Richtlijn: Seksuele ontwikkeling (2014)

3. Handvatten voor de uitvoering van taken in de JGZ-­praktijk - Aanbevelingen

In dit deel zijn de handelingsadviezen voor de JGZ-professional beschreven. Veel JGZ-professionals hebben behoefte aan handvatten voor het bespreekbaar maken van seksualiteit en de seksuele ontwikkeling. In dit hoofdstuk worden praktische tips en adviezen aangereikt voor HOE de JGZ-professional het onderwerp seksualiteit bij (jonge) kinderen en hun ouders bespreekbaar kan maken en kan aansluiten bij de ontwikkelingsfase van kinderen en vragen/zorgen van ouders (opvoeders) en professionals.

Allereerst worden de taken en competenties van de JGZ-professional beschreven. Vervolgens worden aan de hand van de verschillende ontwikkelingsfasen specifieke handvatten en tips gegeven voor informatie en advies, begeleiding en opvoedingsondersteuning. Tot slot wordt stilgestaan bij een aantal seksespecifieke en culturele aandachtspunten.

Aanbevelingen

  • De JGZ-professional heeft voldoende kennis over de seksuele ontwikkeling om bijzonderheden te signaleren en is in staat om kinderen/jongeren/ouders proactief vragen te stellen over de seksuele ontwikkeling, deze goed te duiden en waar nodig te begeleiden.
  • De JGZ-professional kan omgaan met diversiteit en is zich bewust van mogelijke verschillen in culturele en religieuze waarden en normen ten aanzien van seksualiteit bij zichzelf en ouders en jongeren.
  • De JGZ-professional gebruikt de richtlijn en de criteria van het Vlaggensysteem bij de beoordeling van (mogelijk) grensoverschrijdend seksueel gedrag.
  • De JGZ-professional is in staat ouders te ondersteunen bij de seksuele opvoeding en kan adequaat reageren op vragen en problemen (van derden).

Uitgangsvragen

  • Wat zijn de belangrijkste sekse- en cultuurspecifieke aandachtspunten bij de (bevordering van) een gezonde seksuele ontwikkeling van jeugdigen?
  • Welke competenties zijn relevant voor de JGZ-professionals om jeugdigen (en hun ouders) te kunnen begeleiden bij een gezonde seksuele ontwikkeling en/of seksueel riskant gedrag van kinderen/jeugdigen tijdig te signaleren

Lees verder voor de onderbouwing.


Pagina als PDF