Richtlijn: Opvoedondersteuning (2013)

Onderbouwing

Uitgangsvraag

Wat is een werkzaam beslisschema voor de JGZ (in het CJG) voor signalering, het bepalen van de informatie-, hulp- of zorgvraag en de toeleiding naar hulp?

Om de uitgangsvraag te beantwoorden, heeft de werkgroep een beslisschema ontworpen, dat is gebaseerd op:

  • schema’s van richtlijnen met vergelijkbare vraagstellingen;
  • de analyse van de uitvoeringspraktijk van opvoedingsondersteuning aan de hand van protocollen voor jeugdverpleegkundigen, pedagogen en jeugdartsen;
  • het advies van de beroepsverenigingen over toeleiding naar zorg vanuit het CJG;
  • theoretische noties en wetenschappelijk en praktijkonderzoek over besluitvorming.

Het beslisschema is beschreven in kaart 2

Referenties


Pagina als PDF