Richtlijn: Kindermishandeling (2016)

8. Abusive Head Trauma (Shaken Baby Syndroom) - Aanbevelingen

Uitgangsvraag

Welke kennis hebben JGZ-professionals nodig voor de preventie en aanpak van Abusive Head Trauma?

Aanbevelingen

JGZ-professionals beschikken over de volgende basiskennis van Abusive Head Trauma (AHT):

  • Aard en omvang, gevolgen en gevaren
  • Signalen van AHT
  • Risicofactoren bij de baby
  • Risicofactoren bij de ouders

Werk volgens de multidisciplinaire richtlijn Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby’s.

Bij een sterk vermoeden van AHT moet de baby zo snel mogelijk naar de spoedafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis worden gebracht.

Bij een zwak vermoeden van AHT treedt de Meldcode in werking: overleg met collega’s, schakel Veilig Thuis in, en ga het gesprek aan met de ouder(s). Zie verder Thema 3.

Algemeen:

  • Implementeer een structuur van universele preventieve voorlichting aan alle ouders (ook vaders) over omgaan met het huilgedrag van de baby, de risico’s van schudden en hoe dit te voorkomen.
  • Implementeer een structuur van selectieve preventie gericht op ouders met een verhoogd risico op AHT; wanneer deze risicofactoren reeds bestaan tijdens de zwangerschap, is het mogelijk dat de verloskundige een of meerdere prenatale huisbezoeken JGZ aanvraagt (zie ook Thema 7).
  • Maak regionale afspraken met verloskundigen, kraamverzorgenden, medewerkers JGZ, ziekenhuizen en huisartsen over het geven van deze voorlichting rond de geboorte.
  • Gebruik voorlichtingsmateriaal dat past bij het opleidingsniveau en taal van de ouders en dat bestaat uit mondeling- schriftelijk- en beeldmateriaal.

Pagina als PDF