Richtlijn: Voorkeurshouding en schedelvervorming (2012)

8. Ketenzorg-Aanbevelingen

In de praktijk krijgen pasgeborenen en hun ouders in het traject van preventie, signalering en behandeling van voorkeurshouding en schedelvervorming te maken met verschillende zorgverleners. Naast de zorggerelateerde ketenpartners zijn er ook niet-zorggerelateerde partners die een rol kunnen spelen bij het voorkomen van een voorkeurshouding en/of schedelvervorming. Voorbeelden hiervan zijn de kinderdagverblijven en gastouders die de verzorging van de zuigeling na enkele maanden voor een gedeelte overnemen (Jong de, 2009).

Bij het organiseren van ketenzorg rond het thema voorkeurshouding en schedelvervorming moeten naast de zorgverleners in de nulde-, eerste-, tweede- en derdelijnszorg ook de achterliggende organisaties en de niet-zorggerelateerde partners worden betrokken. Per regio kunnen deze in aard en aantal verschillen.

Tabel 9.1 Ketenpartners betrokken bij de preventie, signalering en aanpak van voorkeurshouding en schedelvervorming (vrij bewerkt naar het protocol van Thuiszorg Pantein) (Pantein,2008)

Nulde en eerste lijn

Tweede en derde lijn

Overig

 • Zwangerschapsgymdocenten
 • Intakers kraamzorg
 • Verloskundigen
 • Kraamverzorgenden
 • Screeners
 • Jeugdartsen
 • Jeugdverpleegkundigen
 • Managementteam kraamzorg
 • Managementteam JGZ
 • Huisartsen in werkgebied
 • Kinderfysiotherapeuten
 • Hoofden en medewerkers afdeling verloskunde en kinderafdeling
 • Kinderartsen
 • Gynaecologen
 • Kinderfysiotherapeuten
 • Kinderartsen, plastisch chirurgen, neurochirurgen, revalidatieartsen, kinderneurologen
 • Relevante opleidingen in werkgebied
 • Particuliere instituten voor zwangerschapsgym en kraamzorg
 • Management en medewerkers van kinderdagverblijven
 • Management en medewerkers van gastouderbureaus
 • Orthopedisch instrumentmakers (helmtherapie)

Aanbevelingen

Op basis van de gesignaleerde knelpunten werden de volgende aanbevelingen geformuleerd:

 • Een landelijke richtlijn ‘Preventie, signalering en aanpak van voorkeurshouding bij zuigelingen’ moet worden opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep. Preventie moet daarin een grote rol spelen en al voor de geboorte beginnen, om de informatieoverload na de geboorte voor te zijn;
 • Beroepsgroepen die een plaats moeten krijgen in de richtlijn zijn: zwangerschapsgymdocent, verloskundige, kraamverzorgende, jeugdverpleegkundige, jeugdarts en kinderfysiotherapeut;
 • Om hun preventieve rol goed te kunnen vervullen moet met name de beroepsgroep van de verloskundigen en kraamverzorgenden (bij)geschoold worden;
 • Ook gastouderbureaus en kinderdagverblijven moeten betrokken worden bij de preventie;
 • De richtlijn moet ondersteund worden door een standaardfolder met illustraties om ouders te motiveren en positionerings- en hanteringsadviezen duidelijker te maken. De folder wordt bij voorkeur opgenomen in het kraamdossier, zodat ouders de informatie eenvoudig kunnen terugvinden;
 • In de richtlijn moeten procedures voor signalering, verwijzing, registratie en follow-up worden vastgelegd;
 • Bij de behandeling met kinderfysiotherapie moet worden nagegaan of de zuigeling ook bij gastouders of een kinderdagverblijf verblijft. Deze moeten dan ook betrokken worden bij de behandeling.

Aan de hand van de best practice en de evidence zoals weergegeven in voorgaande hoofdstukken komen we tot de volgende ketenzorgstructuur.

Tabel 9.2 Rol ketenpartners bij preventie van voorkeurshouding prenataal (vrij bewerkt naar het protocol van Thuiszorg Pantein) (Pantein, 2008).

Product/ contactmoment

Discipline

Wanneer

Rol/actie/ bijzonderheden

Zwangerschapscursus

Zwangerschapsgymdocenten

Vanaf 28-30 weken zwangerschap

 • Voorlichten
 • Adviezen
 • Op indicatie verwijzen naar de JGZ (CB)

Prenataal intake kraamzorg

Intakers kraamzorg

5-7 maanden zwangerschap

 • Voorlichting op maat
 • Adviezen
 • Bij vragen verwijzen naar de JGZ (CB)

Themabijeenkomsten

Jeugdverpleegkundigen en kraamverzorgenden

Tijdens zwangerschap

 • Voorlichten

Informatieavond bevallen in het ziekenhuis

Medewerkers verpleegafdelingen

Tweede helft zwangerschap

 • Zijn op de hoogte van beleid
 • Ouders met vragen verwijzen naar de JGZ (CB)

Tabel 9.3 Rol ketenpartners bij preventie, signalering en aanpak voorkeurshouding perien postnataal (vrij bewerkt naar het protocol van Thuiszorg Pantein) (Pantein, 2008).

Product/ contactmoment

Discipline

Wanneer

Rol/actie/bijzonderheden

Thuisbevalling

Eerstelijns verloskundigen

Hele zwangerschap en kraamperiode

 • Signaleren en voorlichten
 • Verwijzen naar huisarts en/of jeugdarts

Klinische bevalling

Gynaecologen en tweedelijns verloskundigen

Tijdens opname

 • Signaleren en verwijzen naar kinderarts, huisarts en/of jeugdarts

Ziekenhuisopname

Medewerkers verpleegafdelingen

Dagen aansluitend op de bevalling tot ontslag

 • Actief voorlichten
 • Preventiefolder bespreken en uitdelen
 • Voorbeeldfunctie
 • Instructie ouders
 • Signaleren
 • Overdracht naar kraamzorg en verloskundige (< 8 dagen na de bevalling) of op indicatie naar jeugdarts (> 8 dagen na de bevalling)
 • Verwijzen naar specialist of huisarts

Kraamperiode thuis

Kraamverzorgenden

Eerste 8 dagen

 • Actief voorlichten
 • Preventiefolder bespreken en uitdelen
 • Voorbeeldfunctie
 • Instructie ouders
 • Signaleren
 • Verwijzen naar verloskundige
 • Overdracht naar jeugdarts-verpleegkundige

Particuliere instituten voor zwangerschapsgym en kraamzorg

 

Doorlopend

 • Informeren over het beleid

Directeuren, staf en managers JGZ en kraamzorg

 

Doorlopend

 • Zorg dragen voorwaarden t.a.v. uitvoeren van beleid
 • Afstemmen met ketenpartners

Screening hielprik/gehoor

Screeners

4e-8e dag

 • Zijn op de hoogte van beleid
 • Verwijzen ouders met vragen naar de JGZ (CB)

Eerste zuigelingenhuisbezoek JGZ

Jeugdverpleegkundigen

2 weken na de geboorte

 • Informatie
 • Signaleren
 • Preventiefolder (zo nodig nog uitreiken en) bespreken

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten preventie, jeugdartsen

Volgens Basistakenpakket JGZ

 • Actief voorlichten (met preventiefolder)
 • Signaleren
 • Instructie ouders
 • Op indicatie uitreiken en bespreken interventiefolder
 • Begeleiden
 • Verwijzen naar kinderfysiotherapeut (jeugdarts)

Postnatale gym

Zwangerschapsgymdocenten

Rond 8e week na de geboorte

 • Zijn op de hoogte van beleid
 • Verwijzen ouders met vragen naar de JGZ (CB)

Babymassage

Docenten babymassage 

6 weken tot 3 maanden na de geboorte 

 • Zijn op de hoogte van beleid

Specialistische zorg

Kinderartsen

Doorlopend

 • Verwijzen naar JGZ (CB), eerstelijns kinderfysiotherapeut of medisch specialist
 • Rapporteren aan huisarts en/of jeugdarts
 Klinische behandeling  Intramurale kinder-
fysiotherapeuten
   

Behandelen

• Verwijzen naar eerstelijns kinder-
fysiotherapeut

• Afstemming t.a.v. beleid

Centrale behandelaar

Huisartsen

Doorlopend

 • Informatie
 • Begeleiden
 • Verwijzen naar specialist en/of jeugdarts

Extramurale behandeling

 

Eerste- en tweedelijns kinderfysiotherapeuten (w.o. poliklinieken fysiotherapie)

 
 • Behandelen
 • Zo nodig plagiocefalometrieZo nodig bespreken helmtherapie
 • Terugrapportage naar verwijzer

Opleidingen

Docenten

Tijdens curriculum

 • Scholing kennis en vaardigheden

Stafmedewerkers JGZ

 

Doorlopend

 • Ondersteunen, afstemmen en adviseren bij protocol, folders, implementatie, uitvoering en kwaliteitswaarborging
 

Hoofden afd. Verloskunde/Moeder & Kind en kinderafdeling ziekenhuis

 

Doorlopend

 • Zorg dragen voorwaarden t.a.v. uitvoeren van beleid
 • Afstemmen met ketenpartners

Kinderdagverblijven

 

0-6 maanden

 • zijn op de hoogte van beleid
 • Verwijzen ouders met vragen naar JGZ (CB)

Gastouderbureaus

 

0-6 maanden

 • Zijn op de hoogte van beleid
 • Verwijzen ouders met vragen naar JGZ (CB)

Orthopedisch instrumentmakers

   
 •  Behandelen

(Kinder)artsen, plastisch chirurgen, neurochirurgen, revalidatieartsen

   
 • Indicatie stellen voor helmtherapie

Lees verder voor de onderbouwing.


Pagina als PDF