Richtlijn: Kindermishandeling (2016)

2. Risicofactoren, beschermende factoren en signalen - Aanbevelingen

In dit thema worden de risicofactoren, beschermende factoren voor en signalen van kindermishandeling in algemene zin besproken. Het handelen op basis van risicofactoren en signalen komt in thema 3 aan bod.
Ten aanzien van een aantal specifieke thema’s (voor de geboorte, Abusive Head Trauma, ouderproblematiek en verwaarlozing) worden de risicofactoren en signalen apart en uitgebreider beschreven in de thema’s 7, 8, 9, 10.

Aanbevelingen

Weet wat (wetenschappelijk onderbouwde) risicofactoren, beschermende factoren en signalen van kindermishandeling zijn, maar besef dat deze factoren in ieder individueel geval anders werken en niet per se tot kindermishandeling hoeven te leiden.

Weet dat:

  • de meeste signalen van kindermishandeling aspecifiek zijn, en er dus niet één signaal kenmerkend of uniek is voor kindermishandeling;
  • kindermishandeling een breed scala aan oorzaken en beïnvloedende factoren kent waarbij het vrijwel altijd gaat om een samenspel van meerdere factoren tegelijkertijd;
  • de meest zwaarwegende factoren, die factoren zijn die met de ouder(s) te maken hebben, en dat het risico op kindermishandeling groter is wanneer risicofactoren bij beide ouders aanwezig zijn;
  • dynamische (veranderbare) risicofactoren gemiddeld sterker van invloed zijn dan statische (onveranderbare) factoren zoals leeftijd en geslacht;
  • beschermende en (veiligheid)bevorderende factoren van belang zijn in relatie tot risicofactoren. Daarom moeten bij constatering van risicofactoren óók de beschermende factoren worden nagelopen.

Houd de ontwikkeling van relevante kennis op dit gebied bij via vakliteratuur en scholing.


Pagina als PDF