Richtlijn: Kindermishandeling (2016)

4. Samenwerken met het professionele netwerk - Aanbevelingen

Uitgangsvragen

 • Welke samenwerkingsafspraken dienen er met andere instellingen en professionals gemaakt te worden voor een efficiënte en effectieve signalering en begeleiding van ouders en jeugdigen bij (vermoedens van) kindermishandeling.
 • Hoe kunnen deze afspraken (beter) nageleefd worden?

Aanbevelingen ten aanzien van samenwerkingsafspraken:

Maak afspraken met andere instellingen, over:

 • een gezamenlijk perspectief (visie, doelen en beoogde resultaten);
 • regie;
 • een (respectvolle) samenwerkingscultuur;
 • verwijzen en een effectief elkaar aanvullend aanbod;
 • gegevensuitwisseling en registratie;
 • bereikbaarheid;
 • primaire processen en ondersteunende werkafspraken;
 • juiste partner in structurele samenwerkingsverbanden (zoals ZAT, Sociale Wijkteams);
 • rol- en taakverdeling, verantwoordelijkheden en wederzijdse verwachtingen;
 • multidisciplinair trainen en andere ontmoetingen;
 • randvoorwaarden die de samenwerking tussen individuele professionals van instellingen bevorderen;
 • systematische evaluatie en kwaliteitsverbetering.

Maak afspraken met professionals op casusniveau, over:

 • gezamenlijke doelen en beoogde resultaten;
 • wie doet wat wanneer;
 • verantwoordelijkheidsverdeling: wie houdt de regie en coördineert (casemanager);
 • beslissingsbevoegdheid: ga na welk mandaat eenieder heeft om te beslissen;
 • binnen welke termijn acties ondernomen moeten worden;
 • terugrapportage (en termijn) vanwege je verplichting om de jeugdige te volgen in het zorgcircuit;
 • welke aanvullende informatie nodig is;
 • wie contact onderhoudt met het gezin;
 • wie meldt en/of wie volgt.

Aanbevelingen ten aanzien van het naleven van samenwerkingsafspraken

 • Alle betrokken professionals zijn vanuit de eigen functie of organisatie verantwoordelijk voor het naleven van samenwerkingsafspraken en rapporteren aan de casemanager indien afspraken niet worden nageleefd.
 • Indien samenwerkingsafspraken niet worden nageleefd kan de JGZ-professional dit tevens overleggen met de aandachtsfunctionaris kindermishandeling en/of leidinggevende.
 • De aandachtsfunctionaris kindermishandeling en/of leidinggevende kunnen zo nodig opschalen naar het management en de gemeente.

Pagina als PDF