Startpagina richtlijn: Kindermishandeling (2016)

  • Let op! De huidige Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling (incl. het afwegingskader) is nog niet opgenomen in de JGZ Richtlijn Kindermishandeling (2016). De landelijke Meldcode is leidend. Het afwegingskader is wel opgenomen in de meldcode van de verschillende beroepsgroepen. Kijk hiervoor op deze pagina. De JGZ Richtlijn Kindermishandeling zal medio 2023 in herziening gaan.

Kindermishandeling komt nog altijd veel voor in Nederland. Jaarlijks zijn er bijna 119.000 jeugdigen die hiermee te maken hebben (Alink et al, 2011). Het gaat hier om lichamelijke en emotionele mishandeling, lichamelijke en emotionele verwaarlozing, seksueel misbruik en combinaties van deze vormen. Er is een scala aan signalen die kunnen duiden op kindermishandeling. Ook zijn er diverse risicofactoren waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat die de kans dat kindermishandeling ontstaat, vergroten. Het is belangrijk dat je als JGZ-professional kennis hebt van deze signalen en risicofactoren en weet hoe je moet handelen wanneer die bij jeugdigen en hun ouders voorkomen.

Let op: de herzieningstermijn van deze richtlijn is verlopen. De richtlijn zal worden herzien.

Dit betekent niet dat de inhoud van deze richtlijn incorrect is en tot de herziening blijft de richtlijn leidend voor de praktijk. Wel bestaat er een kans dat een deel van de informatie verouderd is. Mocht je onjuistheden tegenkomen in een richtlijn dan stellen we het zeer op prijs als je daarover contact  met het NCJ opneemt door een mail te sturen naar richtlijn@ncj.nl.

Ook moet je kennis hebben van factoren die juist beschermend kunnen werken. Dit betekent dat je als JGZ-professional open moeten staan voor signalen, risico- en beschermende factoren en deze actief moeten onderzoeken en uitvragen. De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vormt in deze richtlijn de kapstok voor het handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling.

Daarnaast wordt in deze richtlijn het signaleren en handelen bij specifieke thema’s rond kindermishandeling besproken, namelijk kindermishandeling rond de geboorte (prenataal en Abusive Head Trauma), psychische en psychiatrische problematiek bij ouders, verwaarlozing, kindermishandeling gepleegd door derden en vrouwelijke genitale verminking (VGV).

Overzichtskaart

JGZ Richtlijn Kindermishandeling (met disclaimer juni 2023)

Training voor professionals

Meer informatie voor professionals

Informatie voor ouders

 

 

 

In deze JGZ-richtlijn wordt met JGZ-professional de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, doktersassistent en verpleegkundig specialist bedoeld. Daar waar jeugdarts staat kan ook verpleegkundig specialist gelezen worden. Daar waar ouders staat, kan ook verzorgers of naasten worden gelezen. Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden.

Colofon

Richtlijnontwikkelaar: TNO
Auteurs: R. Vink, M. de Wolff, A.Broerse, N. Heerdink, B. van Sleuwen, M. Kamphuis
Autorisatie: Inhoudelijk door de AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA. Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD Nederland
Publicatie: April 2016

Deze richtlijn is gefinancierd door ZonMw