Richtlijn: Opvoedondersteuning (2013)

5. Optimale communicatie en empowerment van ouders-Aanbevelingen

De beantwoording van de uitgangsvragen geschiedt met behulp van uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en van praktijkonderzoek. De mate van bewijs haalt niveau D (mening van deskundigen).

In dit deel komt de samenhang tussen communicatie en empowerment aan de orde. De ‘optimale communicatie’ is geen doel op zich maar een middel om de doelen van opvoedingsondersteuning te kunnen realiseren. Empowerment is het versterken van de zelfredzaamheid van ouders ten aanzien van de verzorging en opvoeding van hun kinderen en is een kernopdracht binnen het verpleegkundige beroep en een relevant werkprincipe voor andere CJG-professionals. Thema’s die aan de orde komen in dit hoofdstuk zijn: wat is empowerment, de houding en communicatie van de professional, vormen van communicatie, de optimale communicatie vanuit het perspectief van ouders en interventies voor opvoedingsondersteuning die de eigen kracht van ouders versterken.

Aanbevelingen

De werkgroep beveelt aan dat:

  • Vaders meer betrokken worden door de communicatie expliciet op hen te richten, ze persoonlijk uit te nodigen en meer voorlichting te geven over vaderschap.
  • In alle contacten met ouders eerst aandacht aan de motivatie van ouders wordt besteed en aan een tekort aan kennis, waarna pas indien wenselijk informatie of voorlichting gegeven wordt.
  • Professionals regelmatig reflecteren op de mate waarin ze gericht zijn op empowerment.

Lees verder voor de onderbouwing.


Pagina als PDF