Richtlijn: Opvoedondersteuning (2013)

1. Wat is opvoedingsondersteuning?

Voor het beantwoorden van deze eerste uitgangsvraag is gebruikgemaakt van wetenschappelijke handboeken, de Jeugdthesaurus en het Zakwoordenboek Jeugd (Hirasing, Talma, Kobussen, 2010).

1. In deze richtlijn verstaan we onder opvoedingsondersteuning: opvoedingsondersteuning is op intentionele wijze steun bieden aan ouders bij hun opdracht en taak als opvoeders.

2. Opvoedingsondersteuning in de JGZ heeft de volgende functies:

  • het geven van informatie en voorlichting over de ontwikkeling en opvoeding van  kinderen;
  • het bieden van pedagogische advisering en lichte pedagogische hulp;
  • het signaleren van opvoedproblemen, het vroegtijdig onderkennen hiervan, het verwijzen en toeleiden;
  • het bieden van informele, sociale, praktische en instrumentele steun aan ouders bij de opvoeding;
  • het bevorderen van een stimulerende pedagogische en fysieke omgeving.

Pagina als PDF