Richtlijn: Opvoedondersteuning (2013)

Referentielijst

Achenbach, T.M., Becker, A., Döpfner, M., Heiervang, E., Roessner, V., Steinhausen, H., & Rothenberger, A. (2008). Multicultural assessment of child and adolescent psychopathology with ASEBA and SDQ instruments: research findings, applications, and future directions. Child Psychology and Psychiatry, 49, 251-275.

AJN, BMJ, NIP, NVMW, NVDA, NVO, V&VN. (2011). Advies van de gezamenlijke beroepsverenigingen over Toegang tot de Zorg in het kader van de stelsel- herziening Zorg voor de Jeugd. Den Haag.

Allen, G. (2011). Early intervention: the next steps. An independent report to her majesty’s government. UK.

American Academy of Pediatrics (2007), ‘Screening with validated instruments saves time and money’, in: Section on Developmental and Behavioral Pediatrics Newsletter.

Aos, S., Lieb, R., Mayfield, J., Miller, M., & Pennucci, A. (2004). Benefits and costs of prevention and early intervention programs for youth. Olympia: Washington State Institute for Public Policy.

As, N. van (1999). Family functioning and child behavior problems. Dissertatie. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.

Asscher, J. J., Deković, M., Prinzie, P., & Hermanns, J.M.A. (2008). Assessing Change in Families Following the Home-Start Program: Clinical Significance and Predictors of Change. Family Relations, 57, 351-364.

Asscher, J., & Paulussen-Hoogenboom, M. (2005). De invloed van protectieve en risicofactoren op de ontwikkeling en opvoeding van jonge kinderen. Kind en Adolescent, 26, 45-55.

Asscher, J.J. (2005). Parenting Support in Community Settings. Parental Effectiveness of the Home-Start program. Proefschrift. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.

Asscher, J.J., Hermanns, J. & Dekovic, M. (2008). Behoefte aan opvoedingsondersteuning van ouders van jonge kinderen. Pedagogiek, 28, 114-127.

Associatie Intensieve Thuisbehandeling (AIT). (2007). Opleiding Video Interactiebegeleiding (VIB). AIT.

Aujoulat, I., d’Hoore, W. & Deccache, A. (2007). Patient empowerment in theory and practice: Polysemy or cacophony? Patient Education and Counseling, 66, 13–20.

Baartman, H.E.M. (1996a). Kwetsbare gezinnen en het risico op kindermishandeling. In H.E.M. Baartman, Opvoeden kan zeer doen: Over oorzaken van kindermishandeling, hulpverlening en preventie (pp. 96-136). Utrecht: SWP.

Baartman, H.E.M. (1996b). Preventieve hulpverlening. In H.E.M. Baartman, Opvoeden kan zeer doen: Over oorzaken van kindermishandeling, hulpverlening en preventie (pp. 187-225). Utrecht: SWP.

Baat, M. de & Kooijman, K. (2010). Registratie Moeders Informeren Moeders 2009. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Bakermans -Kranenburg, M. J., Van IJzendoorn,  M. H. & Juffer, F. (2003). Less is more: Meta-Analyses of Sensitivity and Attachment Interventions in Early Childhood. Psychological Bulletin, 129, 195–215.

Bakker, I., Bakker, K., Van Dijke, A. & Terpstra, L. (1998). O & O in perspectief. Utrecht: NIZW.

Bakker, I. & Bakker, K. e.a. (1997). O+O=O2 Naar een samenhangend beleid en aanbod van opvoe- dingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering voor kinderen en ouders in risicosituaties. Utrecht: NIZW.

Bakker-Camu, G.J.W. & Lijs-Spek, W.J.G. (2010). Notitie: ‘Gebruik van vragenlijsten in de Jeugdge- zondheidszorg’. Bilthoven: RIVM.

Barendrecht, J.M., de Winter, M., Beek, K.W.H. van en Wijk, B.J. van (2008). Versterken van de village. Preadvies over gezinnen en hun sociale omgeving. Den Haag: Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling.

Barlow, J., Johnston, I., Kendrick, D., Polnay, L., & Stewart-Brown, S. (2006). Individual and groupbased parenting programmes for the treatment of physical child abuse and neglect (Cochrane Review).  The Cochrane Library.


Barlow, J., Parsons, J., & Stewart-Brown, S. (2002). Systematic review of the effectiveness of parenting programmes in the primary and secondary prevention of mental health problems. Oxford: Health Services Research Unit, University of Oxford.

Barlow, J., Shaw, R., & Stewart-Brown, S. (2004). The effectiveness of parenting programmes for ethnic minority parents. York: Rowntree Foundation.

Barret, P.M. & Ollendick, T.H. (2004). Handbook  of Interventions that Work With Children and   

Adolescents: From Prevention to Treatment. London: Vivian Ward Psychology Publishing.

Barrett, H. (2007). Evaluating recent evaluations of Sure Start, Home-Start and Primary Age Learning Study. London: Family & Parenting Institute.

Bartelink, C. (2010a). Motiverende gespreksvoering. Utrecht: NJi.

Bartelink, C. (2010b). Oplossingsgerichte therapie. Utrecht: NJi.

Bartelink, C., Berge, I. ten, & Yperen, T. A. van (2010). Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indica- tiestelling? Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Bellaart, H. (2010). De effectiviteit van Triple P voor migrantengezinnen. Adviesrapport over de dooront- wikkeling van Triple P ten behoeve van doelgroepen met diverse migratieachtergronden. Utrecht: FORUM.

Bartels, K. (2011). Kleurrijk Spiegelen in de eerste lijn. Utrecht: Pharos.

Belsky, J. (1984). The determinants of parenting:  A process model. Child Development, 55, 83-96.

Belsky, J., Melhuish, E., Barnes, J., Leyland, A.H., & Romaniuk, H. (2006). Effects of Sure Start local programmes on children and families: Early finding from a quasi-experimental, cross-sectional study. British Medical Journal.

Beirens, T., Beeck, E., van, Dekker, R., Juttman, R., Brug, J. & Raat, H. (2005). Effectiviteit van veiligheids- voorlichting op het consultatiebureau volgens de methodiek veiligheidsinformatiekaarten. Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus Universitair Medisch Centrum & Consument en Veiligheid.

Berens, S. (2004). Behoefte aan opvoedingsonder- steuning? Een onderzoek naar de achtergronden van behoefte aan opvoedingsondersteuning bij ouders van jonge kinderen. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Berg, K.C. (2008). Kwantitatief onderzoek burgers naar de perceptie van de Centra voor Jeugd en Gezin. Den Haag: programmaministerie voor Jeugd en Gezin.

Berg Kleyn Communicatie. (2008). Kwantitatief onderzoek burgers naar de perceptie van de Centra voor Jeugd en Gezin. Den Haag: Ministerie voor Jeugd en Gezin.

Berg, R. van den, Gun, T. van den, & Kierczak, M. (2006). Handboek Opvoedingsondersteuning aan specifieke groepen ouders. Gouda: Expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving en Opvoeding.

Berg, R. van den, Gun, T. van der, Kierczak, M., Kooij, A. van de, & Wulp, I. (2005). Alle ouders hebben vragen! Onderzoek naar bereik en behoefte aan opvoedingsondersteuning van specifieke groepen ouders. Gouda: JSO.

Berger, M.A., Ten Berge, I.J., & Geurts, E. (2004). Samenhangende hulp: Interventies voor mishandelde kinderen en hun ouders. Utrecht: NIZW Jeugd.

Bertrand, R., Hermanns, J., & Leseman, P. (1998). Behoefte aan opvoedingsondersteuning in Nederlandse, Marokkaanse en Turkse gezinnen met kinderen van 0-6 jaar. Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs, 14, 50-71.

Blokland, G. (2010). Over opvoeden gesproken. Methodiekboek pedagogisch adviseren. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Blokland, G., Prinsen, B., & Ter Riet, K. (2004). Goed in je vel zitten: Een overzicht van interventies vanuit de GGD voor de preventie van psychosociale problematiek bij jeugdigen. Utrecht: NIZW.

Blom-Schakel, S.J., van Ede, M., & Dekovic (2007) Horen, zien en screenen in Jeugdzorg: Professiona- liteit, integrale aanpak, overdracht van waarden en normen. In: J.R.M. Gerris (red.), Jeugdzorg: Professio- naliteit, integrale aanpak, overdracht van waarden en normen, Assen, Van Gorcum.

Bloomfield, L., Kendall, S., Applin, L., Attarzadeh, V., Dearnley, K., Edwards, L., Hinshelwood, L., Lloyd, P., & Newcombe, T. (2005). A qualitative study exploring the experiences and views of mothers, health visitors and family support centre workers on the challenges and difficulties of parenting. Health Social Care Community, 13, 46-55. Bloomfield, L. (2005). A qualitative study exploring the experiences and views of mothers, health visitors and family support centre workers on the challenges and difficulties of parenting. Health and Social Care in the Community, 13, 46-55.

BMC/VNG en ministerie voor Jeugd en Gezin (2009). Handreiking organisatie Integrale Jeugdgezond- heidszorg 0-19 jaar. Den Haag: BMC Onderzoek.

Boendermaker, L., Pijll, M. van der, & Simons, J. (2007). Matching needs and services in de regio Sittard-Geleen. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Boendermaker, L., Van der Veldt, M.C. , & Booy, Y. (2003). Nederlandse studies naar de effecten van jeugdzorg. Utrecht: NIZW jeugd.

Bolier, L. en Cuijpers, P. (2000). Effectieve versla- vingspreventie: Op school, in het gezin en in de wijk. Utrecht: Trimbos-instituut.

Bolk-Bennink, L.F. & Hirasing R.A. (1995). Onderzoek naar het effect van DroogBedTraining in de jeugdge- zondheidszorg. Leiden: TNO.

van Bommel, H. (2010). Vroegsignalering bij migran- tenkinderen: onderzoek naar de bruikbaarheid van het DMO gespreksprotocol. Pharos, Ministerie van VWS, & Aveant Utrecht.

Bon, I. & Sanders, T. (2004). Handleiding Boekenpret 0-2 jaar. Alkmaar: Buro Extern.

Bond, L.A.& Burns, C.E. (2006). Mothers’ beliefs about knowledge, child development, and parenting strategies: expanding the goals of parenting programs. Journal on Primary Prevention, 27, 555-571.

Booijnk, M. (2007). Handreiking. Terug naar de basis. Mogelijkheden voor het verbeteren van de communi- catie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primaire onderwijs. Leiden: Universiteit Leiden.

Boom, D. van den (1999). Ouders op de voorgrond: een educatieve lijn voor 0-18 jaar. Utrecht: Sardes.

Bouwmeester-Landweer, M.B.R. (2006) Early Home Visitation in Families at Risk for Child Maltreatment.

Universitair Proefschrift. Rotterdam: Optima.

Brand, A. (2006). Beroepscompetenties voor het werken met ouders: een Brits model vertaald. Utrecht: NIZW Jeugd.

Braun, D., Davis, H., & Mansfield, P. (2006). How helping works. Towards a shared model of process. Londen: Parentline Plus.

Breitenstein, S.M., Fogg, L., Garvey, C., Hill, C., Resnick, B., & Gross, D. (2010). Measuring implementation fidelity in a community-based parenting intervention. Nursing Resources; 59(3):158-65.

Brezinka, V. (2002). Effectonderzoek naar preventie- programma’s voor kinderen met gedragsproblemen. Kind en Adolescent, 23, 4-23.

Broek, A. van den, Kleijnen, E., & Keuzenkamp, S. (2010). Naar Hollands gebruik? Verschillen in gebruik van hulp bij opvoeding, onderwijs en gezondheid tussen autochtonen en migranten. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau.

Broer, N.A. & Gouwe-Dingemanse, P.M. van der (2009). Opvoedingsondersteuning: de behoefte van christelijke ouders. Gouda: Driestar Educatief.

Brouwers, D. (2005). Notitie: Positieve communicatie op het CB. Eindhoven: ZuidZorg.

Brugman, E., Reijneveld, S.A., Den Hollander-Gijsman, M.E., Burgmeijer, R.J.F., & Radder, J.J. (1999). Peilingen in de jeugdgezondheidszorg PGO-Peiling 1997/1998 TNO-rapport PG/JGD/99.35.

Buma J.T. (1958). Enkele beschouwingen over groepspraktijken. Huisarts & Wetenschap, 4, 298-302.

Bunting, L. (2004). Parenting programmes: The best available evidence. Child care in practice, 10, 327-343.

Burggraaf-Huiskes, M. (2005). Opvoedingsonder- steuning. Als bijzondere vorm van preventie. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Butt, J. & Box, L. (1998). Family Centred: A study of the use of a family centre by black families. London: Race Equality Unit.

Butt, J. (2009). Reaching parents. Improving take up of parenting programmes. London: Social Care Institute for Excellence.

Can, M. (2010). Wel thuis! De beleving van migrant zijn, psychische gezondheid en kwaliteit van leven bij Turken in Nederland. Poefschrift. Tilburg: Universiteit van Tilburg.

Caris, G.J. (1997). Laten praten: een onderzoek naar opvoedingsondersteuning op het consultatiebureau. Utrecht: SWP.

Carneiro, P. & Heckman, J.J. (2003). Human capital policy (No. IZA DP No. 821). Bonn: Institute for the study of labor.

CBS (2008). Jaarrapport 2008. Landelijke jeugd- monitor. Den Haag/ Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek.

CJG Rijnmond (2011). Pedagogische visie Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond. Rotterdam.

College Specialismen Verpleegkunde (2008). Besluit verpleegkundig specialisme preventieve zorg bij somatische aandoeningen.

Cox, K. & Buskop-Kobussen, M.P.M.H. (2003). Jeugdgezondheidszorg, effectiviteit van de verpleegkundige voorlichting. In: Heijnen-Kaales, Y. State of the art study van Verzorging en Verpleging, p. 382-425. Maarssen/Utrecht: Elsevier/LEVV.

Crombrugge, H. van (2009). Ouders in soorten. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Cuijpers, P. (2001). De effectiviteit van preventie van psychische problemen bij kinderen en jeugdigen: Een overzicht van groepsinterventies. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 79, 486-494.

Dam, C. van, & Vlaar, P. (2007). Quickscan beroepsverenigingen sociaal agogisch werk. Utrecht: Movisie/NVMW/Phorza.

Databank Effectieve Jeugdinterventies (2009). Classificatie effectiviteit. Geraadpleegd op 25 juli 2010 op http://www.jeugdinterventies.nl.

Databank Richtlijnen en Instrumenten (2010), Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Dekovic, M. & Janssens, J.M.A.M. (1991). Opvoeding, prosociaal gedrag en populariteit  van kinderen. Kind en Adolescent, 12, 65-77.

Diekstra, R.F.W., Wubs, J. M. et al. (2010).  Naar een canon van de opvoeding. Den Haag:  Haagse Hogeschool.

Dijk, M. van, & Ligtermoet, I. (2009). Wie is de opvoedingsondersteuner? Quick scan opvoedings- ondersteuners in Nederland. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Dijk, M. van, & Prinsen, B. (2009). Opvoedingson- dersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin: Handreiking. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Distelbrink, M., Lucassen, N., & Hooghiemstra, E. (2005). Gezin anno nu. Werkdocument 9. Den Haag: Nederlandse Gezinsraad. Raad voor de Maatschap- pelijke Ontwikkeling.

Doesum, K. van, & Weikamp, P.A. (2003). Kinderen van ouders met psychiatrische problemen. Handboek Jeugdzorg, 13, 1-20.

Doesum, K. van, Riksen-Walraven, J.M., Hosman, C.M.H., & Hoefnagels, C. (2008). A randomized controlled trial of a home-visiting intervention aimed at preventing relationship problems in depressed mothers and their infants. Child Development, 79, 547-561.

Doesum, K.T.M. van (2005). Versterking van de kwaliteit van de moeder-kindinteractie: Een preventieve interventie voor depressieve moeders en hun baby’s. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie, 30, 187-198.

Doesum, K. van, Hosman, C. , & Riksen-Walraven, J.M. (2005). A model-based intervention for depressed mothers and their infants. Infant Mental Health Journal, 26, 157-176.

Doorten, I. & Rouw, R. (2006). Opbrengsten van sociale investeringen. Amsterdam/Den Haag: SWP/Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling.

Dorp, M. van (2010). Sociale media: potentiële goudmijn voor jeugdzorg. Jeugd en Co, jrg. 4, nr. 8. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Dumas J.E., Begle A.M., French B., & Pearl A. (2010). Effects of monetary incentives on engagement in the PACE parenting program. Journal of Clinical Child Adolescent Psychology, 39, 302-313.

Dunnink G., & Lijs-Spek (2008). Activiteiten Basista- kenpakket Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar per contactmoment (ABC-rapport). RIVM: Bilthoven.

Egten, C. van, E. Zeijl, S. de Hoog, C. Nankoe, & E. Petronia (2008), ‘Gezinnen van de toekomst. Opvoeding en opvoedingsondersteuning’.  Den Haag, E-Quality.


Eijk-Hustings, Y.J.L. van, Daemen, L., Schaper, N.C., & Vrijhoef H.J.M. (2010). Implementation of Motivati- onal Interviewing in a diabetes care management initiative in the Netherlands. In press.

Eliens, M. & Prinsen, B. (2008). Handleiding kortdurende video-hometraining in gezinnen  met jonge kinderen. Santpoort-Noord: AIT.

Eronen, R., Pincombe, J., & Calabretto, H. (2010). The role of child health nurses in supporting parents of young infants. Collegian, 17, 131-141.

Fisher, P.A. Burraston, B. & Pears, K. (2005). The Early Intervention Foster Care Program: Permanent Placement Outcomes From a Randomized Trial. Child Maltreatment, 10, 61-71. Fleuren, M.A.H. (2007). Implementatie van de JGZ- standaarden. Tijdschrift Jeugdgezondheidszorg, 39: 63-67.

Fleuren, M.A.H. (2010). Essentiële activiteiten en infrastructuur voor de landelijke invoering en monito- ring van het gebruik van de JGZ-richtlijnen. Leiden: TNO Kwaliteit van Leven.

Forgatch, M.S., Bullock, B.M. & Patterson, G.R. (2004). From theory to practice: Increasing effective parenting through role-play. The Oregon Model of Parent Management Training (PMTO). In: H. Steiner, (Ed.): Handbook of mental health interventions in children and adolescents. An Integrated Develop- mental Approach. New York: Jossey-Bass.

Foster, E.M., Prinz, R., Sanders, M., & Shapiro, C.J. (2008). The costs of a public health structure for delivering parenting and family support. Children and Youth Services Review. Chapel Hill: University of South Carolina.

FPI. (2007). Listening to parents: a short guide. London: Family and Parenting Institute.

Frost, N., Johnson, L., Stein, M. & Wallis, L. (2000). Home-Start and the delivery of family support. Children and Society, 14, 328-342.

Gemmeke, M. (2011). De rol van de centra voor jeugd en gezin bij versterken van de pedagogische civil society. Handreiking voor gemeenten. Den Haag/ Utrecht: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Nederlands Jeugdinstituut.

Gemeente Utrecht (2009). Het Opvoedbureau Utrecht: de werkwijze van de professional in het Opvoedbureau. Utrecht: Gemeente Utrecht.

Glazener, C.M.A., Evans J.H.C. , & Peto R.E. (2004). Complex behavioural and educational interventions for nocturnal enuresis in children. Cochrane Database of Systematic Reviews, 1; Art. No.: CD004668. Goedhart, A., Treffers, F., & Widenfelt, B., (2003). Vragen naar psychische problemen bij kinderen en adolescenten: de Strengths and Difficulties Question- naire. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid. 58, 1018-1035.

Gordon, T. (1976). Luisteren naar kinderen. De nieuwe methode voor overleg in het gezin. Amsterdam: Elsevier.

Graaf, I. de, Speetjens, P., Smit, M., Wolff, M. de, & Tavecchio, L. (2008a). Behavioral Problems in Children: A Meta-Analysis. Behavior Modification, 32, 714- 735.

Graaf, I. de, Speetjens, P., Smit, M., Wolff, M. de, & Tavecchio, L. (2008b). Effectiveness of the Triple P positive parenting program on parenting: a meta- analysis. Family Relations, 57,553-566.

Graaf, I. de, & Speetjens, P. (2010). Stepping Stones Triple P. Opvoedhulp voor ouders van kinderen met een beperking. Utrecht: Trimbos-instituut.

Graaf, I. de (2010). Amsterdamse ouders en opvoe- dingsondersteuning. Utrecht: Trimbos-instituut.

Graas, D, Liefaard, T, Schuengel, C, Slot, W., & Stegge, H.(2009) De Wet op de jeugdzorg in de dagelijkse praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Gravesteijn, J.C. & Diekstra, R.F.W. (2004). Waardig en vaardig in het leven. Hoe jongeren sociaal en emotioneel uit te rusten voor de volwassenheid. Lisse: Harcourt.

Griner, D. & Smith, T.B. (2006). Culturally adapted mental health intervention: A meta-analytic review. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 43, 531-548.

Grisnich, F. & Jaarsma R. (2008). Onderzoek naar licht pedagogische hulpverlening in de gemeente Haren, 2007. Stichting Provinciaal Centrum voor Maatschap- pelijke Ontwikkeling Groningen, CMO Groningen.

Groenendaal, J.H.A. & Dekovic, M. (2000). Risicofactoren voor kwaliteit van de opvoeding. Pedagogiek, 20, 3-22.


Groenendaal, J.H.A. & Van Yperen, T.A. (1994). Beschermende en bedreigende factoren. In J. Rispens, P.P.Gouden en J.J.M. Groenendaal (red.), Preventie van psychosociale problemen bij kinderen en jeugdi- gen (pp. 90-117). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Haterd, J. van de, Zwikker, N. Hens, H., & Uytten- boogaart, B. (2009). Gedragswetenschapper in de jeugdzorg. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Haterd, J., Kluft, M., Baan, D., Zwikker, N., & Hens, H. (2010). Vragen, taken, competenties en beroepen in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Utrecht: Movisie/Nederlands Jeugdinstituut.

Hellinckx W., et al. (2001). Risico op kindermishan- deling? Een preventieve aanpak. Leuven, Acco.

Hensbergen, H. van (1985). Opvoedingsonder- steuning in perspectief, een literatuuronderzoek naar de behoeften van ouders aan opvoedings- ondersteuning en de rol die voorzieningen kunnen vervullen. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Hermanns, J. (1992). Het sociale kapitaal van jonge kinderen. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Hermanns, J. (1992). Het sociale kapitaal van jonge kinderen: Jonge kinderen, opvoeders en opvoedings- ondersteuning. Utrecht: SWP.

Hermanns, J. (2006). Opvoedingsondersteuning: Wat hebben we in 15 jaar bereikt. Paper gepre- senteerd tijdens het eerste Nationaal Congres Opvoedingsondersteuning ‘Ouders helpen opvoeden’, 16 juni 2006, Ede.

Hermanns, J. (2007). De toekomst van de jeugd- gezondheidszorg. Inleiding studiedag 19 september 2007 ‘De toekomst van de (preventieve) gezond- heidszorg’. Rotterdam.

Hermanns, J. (2007). Wraparound care. Tijdschrift Jeugdbeleid, (september).

Hermanns, J. (2008). Het bestrijden van kindermis- handeling. Een aanpak die werkt. Woerden/Utrecht: Co Act Consult/Nederlands Jeugdinstituut.

Hermanns, J. (2009). Het opvoeden verleerd. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Hermanns, J., Schrijvers, G., & Ory, F. (2005). Helpen bij opgroeien en opvoeden: eerder, sneller en beter. Een advies over vroegtijdige signalering en interventies bij opvoed- en opgroeiproblemen. Utrecht: Julius Centrum van de Universiteit Utrecht.

Hermanns, J., Mordang, H., & Mulders, L. (2002). Jeugdhulp Thuis. Een alternatief voor uithuisplaatsing. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Hermanns, J., Van de Venne, L., & Leseman, P. (1997). Home-Start geëvalueerd. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.

Heuvel, S. van den, & Heideveld-Gerritsen, M. (2010). Gespreksvoering bij de GGD regio Nijmegen volgens de gespreksmethodiek van Luud Muller. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

HiraSing, R.A. & Bolk-Bennink L.F. (1996). Dry bed training by parents: results of a group instruction program. The Journal of Urology, 156, 2044-2046.

HiraSing, R.A. & Reus H. (1991). Droogbedtraining bij enuresis nocturna. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde,135, 1750-1753. ment, 79, 547-561.

HiraSing, R.A., Leerdam, F.J.M. van, Bolk-Bennink L.F., & Koot H.M. (2002). Effect of Dry Bed Training on behavioural problems in enuretic children.  Acta Paediatr, 91, 960-964.

Hirasing, R.A., Talma, H., & Kobussen, M. (2010). Zakwoordenboek Jeugd. Amsterdam: Reed Business.

Hoek, M. (2008). ‘Ontheemd ouderschap. Betekenissen van zorg en verantwoordelijkheid in beleidsteksten opvoedingsondersteuning 1979- 2002’. Proefschrift. Utrecht, SWP.

De Baat, M., Foolen, N. & Van der Pijll, M., 2010, ‘Instrumenten en richtlijnen binnen de Centra voor Jeugd en Gezin’. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Hoogenboezem, G., & Meer, van der J. (2009). CJG en de wensen en verwachtingen van ouders en jongeren: samenvatting van bestaand onderzoek. Gouda: JSO.

Horowitz, J.L. & Garber, J. (2006). The prevention of depressive symptoms in children and adolescents: A meta-analytic review. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74, 401-415.

Hosman, C.M.H., Jane-Llopis, E., & Saxena, S. (Eds.) (2004). Prevention of Mental Disorders: Effective interventions and policy options. Summary report. Geneva: World Health Organization.

Houkes, A. & Kok, L. Effectiviteit van informele netwerken. Amsterdam: SEO/Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling.

Huey, S. J. J. & Polo, A. J. (2008). Evidence-based psychosocial treatments for ethnic minority youth.

Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 37(1), 262-301.

Ince, D., & Berg, G. van den (2010). Overzichtsstudie interventies voor migrantenjeugd. Ontwikkelings- stimulering, preventie en vroeghulp. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Ince, D. (2008). Cijfers over opvoedingsvragen en -problemen. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Inspectie voor de Gezondheidszorg (2010). Indicatoren Thematisch Toezicht JGZ 2011. Utrecht: Inspectie voor de Gezondheidszorg. Integraal Toezicht Jeugdzaken (2009). Werkende ketens. Metarapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken 2009 over zes onderzoeken naar ketensamenwerking. Utrecht: Integraal Toezicht Jeugdzaken (Inspectie Jeugdzorg).

Janssens, J.M.A.M. (1998). Opvoedingshulp: doel, methoden en effecten. Tijdschrift voor Orthopeda- gogiek, 37, 133-147.

Janssens, J.M.A.M. (2008). Opvoedingsonder- steuning: een vak! JGZ. Tijdschrift voor jeugd- gezondheidszorg, 3, 46-48

Johnson, W. (2011). Validity and Utility of the California Family Risk Assessment Under Practice Conditions in the Field: A Prospective Study. Child Abuse & Neglect. 35, 18- 28.

Jongh, J. de, & Vlek, M. (2009). Opvoeden kun je leren. Amsterdam: Ruigrok/Netpanel.

Joyce, B., & Showers, B. (1988). Student achievement through staff development. New York: Longman.

Juffer, F., Bakermans-Kranenburg, M.J., & IJzendoorn, M.H. van (2008). Promoting Positive Parenting:  An attachment-based intervention. Mahwah/New Jersey/London: Lawrence Erlbaum.

Junger-Tas, J. (2001). Preventie van antisociaal gedrag in de praktijk. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 79, 500-505.

Kalthoff, H. (2009). Opvoedondersteuning aan migrantengezinnen schiet tekort. Een pleidooi voor een krachtig opvoedoffensief. JeugdenC0, 4, 8-18.

Kaplan, S.J.M.D., Plecovitz, D., & Labruna, C. (1999). Child and adolescent abuse and neglect

research: A review of the past 10 years. Part I: Physical and emotional abuse and neglect.

Journal of the American Academy of Child  and Adolescent Psychiatry, 38, 1214-1222.

Karoly, L., Kilburn, M., & Cannon, J. (2005).  Early childhood interventions. Proven results, future promise. Santa Monica, RAND Corporation.

Kasander, R. (2005). Effectiviteit van GGZ-preventie: Een beknopt overzicht. Amersfoort: RIAGG Amersfoort & Omstreken - Preventie.

Kenniskring Jeugdgezondheidszorg (2010). Pedagogische visie van de jeugdgezondheidszorg. Notitie van de kenniskring jeugdgezondheidszorg. Utrecht.

Keulen, M. van. (2010). Jeugdgezondheidszorg: ‘een gigantisch effect voor een prikkie’.  Factsheet Jeugdgezondheidszorg. Lisse: AJN.

Ministerie van Justitie (2010).  Jeugdketens sluitend verbinden. Den Haag.

Ministerie van Justitie en ministerie voor Jeugd en Gezin (2010a). Eén gezin, één plan: coördinatie van zorg. Ministerie voor Jeugd en Gezin.

Kijlstra, M., Prinsen, B. , & Schulpen, T. (2005). Kwetsbaar jong! Een quickscan van de kansen  op achterstand van kinderen van 0 tot 4 jaar in risicosituaties. Amsterdam: SWP.

Klein Poelhuis, C.W. (2000). Ouderprogramma’s nader beschouwd. Een beschrijving en meta-analytisch onderzoek naar de effecten. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden.

Klein Velderman, M. Hosman, C.M.H. , & Paulussen, T.G.W.M. (2007). Onderzoeksprogrammering Opvoed- en Opgroeiondersteuning. Leiden: TNO.

Klein Velderman, M., Pannebakker, F.D., Fukkink, R., de Wolff, M.S., van Dommelen, P., Luijk, P.C.M., van Sleuwen, B.E., & Reijneveld, S.A. (2011). De effectiviteit van kortdurende video-hometraining  in de jeugdgezondheidszorg. Resultaten van een studie in gezinnen met overmatige spanning als gevolg van een excessief huilende baby.  TNO-rapport TNO/CH 2011.028  

Knipscheer, J.W. & Kleber, R.J. (2004). A need for ethnic similarity in the therapist-patient interaction? Mediterranean migrants in Dutch mental health care. Journal of Clinical Psychology, 60, 543-554.

Kobussen, M. (2005). Notitie opvoedingsonder- steuning. Nijmegen: GGD Regio Nijmegen. Kooijman, K. & Prinsen, B. (2003). Signaleren = meten + delen: Zorgwekkende opvoedingssituaties in de jeugdgezondheidszorg. Tijdschrift over Kindermishandeling, 18, 7-11.

Kook, H. (1996). Overstap. Effecten op mondelinge taalvaardigheid en lezen. Amsterdam/Rijswijk:  Vakgroep Algemene Taalwetenschap, Universiteit van Amsterdam/ministerie van VWS.

Kousemaker, N.P.J. (1996). Zoeken, vinden, zorgen delen. De ontwikkeling van een praktijkparadigma voor onderkenning en preventie van psychosociale problematiek in de jeugdgezondheidszorg. Universiteit van Amsterdam, 1996.

Kreuger, F.A.F. (2007). Bereik van ouders met lage SES voor opvoedingsondersteuning.  GGD Rotterdam-Rijnmond.

Kumpfer, K. L., Alvarado, R., Smith, P. , & Bellamy, N. (2002). Cultural sensitivity in universal family-based prevention interventions. Prevention Science, 3, 241-244.

Kwakman, K. (2003). ‘Anders leren, beter werken.’ Lectorale rede Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Laan, P.H. van der (2007), ‘Professionaliteit als  basis voor kwaliteit en effectiviteit van Jeugdzorg. Suggesties en overwegingen voor een plan  van aanpak’. Amsterdam/Leiden, Universiteit  van Amsterdam/Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving.

Leeuwen, M. van. (2010). Kleurrijk spiegelen, spiegelbijeenkomsten met allochtone zorggebruikers. Utrecht: Pharos.

Leeuwen, M. van (2011). ‘Heb ik het goed uitgelegd?’ Communicatie met laagopgeleide migranten.’ Utrecht: PHAXX kwartaalblad Pharos.

Leeuwen, M. van (2010). CJG-consulent in Utrechtse wijken (2010). Utrecht: Pharos.

Leseman, P. & Hermanns, J. (2002). Vragen van ouders over de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen in drie etnisch-culturele gemeenschappen. Pedagogisch Tijdschrift, 27, 253-226.

Ligtermoet, I., Vergeer, M., & Zwikker, N. (2011). Competenties en randvoorwaarden van online opvoedingsondersteuning. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Lilley, S. (2007). Cost benefit analysis of interventions with parents: literature review. DCSF-RW008.  Te downloaden van http://www.dfes.gov.uk/ research. London: Department for Children, Schools and Families.

Lim, J. & Prinsen, B. (1999). Partners in opvoeden en verzorgen. Bunnik/Utrecht: Landelijk centrum Ouder & Kind Zorg/NIZW.

Maccoby, E.E. (1994). De rol van ouders in de socialisatie van kinderen. In: Bijblijven, literatuurselectie van Kinderen en Adolescenten, 1, pp. 218-248. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Mast, J. & Pool, A. (2005). In ontwikkeling. Competentieprofiel voor jeugdverpleegkundigen in de jeugdgezondheidszorg. Utrecht: NIZW.

McGillicuddy-De Lisi, A.V., & Sigel, J.E. (2003). Parental beliefs are cognitions. In: M.H. Bornstein (Ed.), Handboek of parenting, Vol. 3: Being and becoming a parent. Mahwah (NJ): Lawrence Erlbaum Associates.

Mejdoubi, J., Coeverden, S.C.C.M. van, Struijf, E, Crijnen, A., Leerdam, F.J.M. van, & Hirasing R.A. (2011). De VoorZorg-interventie vermindert het roken bij hoogrisicozwangeren. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 89, 48.

Melhuish, E., Belsky, J., Leyland, A.H., & Barnes, J., (2008). The National Evaluation of Sure Start Research Team. Effects of fully-established Sure Start Local Programmes on 3-year-old children and their families living in England: a quasi-experimental observational study. Lancet, 372, 1641–1647.

Melhuish, E., Belsky, J., & Barnes, J. (2010). Evaluation and value of Sure Start. Archives  of Disease in Childhood, 95, 159-161.

Miller, W.R. & Rollnick, S. (2002). Motivational interviewing: preparing people to change.  New York/ London: The Guilford Press.

Ministerie voor Jeugd en Gezin (2007). Alle kansen voor alle kinderen: programma voor jeugd en gezin 2007-2011. Den Haag: programmaministerie voor Jeugd en Gezin.

Ministerie voor Jeugd en Gezin (2010). Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Den Haag: programmaministerie voor Jeugd en Gezin.

Ministerie van VW. (2011a). Transitiebrief stelsel- wijziging jeugd. Den Haag: ministerie van Volks- gezondheid, Welzijn en Sport.

Ministerie van VWS (2011b). Beleidsbrief stelsel- wijziging jeugd ‘Geen kind buiten spel’. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Ministerie van VWS (2008). Handreiking samenwerking huisarts en jeugdgezondheidszorg. Den Haag: ministerie van VWS.

Ministerie van VWS (2003). Omgang met cliënt- gegevens in de jeugdzorg. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Molloy, B. (2002). Still going strong. A tracer study of the Community Mothers Programme, Dublin, Ireland. Den Haag: Bernard van Leer Foundation.

Monteagudo, J.L. & Moreno Gil, O. (2007) E-health for patient empowerment in Europe. Available at http://ec.europa.eu/information_society/ activities/health/docs/publications /eh_era-patient- empower.pdf.

Mul, L.& Witman, Y., (2009). Spiegelbijeenkomsten, methode voor feedback van patiënten. Academisch Medisch Centrum. Universiteit van Amsterdam.

Muller, L. (2001). Scholing: opvoedingsondersteuning vanuit het consultatiebureau. Centrum voor Advies en Training Luud Muller & Co.

Mutsaers, K. (2009). Wat werkt bij jeugdigen uit etnische minderheidsgroepen. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Muynck, A. de & Post, S.D. (2010). Drempels slechten. Middelburg: provincie Zeeland.

Nation, M., Crusto, J., Wandersman, N., Kumpfer, M., & Seybolt, F. et al. (2003). What works in preven- tion. Principles of effective prevention programs. American Psychologist, 58, 449-456.

Nederlands Jeugdinstituut (2010). Het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk van jeugdigen, ouders en gezinnen. 38 interventies uit de Databank Effectieve Jeugdinterventies. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Nederlands Jeugdinstituut (2011). Pijlers voor nieuw jeugdbeleid. Utrecht: NJi. Nelissen/Universiteit van Amsterdam (2011). Nationaal Wetenschappelijk Monitor Onderzoek. Sociale media.

NIGZ (2003). Verschillen: conclusies communiceren met lage-SES-groepen. Steunpunt Lokale Aanpak Gezondheid. Woerden: NIGZ.

Nikken, P. & Addink, A. (2011). Opvoedingsondersteu- ning bij media-opvoeding. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

NIZW (2004). Beroepsprofiel doktersassistent. Utrecht: NIZW.

NIZW (2004). Opvoedingsondersteuning in de JGZ. Factsheet. Utrecht: NIZW.

NIZW Jeugd (2006). Beroepscompetenties voor het werken met ouders: een Brits model vertaald. Utrecht: NIZW Jeugd.

NJi/RIVM (2008). Reader kerncompetenties in de jeugdgezondheidszorg behorende bij Kenniskring Jeugdgezondheidszorg. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut/RIVM.

Nowak, C. & Heinrichs, N. (2008). A Comprehensive Meta-Analysis of Triple P-Positive Parenting Program Using Hierarchical Linear Modeling: Effectiveness and Moderating Variables. Clinical Child and Family Psychology Review, 11, 114-144.

NVDA (2010). Taakherschikking binnen de jeugdgezondheidszorg. Utrecht: NVDA.

NVMW (2011). Beknopt beroepsprofiel van de maatschappelijk werker. Utrecht: NVMW.

NVO (2009). Beroepscode van de NVO. Utrecht: NVO.

Nys, K. (2008). Ouders in perspectief: theoretische onderbouwing en evaluatie van vraag- en perspectief- gericht opvoedingsondersteunend groepswerk met maatschappelijk kwetsbare gezinnen.  Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.

Oenen, S. van & Westering, Y.C. van (2010). Een solide basis voor positief jeugdbeleid. Visiedocument 1.0. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut  (te downloaden van www.nji.nl).

Oenema-Mostert, C.E. (2006). Orthopedagogische thuisbegeleiding voor gezinnen met een chronisch ziek kind. Groningen: Stichting Kinderstudies.

Olds, D., Hill, P.L, Mihalic, S.F., & O´Brien, R. (2001). Nurse-Family Partnership. Institute of Behavioral Science, Regents of University of Colorado.

Onderwijsraad (2008). Een rijk programma voor ieder kind. Den Haag: Onderwijsraad.

Ooms, H., Wilschut, M., & Loon, S. van (2011). Wegwijs in implementeren. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Ouders Online (2011). Code Oranje (wees alert). Het kwetsbare vertrouwen van ouders in de jeugd- gezondheidszorg. Amsterdam: Ouders Online.

Patterson, G. (2005). The Next Generation of PMTO Models. The Behavior Therapist, 28, 25-32.

Pels, T., Distelbrink, M., & Postma, L. (2009). Opvoeding in de migratiecontext. Review van onderzoek naar de opvoeding in gezinnen van nieuwe Nederlanders. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Pels, T., Distelbrink, M., & Tan, S. (2009). Meetladder Diversiteit Interventies. Verhoging van bereik en effec- tiviteit van interventies voor verschillende (etnische) doelgroepen. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Pels, T. & Vollebergh, W. (reds.) (2006). Diversiteit in opvoeding en ontwikkeling. Een overzicht van recent onderzoek in Nederland. Amsterdam: Aksant.

Post, S.D., Muynck, A. de, Smit, J.G., & Kooten,  P. van (2011). Drempels Slechten: op zoek naar oplossingen. Een inventariserend onderzoek naar kansen voor het wegnemen van drempels voor opvoedingsondersteuning en jeugdzorg bij bevindelijk gereformeerden, te downloaden via www.zeeland.nl

Pijnenburg, H., Hermanns, J., Yperen, T. van, Hutschemaekers, G., & Montfoort, A. van (2010). Zorgen dat het werkt. Werkzame factoren in de zorg voor jeugd.

Pijpers, F. et al. (2010). Standpunt versterken samenwerking JGZ en Bureau Jeugdzorg.  Bilthoven: RIVM.

Pons, K., Kroon, R., & Durand, M. (2012). Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Utrecht: NCJ.

Poppes, P. en Vlaskamp, C. (2001). Gedeeld en opgeteld. Ouders over kinderen met ernstige meervoudige beperkingen. Rotterdam: Lemniscaat.

Posthumus, J.A. (2009). Preventive effects and cost-effectiveness of the Incredible Years program for parents of pre-schoolers with aggressive behaviour. Utrecht: UMC Utrecht.

Postma, S. (2008). JGZ-richtlijn Vroegsignalering van psychosociale problemen. Bilthoven: RIVM. Prinsen, B. & Beckers, M. (2011). Samenwerken

aan kwaliteit van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Advies over de toekomstige professionalisering van het CJG. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut/ RIVM Centrum Jeugdgezondheid.

Prinsen, B. & Vries, W. de (2005). Ouders onder- steunen in de jeugdgezondheidszorg. De stand van zaken van opvoedingsondersteuning in de jeugdgezondheidszorg anno 2005. NIZW Jeugd, Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning.

Prinsen, B. & Eijgenraam, K. (2008). Opvoeden doet ertoe. Amsterdam/Utrecht: Stadsdeel Amsterdam-Zuidoost, gemeente Amsterdam/ Nederlands Jeugdinstituut.

Prinsen, B. & Ligtermoet, I. (2008). Handleiding Coördinatie van zorg. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Prinsen, B. (2006). Dat gaat werken: Van veelbelo- vende praktijken op weg naar effectieve opvoe- dingsondersteuning in de jeugdgezondheidszorg. Utrecht: NIZW Jeugd.

Prinsen, B., Roelofse, E., Schuimer, I., & Mes, W. (2006). De kracht van verbinden. Coördineren  van zorg op lokaal niveau. NIZW Jeugd, Spectrum, K2 en JSO.

Prinsen, B. & Junger, M. (2007). Opvoedingsonder- steuning in de JGZ kan effectiever. Tijdschrift Jeugdgezondheidszorg, jrg. 39, nr. 3, p. 42-46.

Prinsen, B., Verhegge, K., & Thije, I. ten. (2002). Met ouders samen. Opvoedingsondersteuning in de preventieve zorg in Nederland en Vlaanderen. Utrecht/Brussel: NIZW/Kind en Gezin, 2002.

Prochaska, J.O. & DiClemente,C.C. (2005.). The transtheoretical approach. In: Norcross, JC; Goldfried, MR. (eds.) Handbook of psychotherapy integration, 2nd ed., p. 147–171. New York: Oxford University Press.

Pye Tait (2006). Research into qualification needs for work with parents. Edinburgh: Pye Tait.

Pijpers, F. (2013). Verantwoord gebruik van vragenlijsten in de jeugdgezondheidszorg.  Een handreiking. Utercht: Nederlands Centrum jeugdgezondheid (NCJ).

Raaijmakers, M. (2008). Aggressive behaviour in preschool children. Neuropsychological correlates, costs of service use and preventive efforts. Utrecht: Universiteit van Utrecht.

Rappaport, J. & Seidman, E. (2000). Handbook of community psychology. New York: Kluwer Academic/ Plenum Publishers.

Registratiecommissie Specialismen Verpleegkundige (2008). Accreditatiereglement verpleegkundig specialismen.

Reijneveld, S.A. & Vogels, A.G.C. (2005).  Vragenlijsten voor psychosociale problemen in de praktijk van de jeugdgezondheidszorg. In: A.J.M. Bonnet-Beusers, R.A. Hira Sing, K. Hoppenbrouwers, H.B.M. Rensen en M.M. Wagenaar-Fisher (red.), Praktijkboek Jeugdgezondheidszorg (I 2.5: 1-15). Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.

Reijneveld, S.A., Stiggelbout, M., Swagerman-Van Hees, M.B., & Brugman, E. (2000). Verbetering van de uitvoering van preventieprogramma’s door GGD’en: Aanbeveling over signalering en preventie van psychosociale problemen bij kinderen en jeugdigen. Leiden: TNO Preventie en Gezondheid.

Reijneveld, S.A., Vogels, A.G.C., Hoekstra, F., & Crone, M.R. (2006). Use of the Pediatric Symptom Checklist for the detection of psychosocial problems in preventive child healthcare. British Medical Journal Public Health, 6(197).

Riksen-Walraven, J.M.A. (1988). Sociale ondersteuning en competentie: Een vicieuze spiraal? In P.P. Goudena, J.H.A. Groenendaal, en F.A. Swets-Gronert (Red.), Kind in geding: Bedreigende en beschermende factoren in de psychosociale ontwikkeling van kinderen (pp. 47-61). Amersfoort: Acco.

Rispens, J., Hermanns J.M.A., & Meeus, W. (1996). Opvoeden in Nederland. Assen: Van Gorcum.

RMO & RVZ (2008). Versterking voor gezinnen. Den Haag: Raad voor de Maatschappelijke Ontwik- keling en Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.

Rodrigo, M.J., Maiquez, M.L., Correa, A.D., Martin, J.C., & Rodriguez, G. (2006). Outcome Evaluation of a Community Center-Based Program for Mothers at High Psychosocial Risk. Child Abuse & Neglect: The International Journal, 30, 1049-1064.

Roeg, D., Voogt, M. Assen, M. van, & Garretsen, H. (2012). De effecten van bemoeizorg. De resultaten van een onderzoek bij Nederlandse bemoeizorgteams. Tranzo, Tilburg University: Tilburg.

Roelofse, E. & Anthonijsz, I. (2008). Informele sociale steun. Achtergrondinformatie bij de workshop ‘Welke positie krijgt informele opvoedingsondersteuning?’

op het tweede Nationaal Congres opvoedingson- dersteuning 6 juni 2008.

Romijn, A., Nienhuis, T., & Buysse, W.H. (2005). Raadpleging van ouders over opvoedingsonder- steuning (en jeugdzorg) in Maassluis. Den Haag: Tympaan Instituut.

Rooijen, K. van (2010). Wat werkt bij online hupver- lening. Utrecht: NJi.

Ros, R. (2006). Opvoedingsondersteuning.  Een onderzoek naar de onvervulde behoefte aan opvoedingsondersteuning van ouders en de mening van leerkrachten over opvoedingsondersteuning aan ouders. Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.

Rots-De Vries, C., Kroesbergen, I., & Goor, I. van de (2009). Armoede en gezondheid van kinderen. Praktische handleiding voor interventie.  GGD West-Brabant.

Ruiter, de C. & E.M. de Jong (2005). CARE-NL Richtlijn voor gestructureerde beoordeling van het risico van kindermishandeling. Utrecht: Corine de Ruiter.

Ruiter, de C., Hildebrand, M. & Hoorn, van der S.P. (2012). Gestructureerde risicotaxatie bij kinder mis- handeling: De Child Abuse Risk Evaluation - Neder- landse versie (CARE-NL). GZ-Psychologie, 3, 10-17.

Rutter, M. (2006). Is Sure Start an Effective Preventive Intervention? Child and Adolescent Mental Health, 11, 135–141.

S&O (1989). Opvoedingsondersteuning. Een visie voor de negentiger jaren op de ondersteuning aan opvoeders. Haarlem: Stichting Spel- en Opvoedings- voorlichting.

Sanders, M.R., Dittman, C.K., Keown, L.J., Farruggia, S., & Rose, D. (2010). What are the Parenting Experiences of Fathers? The Use of Household Survey Data to Inform Decisions About the Delivery of Evidence-Based Parenting Interventions to Fathers. Child Psychiatry & Human Development.

Sanders, M.R. (2008). Triple P-Positive Parenting Program as a public health approach to strengthening parenting. Journal of Family Psychology, 22, 506-517.

Sanders, M., Calam, R., Durand, M., Liversidge, T. en Carmont, S. A. (2008). Does self-directed and web-based support for parents enhance the effects of viewing a reality television series based on the Triple P - Positive Parenting programme? Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49, 924-932.

Sanders, M., Ralph, A., & Thompson, R. (Reds.) (2005). Every Family: a public health approach to promoting children’s wellbeing. Brisbane: University of Queensland.

Sanders, M.R., Dadds, C.M., & Turner, K.M.T. (2003). Theoretical, Scientific and Clinical Foundations of the Triple P Positive Parenting Program: A Population Approach to the Promotion of Parenting Competence. Brisbane: Parenting and Family Support Centre, The University of Queensland.

Sanders, M.R., Dittman, C.K., Keown, L.J., Farruggia, S. , & Rose, D. (2010). What are the parenting experiences of fathers? The use of household survey data to inform decisions about the delivery of evidence based parenting interventions to fathers. Child Psychiatry Human Development, 41, 562-581.

Sarkadi, A. & Bremberg, S. (2005). Socially unbiased parenting support on the Internet: A cross-sectional study of users of a large Swedish parenting website. Child Care Health and Development, 31, 43-52.

Schalken, F., W. Wolters, W. Tilanus, M. van Gemert, C. van Hoogenhuyze, E. Meijer, E. Kraefft, M. Brenninkmeijer, & Postel, M. (2010). Handboek online hulpverlening: hoe onpersoonlijk contact heel persoon- lijk wordt. Houten, Bohn Stafleu van Loghum.

Schneewind, K.A. & Berkic, J. (2007). Stärkung von Elternkompetenzen durch primäre Prävention: eine Unze Prävention wiegt mehr als eind Pfund Therapie. Praxis Kinderpsychologie, 56, 643-659.

Schoorl, P.M. (1993). Opvoeding en opvoedings- problemen in het gezinsleven. Amsterdam:  Swets & Zeitlinger.

Shapiro, C.J., Prinz, R.J., & Sanders, M. (2010). Population based provider engagement in delivery of evidence based parenting interventions: challenges and solutions. Journal of Primary Prevention, 31, 223-234.

Siraj-Blatchford, I. & Siraj-Blatchford, J. (2010). Improving children’s attainment through a better quality of family based support for early learning. London: University of London, Institute of Education.

Snijders, J. (2006). Ouders en hun behoeften  aan opvoedingsondersteuning: factsheet.  Utrecht: NIZW Jeugd.

Spanjaard, H. & Haspels, M. (2005). Families First. Handleiding voor gezinsmedewerkers. Amster- dam, SWP.

Speetjens, P. (2010). Databank Effectieve Jeugdin- terventies: beschrijving ‘KopOpOuders Online’. Utrecht: NJi.

Speetjens, P., Linden, D. van der, & Goossens,  F. (2009). Kennis over opvoeden: de vragen van ouders, het aanbod van de overheid en de mogelijk- heden van de markt. Utrecht: Trimbos-instituut.

Sproet, M. & Smulders, E. (2010). Handreiking.  De interculturalisatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Inspiratie door een voor gemeenten. Utrecht: Pharos

Spruijt, E. & Kormos, H. (2010). Handboek scheiden en de kinderen. Voor de beroepskracht die met scheidingskinderen te maken heeft. Houten:  Bohn Stafleu van Loghum.

Staal, I. I. E., Van den Brink, H. A. G., Hermanns, J. M. A., Schrijvers, A. J. P., & Stel H. F. van (2011a). Assessment of parenting and developmental problems in toddlers: Development and feasibility  of a structured interview. Child: Care, Health, and Development, 503-511.

Staal, I. I. E., Van den Brink, H. A. G., Hermanns, J. M. A., Schrijvers, A. J. P. en Van Stel H. F (2011b). Vroegsignalering van opvoed- en opgroeiproblemen bij peuters: ontwikkeling en haalbaarheid van een gestructureerd interview. Tijdschrift voor Jeugdge- zondheidszorg, 126-132.

Staal, I.I.E., Hermanns, J.A.M., Schrijvers, A.J.P., & Stel, H.F. van (2013). Risk assessment of parents concerns at 18 months in preventive child health care predicted child abuse and neglect. Child Abuse & Neglect, 37, 475–484

Star, M. van der & Cate, A. ten (2010). Opvoeding en opvoedingsondersteuning bij ouders van basis- schoolkinderen in de regio Nijmegen. Nijmegen: GGD regio Nijmegen. Steenhof, L. (2007). Schatting van het aantal stiefgezinnen. Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2007. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek

Stel, H.F. van, Staal, I.I.E., Hermanns, J.A.M.,  & Schrijvers, A.J.P. (2012). Validity and reliability  of a structured interview for early detection and risk assessment of parenting and developmental problems in young children: a cross-sectional study. BMC Pediatrics, 12, 71

Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), Center for Mental Health Services (2007). Promotion and prevention in mental health: strengthening parenting and enhancing child resilience. DHHS Publication No.CMHS-SVP-0175. Rockville (MD), USA.

Tan N. (2006). Protocol DMO. Draaiboek Training Samen Starten. Amsterdam.

Tan, N. (2006). Handleiding Samen Starten. Amsterdam.

Tan, N., Boom, D. van den en Hermanns, J. (2005). Protocol ter ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling; een volgsysteem voor consultatie- bureaus (0- tot 4-jarigen). Amsterdam:  Universiteit van Amsterdam.

Tan, N., Bekkema, N. , & Ory, F. (2008). Toepasbaar- heid van opvoedingsondersteuning voor Marok- kaanse en Turkse gezinnen in Nederland, in het bijzonder van het programma Samen Starten/ DMO-P. TNO-rapport Kwaliteit van Leven.

Tandon, S.D., Parillo, K., Mercer, C., Keefer, M.,  & Duggan, A.K. (2008). Engagement in parapro- fessional home visitation: families’ reasons for enrollment and program response to identified reasons. Womens Health Issues, 18, 118-129.

Taylor T.K., Webster-Stratton, C., Feil, E.G., Broadbent, B., Widdop, C.S., & Severson, H.H. (2008). Computer-based intervention with coaching:  an example using the Incredible Years program. Cognitive Behavioral Therapy, 37, 233-246.

Tenhaeff, C., Dijkstra, N., Havinga, M., Janssen L, Kaaij, I. van der, Laar, L. van , Nelissen, S., Schrijver, A., Simons, M., Woltering, M., & Öry, F. (2004). Vroegsignalering van zorgwekkende opvoedings- situaties in Samen Starten: wijkverpleegkundigen onderzoeken hun eigen dossiers. Tijdschrift Jeugdgezondheidszorg.

Theunissen, M.H.C., Vogels, A.G.C., Wolff, M.S. de, & Reijneveld, S.A. (2013). Characteristics of the Strength and Difficulties Questionnaire in preschool children. Pediatrics, 131, 446-454.

Thomas, R. & Zimmer- Gembeck, M.J. (2007). Behavioral Outcomes of Parent-Child Interaction Therapy and Triple P—Positive Parenting Program: A Review and Meta-Analysis. Journal of Abnormal Child Psychology, 35, 475-495.

Trimbos-instituut (2005). Factsheet Gezonde School en genotmiddelen. Utrecht: Trimbos-instituut.

Tuijl, C. van (1998). Uitvoering van Opstap Opnieuw: opzet, inhoud en effecten volgens coördinatoren deelnemend aan het landelijke evaluatieonderzoek Opstap Opnieuw. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Tuk, B. (2010). Je wilt je kind niet kwijtraken. Training opvoedingsondersteuning Somalische ouders in een asielzoekerscentrum. Utrecht: Pharos.

Uittenbogaard, B.P. (2007). Stap voor Stap.  Een stappenplan om ouders te begeleiden bij opvoedingsvragen. Utrecht: SWP.

Utting, D. (2007). Parenting and the different ways it can affect children’s lives: research evidence. Joseph Rowntree Foundation.

V&VN (2009). Verpleegkundig specialist. Genezing en zorg afgestemd. Utrecht: Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.

Vandemeulebroecke, L., Crombrugge, H. van, Janssens, J. en Colpin, H. (2002). Gezinspedagogiek, deel II: Opvoedingsondersteuning. Leuven/ Apeldoorn: Garant.

Vandemeulebroecke, L. & Munter, A. de (reds.). (2004). Opvoedingsondersteuning. Visie en kwaliteit. Leuven: Universitaire Pers Leuven.

Veen, M. van der & Prinsen, B. (2010). Handleiding videohometraining in gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Amsterdam: SWP/AIT.

Veen, A., Vergeer, M., Oenen, S. van, Glaudé, M., & Breetvelt, I. (2007). ZonMw Pogrammeringsstudie Jeugd, Deelstudie 1 Effecten van interventies in Pedagogische Basisvoorzieningen. Amsterdam, SCO-Kohnstamm Instituut van de Universiteit  van Amsterdam.

Verdurmen, J., Van Oort, M., Meeuwissen, J., Ketelaars, T., De Graaf, I., Cuijpers, P., De Ruiter, C., & Vollebergh, W. (2003). Effectiviteit van preventieve interventies gericht op jeugdigen:  De stand van zaken. Utrecht: Trimbos-instituut.

Vermeij, A., Van der Wel, J., & Krooneman, P.J. (2005). Inventarisatie hulpaanbod bij (echt)scheiding en omgang: Eindrapport. Amsterdam: Regioplan Beleidsonderzoek.


Vogels, A.G.C. (2008). The Identification by  Dutch Preventive Child Health Care of Children with Psychosocial Problems: Do Short Questionnaires Help? Proefschrift. Leiden: TNO.

Vogels, A.G.C., Crone, M.R., Hoekstra, F., & Reijneveld, S.A. (2005). Drie vragenlijsten voor  het opsporen van psychosociale problemen bij kinderen van zeven tot twaalf jaar: Samenvatting. Leiden: TNO Kwaliteit van Leven.

Vries, W. de (2005) Databank Effectieve Jeugdinter- venties: ‘Triple P’. Utrecht: Nederlands Jeugd instituut.

Vries de-Lentsch, P. (2006). Wat verwachten ouders van een ouder-kindcentrum: rapportage vraag analyse Oké-punt. Almere: Zorggroep Almere.

Whittaker K.A. & Cowley, S. (2006). Evaluating health visitor parenting support: validating outcome measures for parental self-efficacy. Journal of Child Health Care. 10(4):296-308.

Wilson, S. J., Lipsey, M. W. , & Soydan, H. (2003). Are mainstream programs for juvenile delinquency less effective with minority youth than majority youth? A meta-analysis of outcomes research. Research on Social Work Practice, 13(1), 3-26.

Wise, S., Silva, L. da, Webster, E., & Sansen, A. (2005). The efficacy of early childhood interventions. Melbourne: Australian Institute of Family Studies.

Wolff, M.S. de, Theunissen, M.H.C., Vogels, A.C.G., & Reijneveld, S.A. (2013). Three questionnaires to detect psychosocial problems in toddlers:  A comparison of the BITSEA, ASQ:SE and  KIPPPI. Academic Pediatrics.

Wolff, M.S. de, Pannebakker, F.D., & Bouwmeester- Landweer, M.B.R. (2012). Samen Starten met Stevig Ouderschap. Stevig Starten, een combinatie van methodes vanuit de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4 jaar voor het signaleren van risicovolle opvoe- dingssituaties met inbegrip van kindermishandeling en het ondersteunen van gezinnen met jonge kinderen. TNO rapport, TNO/CH 2012 R10709

Yperen, T. A. van (2010). 55 vragen over effectiviteit. Antwoorden voor de jeugdzorg. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Yperen, T.A. van (1994). Problemen in de ontwikkeling van kinderen. In J. Rispens, P.P. Gouden en J.J.M. Groenendaal (reds.), Preventie van psychosociale problemen bij kinderen en jeugdigen (pp. 71-89). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Yperen, T.A. van (2003). Resultaten in de jeugdzorg: begrippen, maatstaven en methoden. Utrecht: NIZW.

Yperen, T.A. van, & Hellema, M. (2010). Naar een nieuw jeugdzorgstelsel: vergelijking van standpunten. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Yperen, T.A. van, & Bommel, M. van (2009). Erkenning interventies: criteria 2009 - 2010. Erkenningscommissie (Jeugd)Interventies. Utrecht/ Bilthoven: Nederlands Jeugdinstituut/RIVM.

Yperen, T.A. van, Steege, M. van der, Addink, A., & Boendermaker, L. (2010). Algemeen en specifiek werkzame factoren in de jeugdzorg. Stand van de discussie. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Yperen, T. A. van (2009). Evaluatie van de Wet op de jeugdzorg. Themabericht Jeugd & Samenleving, nr. 3. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Yperen, T. A. van (2009). Betere ketens. In: Graas, D., Liefaard, T., Schuengel, C., Slot, W. en Stegge, H. De Wet op de jeugdzorg in de dagelijkse praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Yperen, T.A. van en Stam, P.T. (2010). Opvoeden versterken. Den Haag: VNG.

Yperen, T. A. van, & Woudenberg, A. van (2011). Werk in uitvoering. Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Zeeman, M., Hermanns, J., Hoffenaar, P., Grootens- Tecla, M., & Alberts, J. (2007). De behoefte aan opvoedingsondersteuning op Curaçao. Een onder- zoek onder opvoeders met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Pedagogiek, 27, 119-134.

Zeijl, E., Crone, M., Wiefferink, K., Keuzenkamp, S., & Reijneveld, S. A. (2005). Kinderen in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Zeijl, J. van, Mesman, J., Van IJzendoorn, M.H., Bakermans-Kranenburg, M.J., Juffer, F., Stolk, M., Alink, A., & Koot, H. (2006). Attachment-based intervention for enhancing sensitive discipline in mothers 1- to 3-year old children at risk for externalizing behavior problems. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74, 994-1005.

Zijden, Q. van der (2010). Samenwerking JGZ en Jeugdzorg. Praktijkonderzoek. Bilthoven: RIVM.

Zikkenheimer, L. (1986). Beeldmateriaal en buiten- landse vrouwen. Een handreiking voor het ontwerpen en selecteren van visueel voorlichtings- en lesmateriaal voor buitenlandse vrouwen. Den Haag: Nederlandse Bibliotheek en Lektuur Centrum.

Zorggroep Almere (2011). Functiebeschrijving verpleegkundig specialist preventieve zorg, Sector Cure. Almere: Zorggroep Almere.

Zwirs, B. (2006). Gedragsproblemen bij allochtone kinderen. Proefschrift. Universiteit Utrecht. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Zwirs, B., Burger., H., Schulpen, T. , & Buitelaar, J. (2008). Kinderen in achterstand. De prevalentie van psychiatrische stoornissen onder autochtone en allochtone kinderen. Cultuur, Migratie en Gezondheid, 5, 2-9.


Websites
www.gezinswijzer.nl
www.handreikingmelden.nl
www.nji.nl
www.rijksoverheid.nl
www.samenwerkenvoordejeugd.nl
www.tamam.nl
www.zat.nl
www.nip.nl
www.nvo.nl
www.nvmw.nl


Pagina als PDF