Richtlijn: Kindermishandeling (2016)

Lijst met afkortingen

ACE Adverse Childhood Experiences (vroegkinderlijke traumatisering)
ADHD Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder
AJN Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland, beroepsvereniging van jeugdartsen
AHT Abusive Head Trauma
ALTE Apparent Life Threatening Event (schijnbaar levensbedreigende gebeurtenis)
ALPHA-NL Nederlandse vertaling ALPHA (Antenatal Psychosocial Health Assessment).
AMK Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (verouderde aanduiding voor Veilig Thuis)
AMHK Advies- en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis)
AMW Algemeen Maatschappelijk Werk
ASP Antisociale Persoonlijkheidsstoornis
BOBP Baby’s van Ouders met Bijzondere Problemen
BJZ Bureau Jeugdzorg  
BSN Burger Service Nummer
CARE-NL Child Abuse Risk Evaluation Nederlandse Vertaling
CBCL Child Behaviour CheckList
CD Conduct Disorder
4DKL Vierdimensionale Klachten Lijst
DD JGZ Digitale Dossier
DMO Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (Gemeente Amsterdam)
DSM Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders
EPDS Edinburgh Postpartum Depression Scale
E-MOVO Elektronische Monitoring Voortgezet Onderwijs
FPKM Forensische Polikliniek Kindermishandeling
FTT Failure To Thrive
GGZ Geestelijke gezondheidszorg
GIZ Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoefte
ITBI Inflicted Traumatic Brain Injury
IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg
JGZ Jeugd gezondheidszorg
KIVPA Korte Indicatieve Vragenlijst voor Psychosociale problematiek bij Adolescenten
KDV Kinderdagverblijf
KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen
KOPP Kinderen van Ouders met Psychische Problemen
KOV Kinderen van Ouders met Verslavingsproblemen
LECK Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling
LHV Landelijke Huisartsen Vereniging
LIRIK Licht Instrument Risico-inschatting Kinderveiligheid
LESA Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak
LSD Luisteren, Samenvatten, Doorvragen
LVAK Landelijke Vereniging Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling
LVB Lichte Verstandelijke Beperking
MBPS Munchhausen by proxy
MIM Moeder informeren Moeders
MKD Medisch Kleuter Dagverblijf
NCJ Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
NFI Nederlands Forensisch Instituut
NICE National Institute for Health and Care Excellence
NIP Nederlands Instituut van Psychologen
NVDA Nederlandse Vereniging voor Doktersassistenten
NVvP Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
NJi Nederlands Jeugdinstituut
NODO Nader Onderzoek Doodsoorzaak
NPM Nederlandse Prevalentiestudie Mishandeling
NVMB Niet Verschijnen Met Bericht
NVZB Niet Verschijnen Zonder Bericht
ODD Oppositional Defiant Ddisorder
OMA Oordelen, Moraliseren/Mening, Adviezen
OTS Onder Toezichtstelling
PDD-NOS Pervasive Developmental Disorder - Not Otherwise Specified
PHB-JGZ Prenatale Huisbezoeken JGZ
PSZ Peuterspeelzaal
PTSS Posttraumatische stress stoornis
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
SBS Shaken Baby Syndroom
SDQ Strengths & Difficulties Questionnaire
SES Sociaal Economische Status
SEH Spoedeisende Hulp
SHG Steunpunt Huiselijk Geweld (nu Veilig Thuis)
SOA Seksueel Overdraagbare Aandoening
SPARK Structured Problem Analysis of Raising Kids
SVG Stichting Verslavingsreclassering GGZ
TKM Tijdschrift Kindermishandeling
VGV Vrouwelijke Genitale Verminking
PCF Pediatric Condition Falsification (Münchhausen by proxy syndroom)
PND Postnatale Depressie
POP-poli Polikliniek voor Psychiatrie, Obstetrie, Pediatrie
VIR Verwijsindex Risicojongeren
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(V)OTS (Voorlopige) ondertoezichtstelling
V&VN Verplegenden en Verzorgenden Nederland
VSV Verloskundig SamenwerkingsVerband
VVAK Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling
WBP Wet Bescherming Persoonsgegevens
WGBO Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst
WOKFA Wetenschappelijk Onderwijs Kindermishandeling Forensisch Arts
ZAT Zorgadviesteam
ZonMw ZorgOnderzoekNederlandMedischeWetenschappen
ZRM Zelfredzaamheidsmatrix

Pagina als PDF