Richtlijn: Opvoedondersteuning (2013)

Bijlage Britse beroepscompetenties voor werken met ouders

Britse beroepscompetenties voor het werken met ouders: enkele voorbeelden

Elementen van de britse beroepscompetenties voor het werken met ouders

De afkorting WWP staat voor ‘Work With Parents’. De nummers 200, 300 en 400 (zie hieronder) verwijzen naar de verschillende niveaus van beroepsuitoefening. In Nederland geniet de indeling naar niveaus voor beroepsopleidingen een grotere bekend- heid in het werkveld dan de indeling naar beroepsniveaus, vandaar de volgende vergelijking. De reeks beroepscompetenties in 200 ligt op het niveau van een beroepsbeoefenaar die over een opleiding beschikt op mbo 2-niveau, een soort ‘helpende’ welzijnswerker. De reeks in 300 vergelijken we met het niveau van een professional die beschikt over een opleiding op mbo 3- of 4-niveau, zoals sociaal-pedagogisch werk en sociaal-cultureel werk. De reeks competenties in 400 vergelijken we met het niveau van een beroepskracht die over een opleiding op mbo 4- of hbo-niveau beschikt. Nota bene: onderstaande competenties hebben geen formele betekenis voor de Nederlandse situatie.

WWp 201  Draag bij aan het opbouwen van een relatie bij het werken met ouders.
WWP 201.1 Luister naar ouders en reageer op ze.
WWP 201.2  Help ouders bij het gebruik van voorzieningen voor opvoedingsondersteuning.

WWp 202  Biedt toegang tot kennis en informatie.
WWP 202.1  Vraag om en geef informatie op de juiste toon en het juiste niveau.
WWP 202.2  Geef rechtstreeks kennis en informatie aan ouders.
WWP 202.3  Geef ouders de mogelijkheid om zelf kennis en informatie te verwerven.

WWp 203  Draag bij aan een veilige omgeving voor iedereen.
WWP 203.1  Zorg ervoor dat ouders zich prettig voelen.
WWP 203.2  Waardeer en respecteer de diversiteit in de cultuur en achtergrond van de ouders.

WWp 204  Help ouders veilig te houden (bescherm ouders).
WWP 204.1  Volg de procedures wat betreft veiligheid.
WWP 204.2  Herken bedreigingen van de veiligheid.
WWP 204.3  Volg de procedures in nood- en crisissituaties.

WWp 301  Relaties opbouwen en onderhouden bij het werken met ouders.
WWP 301.1  Onderhandel over en erken de basis voor relaties met ouders.
WWP 301.2  Stel de grenzen van de relatie vast. WWP 301.3  Onderhoud de relatie met de ouders.

WWp 302  Communiceer op effectieve wijze met de ouders.
WWP 302.1  Maak communicatie met ouders mogelijk en moedig die aan.
WWP 302.2  Erken en reageer op communicatiebehoeftes.
WWP 302.3  Erken en reageer op barrières voor de communicatie.

WWp 303  Bewaak de vertrouwelijkheid maar bescherm ook het kind.
WWP 303.1  Houd je aan de vertrouwelijkheid/privacy.
WWP 303.2  Houd gegevens bij en ga zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie.
WWP 303.3  Reageer op zorgen over de veiligheid van het kind.

WWp 304  Relaties opbouwen en onderhouden met collega’s die werken met ouders.
WWP 304.1  Leg contact met collega’s en communiceer met hen op een effectieve manier.
WWP 304.2  Erken en waardeer het werk van collega’s.

WWp 305  Relaties opbouwen en onderhouden met de gemeenschap in bredere zin.
WWP 305.1  Identificeer en leg contact met sleutelfiguren in de gemeenschap.
WWP 305.2  Leg contact met belanghebbende figuren in de gemeenschap.
WWP 305.3  Deel informatie en moedig de gemeenschap aan ouders te steunen.

WWp 306 Ouders de mogelijkheid tot reflectie bieden over de invloeden op de opvoeding en de ouder-kindrelatie.
WWP 306.1   Help ouders te kijken naar factoren die de opvoeding beïnvloeden en de effecten daarvan te onderkennen.
WWP 306.2   Werk samen met ouders bij het gebruiken van kennis over en bewustzijn van de verschillende factoren die de opvoeding beïnvloeden.

WWp 307  Werk samen met ouders om aan de behoeftes van hun kinderen te voldoen.
WWP 307.1  Werk samen met ouders om hen de onderlinge afhankelijkheid en doorgaande ontwikkeling in de relatie tussen ouders en kinderen te leren begrijpen.
WWP 307.2  Werk met ouders om kinderen te ondersteunen op een manier die aansluit bij de leeftijd van de kinderen.

WWp 308   Help ouders relaties en gedrag te ontwikkelen die bijdragen aan hun dagelijkse leven met de kinderen.
WWP 308.1  Help ouders de gevoelens en het gedrag van kinderen te begrijpen en erop te reageren.
WWP 308.2  Help ouders een positieve interactie met hun kinderen te ontwikkelen.
WWP 308.3  Ontwikkel de kennis van de ouders om het spel, leervermogen en de creativiteit van kinderen te stimuleren.
WWP 308.4  Zoek met ouders naar positieve manieren om aan de fysieke behoeftes van hun kinderen te voldoen.

WWp 309  Werk samen met ouders om hen te helpen hun eigen behoeftes te begrijpen en te vervullen.
WWP 309.1  Stel ouders in staat hun behoeften te onderzoeken.
WWP 309.2  Helpen ouders te voldoen aan de behoeftes die ze hebben vastgesteld.

WWp 310  Denk na over en vernieuw je eigen kennis en manier van handelen.
WWP 310.1  Denk na over en evalueer de effectiviteit van je eigen handelen.
WWP 310.2  Identificeer en maak gebruik van kansen om je eigen manier van handelen te ontwikkelen en te vernieuwen en leer van de ervaring van anderen.
WWP 310.3   Integreer nieuwe kennis, de ervaringen van anderen en huidige ideeën in je eigen manier van handelen.

WWp 311 Draag bij aan het werk van het team.
WWP 311.1  Werk als een deel van het team.
WWP 311.2  Ondersteun de anderen bij het ontwikkelen van hun rol.

WWp 312 Bied die dienstverlening aan ouders waaruit respect en waardering blijken.

WWP 312.1  Luister naar de ouders en erken hun gevoelens en ervaringen.
WWP 312.2  Herken de sterke punten van de ouders en help ze deze te ontwikkelen.
WWP 312.3  Vergroot de waarde en erkenning van diversiteit in de opvoeding en samenleving.
WWP 312.4   Herken de barrières die individuele families ervaren en bepaal de steun die ze nodig hebben.

WWp 313 Stem de dienstverlening af op de behoeften van ouders.
WWP 313.1  Kom met ouders tot overeenstemming over hun behoeftes.
WWP 313.2  Onderzoek met ouders het effect van uitdagingen en verandering.
WWP 313.3  Ontwikkel met ouders strategieën voor het omgaan met veranderingen en uitdagingen.

WWp 314  Werk met ouders met complexe vragen die moeilijk toegang krijgen tot dienstverlening.
WWP 314.1  Draag zorg voor een dienstverlening die tegemoet komt aan de behoefte van ouders.
WWP 314.2  Geef ouders toegang tot diensten en ondersteuning.
WWP 314.3  Bied ouders in complexe situaties de gelegenheid te leren over de opvoeding.

WWp 315 Tref voorzieningen voor de bescherming en veiligheid van ouders.
WWP 315.1  Help ouders om zich te beschermen tegen mishandeling.
WWP 315.2  Draag zorg voor een gezonde en veilige leefsituatie overeenkomstig  bestaande regels.
WWP 315.3  Volg de regels in geval van nood of crisis.

WWp 316 Bied een omgeving aan waarin rekening wordt gehouden met  de cultuur, religie, geslacht of handicaps van de ouders.
WWP 316.1  Draag er zorg voor dat ouders zich op hun gemak voelen.
WWP 316.2  Draag zorg voor materialen, hulpbronnen en een omgeving die aansluiten bij de behoeften van de ouders.

WWp 317 Maak publiciteit over de dienstverlening aan ouders en werf ouders.
WWP 317.1  Publiceer en verspreid informatie over opvoedingsondersteuning.
WWP 317.2  Werf ouders voor activiteiten op het gebied van opvoedingsondersteuning.

WWp 318 Ontwikkel trainingen.
WWP 318.1  Bepaal mogelijkheden voor trainingssessies.
WWP 318.2  Train mensen die willen leren.

WWp 319 Werken met groepen ouders.
WWP 319.1  Bepaal het bereik van en de basis voor het werk.
WWP 319.2  Kies methoden en materialen die aansluiten op de behoeften van de groep.
WWP 319.3  Maak een effectief groepsproces mogelijk.

WWp 401  Werk samen en werk aan samenwerking met verschillende instellingen en sectoren.
WWP 401.1  Propageer integratie en strategieën om met verschillende sectoren samen te werken.
WWP 401.2  Communiceer en onderhoud contact op effectieve wijze met andere instellingen/sectoren.
WWP 401.3  Stel grenzen vast en definieer de verschillende rollen van de instellingen.

WWp 402  steun anderen bij het ontwikkelen van hun werkzaamheden.
WWP 402.1  Steun anderen en deel problemen en moeilijke zaken met ze.
WWP 402.2  Deel je eigen ervaringen om anderen te helpen.

WWp 403  Geef leiding aan je team.

WWp 404   leid of coördineer laagdrempelige, toegankelijke voorzieningen vooropvoedingsondersteuning.
WWP 404.1  Propageer een cultuur waarin diversiteit en verschillen worden gewaardeerd.
WWP 404.2  Help uitvoerders te reageren op de behoefte van de ouders aan een laagdrempelige, toegankelijke ondersteuning.
WWP 404.3  Volg en evalueer het effect van laagdrempelige en toegankelijke ondersteuning.

WWp 405   draag verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de ouders, het personeel en de omgeving.
WWP 405.1  Houd je aan de wettelijke gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.
WWP 405.2  Train professionals regelmatig over actuele ontwikkelingen in de gezondheid(szorg), veiligheid en bescherming van kinderen.
WWP 405.3  Ontwikkel systemen en procedures voor het delen van informatie met het oog op de bescherming van het kind.

WWp 406  draag zorg voor financiële middelen.
WWP 406.1  Verwerf extra financiële middelen en zet die in.
WWP 406.2  Controleer en evalueer de effectiviteit van de ingezette financiële middelen.

WWp 407  Volg en bepaal de invloed van trends op en ontwikkelingen in de opvoeding.
WWP 407.1  Houd informatie over ontwikkelingen in de opvoeding bij en analyseer die.
WWP 407.2  Onderzoek en bepaal de invloed van trends op en ontwikkelingen in de opvoeding.

WWp 408 Draag bij aan kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op het terrein van opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering.
WWP 408.1  Verhoog de kwaliteit van het werken met ouders.
WWP 408.2  Kies systemen en procedures die de kwaliteit bewaken, onderhoud deze en stel ze indien nodig bij.

WWp 409  Houd je aan wetten en voorschriften en respecteer ethische en sociale codes.


Pagina als PDF