Richtlijn: Kindermishandeling (2016)

Referenties

Addink, A. M. , Berge, I. M. ten, Knaap, M., &  Leeuwen, M. A. van (2012) Checklist Samenwerking aan hulp voor mishandelde kinderen en hun ouders. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Baeten, P. (2014). VNG-model handelingsprotocol voor het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Den Haag: VNG.

Berge, I. ten, Addink, A., Baat, M. de, Bartelink, C., Rossum, J. van, & Vinke, A. (2012). Stoppen en helpen: Een adequaat antwoord op kindermishandeling. Utrecht: SWP.

Delden, P. van (2009). Samenwerking in de publieke dienstverlening: Ontwikkelingsverloop en resultaten. Proefschrift. Delft/Zutphen: Eburon.

Jeugdwet (2015). Wet van houdende regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet). Gedownload op 8-1-2016:http://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/geldigheidsdatum_16-10-201.

Klein Ikkink, A. J., Boere-Boonekamp, M. M., Bont, M. D., Boer, A. D., Duys, H., Haasnoot, R., Lo Fo Wong, S.,  Sachse, H., Van Sleuwen, B.E., Veraart-Schelfhout, L., Vriezen, J.A., & Westerveld, M. C. (2010). Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Kindermishandeling. Huisarts en Wetenschap, 53(8), S15-S20.

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (2013). KNMG-visie Versterking medische zorg aan jeugdigen . Utrecht: KNMG.

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (2014). Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Utrecht: KNMG.

Konijnendijk, A. A. J., Boere-Boonekamp, M. M., Haasnoot, M. E., & Need, A. (2014). A qualitative exploration of factors that facilitate and impede adherence to child abuse prevention guidelines in Dutch preventive child health care. Journal of Evaluatoin in Clinical Practice, 20(4), 417-424.

Rosendal, H., Polderman, F. (2014). Beter Samen. Een handreiking om te komen tot  effectieve samenwerking in de zorg voor jeugd. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NJC).

Rutte, F., Pijpers, F., & Timmermans, M. (2013). Samenwerken aan het gezond en veilig laten opgroeien van kinderen: Een literatuurstudie. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

V&VN-meldcode (2011). Kindermishandeling en huiselijk geweld. Stappenplan voor verpleegkundigen en verzorgenden. Utrecht: V&VN.

Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (2011). De jeugdverpleegkundige als schakel in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Utrecht: V&VN.


Pagina als PDF