Richtlijn: Kindermishandeling (2016)

6. Registratie - Aanbevelingen

Uitgangsvraag

In aansluiting op de wet verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, wat dienen JGZ-professionals op welke manier te registreren, zodat bij signalen of vermoedens van kindermishandeling adequaat kan worden gehandeld?

Aanbevelingen

De JGZ-professional is zich bewust van het belang van dossiervorming en het zorgvuldig registreren bij (vermoedens van) kindermishandeling, zowel in het belang van de jeugdige en de ouders als in het belang van alle andere direct betrokkenen en zorgverleners.

Basisregels bij het registreren:

 • Transparant: werk zo transparant mogelijk, dat wil zeggen: alles wat in het dossier wordt geregistreerd, moet je óók met de ouders bespreken (tenzij er gegronde redenen zijn waarom dit niet kan – noteer die redenen dan). Op die manier blijft het dossier eerlijk en transparant voor alle betrokkenen.
 • Feitelijk: beschrijf de signalen zo feitelijk mogelijk, wat je hebt gezien, gehoord (zelf of via andere professionals), geroken of waargenomen, wat je ziet aan de jeugdige, en wat de ouder zegt.
 • Eenduidig in formuleringen: gebruik geen woorden of begrippen die op twee manieren uitgelegd kunnen worden.
  - Neutraal: beschrijf zo neutraal mogelijk wat er aan de hand is met betrekking tot dit kind, zonder vooringenomenheid.
  - Volledig: naast feiten kunnen ook zorgen, meningen, veronderstellingen, interpretaties, en conclusies geregistreerd worden. Vermeld altijd van wie deze mening of conclusie is.
 • Zorgvuldig: beschrijf altijd de bron als er informatie van derden wordt vastgelegd (ook als de derde één van de ouders is). Vermeld uitdrukkelijk dat het gaat om een interpretatie, hypothese of veronderstelling, er is immers altijd onzekerheid.
 • Verplaats je in de ouder: vraag je bij alles wat je registreert af wat de direct betrokkenen, dus ouders, jeugdigen en andere betrokkenen van de informatie zullen vinden.

Registreer op basis van welke bevindingen, gesprekken en adviezen je tot het oordeel bent gekomen dat je zorgen hebt over de opvoed- en/of opgroeisituatie van de jeugdige en kindermishandeling in overweging neemt.

Geef aan op basis van welke bevindingen, gesprekken en adviezen je zorgen eventueel zijn weggenomen, of juist niet.

Geef in het dossier duidelijk aan dat de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in werking treedt en dat je handelt volgens de Meldcode van je eigen organisatie (waarin de meldcodes van de beroepsgroepen zijn verwerkt).

De JGZ-professional weet voor elk van de vijf stappen van de Meldcode:

 • WAT moet worden geregistreerd;
 • HOE moet worden geregistreerd;  
 • WAAR dit geregistreerd moet worden in het Digitaal Dossier JGZ.

Dit moet door de JGZ-organisatie in een registratieprotocol zijn vastgelegd.

Als de ouders het niet eens zijn met wat je noteert in het DD JGZ, wijs hen dan op de mogelijkheid om een brief aan het dossier toe te voegen waarin zij hun eigen kijk op de zaak kunnen geven.


Pagina als PDF