Richtlijn: Opvoedondersteuning (2013)

Bijlage Profiel Verpleegkundige specialist preventie werkzaam in de JGZ

Een voorbeeld van het profiel van de verpleegkundig specialist preventie (werkzaam in de JGZ) van de Zorggroep Almere.

Kennis

 • Kennis van verpleegkunde op hbo-niveau aangevuld met de masteropleiding Advanced Nursing Practice is vereist. Is BIG-geregistreerd als verpleegkundig specialist preventieve zorg.
 • Naast ruime praktijkervaring is kennis van de organisatie van de JGZ en relevante vakgebieden vereist.
 • Analytisch vermogen is vereist voor het (h)erkennen van (soms zelden) voorkomende problemen.
 • Ontwikkelingen binnen het vakgebied worden bijgehouden door middel van litera- tuurstudie en nascholing.
 • De verpleegkundig specialist preventie:
 • Initieert en ontwikkelt kwaliteitsprojecten en doet beleidsaanbevelingen voor structurele verbetering van zorg op verpleegkundige en/of medische zorg of op organisatorisch gebied.
 • Levert een bijdrage aan epidemiologisch, verpleegkundig en medisch wetenschappelijk onderzoek.
 • Vertaalt onderzoeksresultaten in beleidsvoorstellen, protocollen en richtlijnen.

Zelfstandigheid

 • Er wordt gewerkt vanuit een eigen medische beroepsverantwoordelijkheid.  De verpleegkundig specialist preventie verzamelt gegevens en stelt een diagnose en vervolgens een behandelplan op. Hij/zij neemt vanuit de eigen professie zelfstandig beslissingen waarbij prioriteiten worden gesteld en initiatieven worden genomen. Hij/zij kan indien nodig gemotiveerd afwijken van bestaande protocollen.
 • Op het vlak van de medische zorg is consultatie van een jeugdarts of huisarts mogelijk. Bij organisatorische problemen is terugval op de teammanager JGZ mogelijk.

Sociale vaardigheden

 • Om gedragsverandering bij cliënten en hun naasten te verwezenlijken en weerstanden te overbruggen zijn tact, geduld, inlevingsvermogen, het kunnen luisteren en overredings- kracht noodzakelijk. Het kunnen motiveren, stimuleren en corrigeren is van belang bij het geven van coaching, supervisie, scholing en instructie aan jeugdverpleegkundigen, jeugdarts en andere bij cliënten betrokken hulpverleners. In de multidisciplinaire overleg- vormen, bij het onderhouden van diverse in- en externe contacten en bij implementatie van kwaliteitsbeleid zijn overtuigingskracht en conflicthantering van belang.

Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed

 • Er is kans op het veroorzaken van letsel bij personen door fouten bij verpleegtechnische handelingen.
 • Er is kans op schade bij het kind en/of de gezinsleden bij het onjuist of niet tijdig interpreteren van signalen die kunnen duiden op ontwikkelings-, medische - en/of opvoedproblemen.
 • Beschadiging van het imago van de instelling in contact met ouders/verzorgers, hun relaties en andere instellingen.
 • Invloed wordt uitgeoefend op het verpleegkundig en/of medisch beleid en op verbeter- trajecten.

Uitdrukkingsvaardigheid

 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist in de omgang met kinderen, cliënten, ouders/verzorgers en andere professionals en/of instellingen, waarbij geschakeld moet worden tussen verschillende niveaus en tussen verschillende culturen. Gesprek- technieken om problematische situaties bespreekbaar te maken zijn vereist.
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het opstellen van rapportages en verwijzingen, protocollen, beleidsvoorstellen, activiteitenplan, projectplannen en het jaarverslag.
 • Non-verbale communicatie is aan de orde bij de contacten met kinderen. Het contact met anderstaligen vraagt om creatieve oplossingen en kennis van de diverse culturen.

Bewegingsvaardigheden

 • Bewegingsvaardigheid is nodig bij het verrichten van verpleegtechnische handelingen, zoals bij het geven van subcutane en intramusculaire injecties, waarbij extra eisen worden gesteld in verband met de reactiesnelheid.
 • Bij het werken met een pc/laptop.

Oplettendheid

 • Grote oplettendheid is vereist voor het signaleren en interpreteren van fysieke en gedragsuitingen, bij lichamelijk en psychosociaal onderzoek en de verwerking van gegevens, waarbij in een korte tijd waarin de professional de ouders en het kind ziet consequenties overwogen moeten worden. Het vaak krappe tijdschema wordt nog meer bemoeilijkt door de veelheid en diversiteit van de contacten.
 • Aandacht en oplettendheid zijn vereisten met betrekking tot het signaleren van ontwikkelings- mogelijkheden en verbeterpunten.


Overige functie-eisen

 • Geduld, volharding en doorzettingsvermogen zijn kwaliteiten die vereist zijn in meerdere situaties:
  - bij het verrichten van het lichamelijk onderzoek bij jonge kinderen en in de omgang met zorgmijders;
  - in de contacten met medewerkers en bij het implementeren en bevorderen van kwaliteitsbeleid.
 • Orde en systematiek zijn van belang bij het verwerken van administratieve gegevens.
 • Er worden eisen gesteld aan hygiënisch werken bij meerdere contacten op een dag.
 • Er worden hoge eisen gesteld aan de integriteit bij het omgaan met vertrouwelijke cliëntgegevens.
 • Er worden eisen gesteld aan voorkomen en gedrag bij de vertegenwoordiging van de organisatie in diverse in- en externe contacten.
 • Respect voor het menselijk lichaam is vereist bij het verrichten van lichamelijk onderzoek en verpleegtechnische handelingen.
 • Vindingrijkheid en creativiteit zijn van belang om vanuit een (door de organisatie gewenste) cliëntgerichte visie te werken.
 • Aandacht is van belang bij het coördineren en afstemmen van zorgprocessen, het bewaken van werkafspraken, het volgen en toetsen van protocollen. Dit wordt regelmatig verstoord door acute zorgvragen. Dit vraagt om een flexibele en alerte werkhouding.

Inconveniënten

 • Psychische belasting treedt op door de verantwoordelijkheid voor tijdige signalering van medische, psychische en sociale problematiek.
 • Fysieke belasting treedt op bij het veelvuldig tillen van impulsief bewegende kinderen en bij het vanuit een onnatuurlijke houding verrichten van onderzoek in kleine ruimtes.
 • Psychische belasting treedt ook op bij de confrontatie met leed van cliënten en hun naasten, door dreiging van agressief gedrag en door piekbelasting.
 • Bezwarende werkomstandigheden komen voor in thuissituaties waar sprake is van vervuiling of intensief roken.
 • Er is kans op persoonlijk letsel vanwege agressie, het verrichten van injecties en het in aanraking komen met sputum, urine, ontlasting en mogelijk besmet materiaal en impulsief gedrag van kinderen.

 


Pagina als PDF