Richtlijn: Seksuele ontwikkeling (2014)

5. Determinanten van seksuele gezondheid-Aanbevelingen

Om kinderen en jongeren te kunnen ondersteunen in hun seksuele ontwikkeling is het van belang om de factoren te kennen die van invloed zijn op een (on)gezonde seksuele ontwikkeling. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van risico- en beschermende factoren voor seksueel gezond gedrag. Informatie over de aard en omvang en de psychosociale gevolgen van seksueel riskant gedrag vindt de JGZ-professional in thema 6.

Er is vooral onderzoek gedaan naar determinanten van seksueel riskant gedrag onder jongeren. Onderzoek naar determinanten van seksueel riskant gedrag onder kinderen is nauwelijks voorhanden omdat jonge kinderen nog niet seksueel actief zijn. Ook onderzoek naar determinanten van seksueel gezond gedrag of een gezonde seksuele ontwikkeling is nog nauwelijks voorhanden. Het accent in dit hoofdstuk zal dan ook liggen op risico- en beschermende factoren van seksueel riskant gedag bij jongeren.

Aanbevelingen

De JGZ-professional ondersteunt jongeren bij de bevordering van seksueel gezond gedrag of een positieve seksuele ontwikkeling door:

 • betrouwbare en relevante informatie; 
 • een positieve attitude (ten opzichte van bijvoorbeeld condoomgebruik en anticonceptiemiddelen, vrije partnerkeuze, genderrolopvattingen, respect voor wensen en grenzen); 
 • het aanleren van vaardigheden (in bijvoorbeeld communicatie met de partner over veilige en prettige seks of effectief gebruik van anticonceptie en condooms).


De belangrijkste risicofactoren voor een ongezonde seksuele ontwikkeling bij jongeren van 12 tot 19 jaar zijn:

 • Weinig kennis, lage risicoperceptie.
 • Negatief (seksueel) zelfbeeld.
 • Jonge start en meerdere seksuele partners.
 • Lichamelijke of geestelijke beperking, chronische ziekte.
 • LHBT (lesbische, homoseksuele, biseksuele oriëntatie of transgender).
 • Surinaamse of Antilliaanse opvoeding en omgeving.
 • Zeer christelijke of islamitische (erg gelovige) opvoeding en omgeving.


De belangrijkste beschermende factoren voor een gezonde seksuele ontwikkeling zijn bij jongeren van 12 tot 19 jaar zijn:

 • Voldoende kennis.
 • Positieve attitude ten aanzien van gelijkwaardigheid en respect in relaties.
 • Voldoende zelfvertrouwen, positief zelfbeeld en weerbaarheid.
 • Onderhandelingsvaardigheden en communicatieve vaardigheden.
 • Warm gezinsklimaat, met openheid, controle, affectie en steun.

De JGZ-professional kent de belangrijkste risico- en beschermende factoren voor een gezonde seksuele ontwikkeling bij kinderen/jongeren van 12 tot 19 jaar. Indien er sprake is van een negatieve balans tussen risico- en beschermende factoren, bepaalt de JGZ-professional samen met de jongere/ouders of er extra voorlichting, begeleiding of hulpverlening noodzakelijk is.

Tabel 12: Overzicht risico- en beschermende factoren seksuele gezondheid van jongeren van 0 tot 19 jaar

Risicofactoren   Beschermende factoren
  Microniveau  
  Persoonlijke factoren  
Weinig kennis   Voldoende betrouwbare kennis
Negatief (seksueel) zelfbeeld   Positief zelfbeeld en lichaamsbeeld
Beperkte impulscontrole   Impulsregulatie c.q. zelfbeheersing
Neagtieve opvattingen over anticonceptie- en condoomgebruik   Nadelen van zwangerschap, soa's en jong ouderschap inzien
Traditionele genderrolopvattingen   Permissieve opvattingen over seksualiteit
Beperkte communicatieve vaardigheden   Onderhandelingsvaardigheden en communicatieve vaardigheden
Lage risicoperceptie   Risico's kunnen inschatten en gevolgen kunnen overzien van eigen handelen
Laag zelfvertrouwen (lage inschatting zelf effectiviteit)   Voldoende zelfvertrouwen en weerbaarheid
Beperkt toekomstperspectief   Verbondenheid met school, werk en toekomstplannen
Vroege leeftijd eerste seksuele ervaring    
Laag opleidingsniveau    
Lichamelijke beperking, verstandelijke beperking, chronische ziekte    
LHBT (lesbische, homoseksuele, biseksuele oriëntatie of transgender)    
Religieus of erg gelovig    

 

Risicofactoren   Beschermende factoren
  Mesoniveau  
  (sociale) omgevingsfactoren  
  Gezin  
Kindermishandeling   Warm gezinsklimaat, met openheid, controle, affectie en steun
Armoede, geweld en drugsgebruik in gezin   Ouders bespreken seksualiteit en relaties, wensen en grenzen, soa's, zwangerschap en anticonceptie met kind
Moeder of zus/broers krijgen kind voor 20e   Opgroeien met beide biologische ouders
Verstoorde relatie met ouders    
Traditionele en negatieve opvattingen over homoseksualiteit, abortus, anticonceptie en seksualiteit voor het huwelijk    
  Vrienden  
Sociale druk    
Negatieve opvattingen over anticonceptiegebruik leeftijdsgenoten   Positieve houding beschermingsgedrag leeftijdsgenoten
Oudere partner (relatie)   Gelijkwaardige en respectvolle partner
  Media  
Agressieve porno, waarin illusies worden gewekt dat het slachtoffer de seks lekker vindt, kan attitude negatief beïnvloeden   Mediabeelden niet realistisch of relevant vinden
  Alcohol  
Alcoholgebruik    

 

  Macroniveau  
  Culturele factoren  
Surinaamse of Antilliaanse opvoeding en omgeving    
Zeer christelijke of islamitische opvoeding en omgeving    
Traditionele genderrolopvattingen in gezin en omgeving    
  Maatschappelijke factoren  
Homonegativiteit/homodiscriminatie, idem discriminatie rond transgender-/gendervariaties   Open maatschappelijk klimaat, positieve attitude ten opzichte van homoseksualiteit en seksuele diversiteit

Lees verder voor de onderbouwing.


Pagina als PDF