het gedepriveerde kind. Het is een intersectorale interventie die wordt uitgevoerd door de JGZ in samenwerking met de gemeentelijke sociale dienst. De interventie is gericht op kinderen in de voorschoolse leeftijd en in de basisschoolleeftijd bij wie een gezondheidsrisico is gesignaleerd dat samenhangt met geldgebrek in het gezin en dat te beïnvloeden is met een financiële verstrekking.

Zie verder JGZ Interventiebibliotheek


Pagina als PDF