Richtlijn: Opvoedondersteuning (2013)

Bijlage Instructies ernsttaxatie ontwikkeling- en opvoedproblematiek

Instructies ernsttaxatie ontwikkeling- en opvoedproblematiek

Het CJG Rijnmond ernsttaxatie schema is een hulpmiddel bij de professionele beoordeling van eventuele ontwikkelings- en/of opvoedingsproblematiek, nadat de aanwezige risico- en beschermende factoren in kaart zijn gebracht. Het schema helpt bij het ‘wegen’ van het cumulatieve effect van de geïnventariseerde risico- en beschermende factoren, respectievelijk de ‘draaglast’ en de ‘draagkracht’ in het opvoedingsmilieu. Er is sprake van ontwikkelings- en/of opvoedingsproblematiek wanneer de draaglast zwaarder weegt dan de draagkracht, waardoor de opvoeders onvoldoende in staat zijn adequaat in te spelen op de ontwikkelingsbehoeften van het betreffende kind. Zie ook het schema. 

Stappen in de ernsttaxatie

  1. Taxeer het functioneren van het kind op lichamelijk, cognitief, emotioneel, gedrags- en sociaal gebied. Zet een kruis door de uitspraak die van toepassing is in elke van de vier rijen die horen bij deze sectie. In iedere rij zou er altijd een kruis moeten staan. (Hetzelfde geldt voor de secties 2 t/m 4).
  2. Taxeer de kwaliteit van de basiszorg die het kind krijgt in deze opvoedingssituatie. Onder basiszorg wordt verstaan de zorg die nodig is om de rechten van het kind (1) te garanderen. Dat wil zeggen medische zorg, voeding, kleding, huisvesting, sociaal contact, scholing en emotionele steun die samen zorgen voor een veilige opvoedings- situatie. Het pedagogische besef van de opvoeders en de kwaliteit van de partner- relatie zijn hierbij cruciale elementen. Zet een kruis door de uitspraak die van toepassing is in elke van de drie rijen die horen bij deze sectie.
  3. Taxeer de beleving van de opvoeding van de opvoeders. Als er twee opvoeders zijn die zich dagelijks met de opvoeding (zouden moeten) bemoeien, maar die daarbij een geheel andere beleving hebben, neem het gemiddelde van die twee.
  4. Taxeer de gezinsomstandigheden en de kwaliteit van het sociale netwerk. Onder gezinsomstandigheden wordt bedoeld inkomen, huisvesting, verblijfsstatus, schulden, ziekte en/of verslaving van de primaire opvoeders en ingrijpende gebeurtenissen die het opvoeden kunnen bemoeilijken. Het netwerk bestaat uit alle personen die zich in de sociale omgeving van het gezin bevinden en die in principe steun zouden (of hadden) kunnen geven.
  5. Taxeer de ernst van de ontwikkelings-/opvoedingsproblematiek als geheel door te kijken in welke kolom de meeste kruizen staan. Deze kolom geeft de ernst van de ontwikkelings-/opvoedingsproblematiek, de aandachtsstatus van het kind en de zorgbehoefte van de opvoeders aan. Bij een gelijk aantal kruizen maakt u zelf een keuze tussen de kolommen. Na de ernsttaxatie: meld het kind eventueel aan bij de betreffende persoon/organisatie volgens onderstaand schema.

(1)   Zoals vastgesteld in het Verdrag inzake de rechten van het kind van de VN.

Meldingen

In het preventieve kader waarin CJG Rijnmond opereert moeten alle meldingen besproken worden met de betreffende opvoeders. Opvoeders moeten toestemming geven voordat een melding gedaan kan worden, tenzij de professional vindt dat de veiligheid van het kind in het geding is.  

  1. Bij ernstcategorie 2: overweeg in SISA te melden.
  2. Bij ernstcategorie 3: altijd melden bij CJG-regisseur/-coördinator; altijd melden in SISA; altijd melden bij AMK als u zorgen heeft over de veiligheid van het kind.
  3. Bij risicocategorie 4: altijd melden bij CJG-regisseur/-coördinator; altijd melden in SISA; altijd melden bij AMK als u zorgen heeft over de veiligheid van het kind.
  4. Bij risicocategorie 5: altijd melden bij CJG-regisseur/-coördinator; altijd melden in SISA; altijd melden bij AMK als u zorgen heeft over de veiligheid van het kind.  

Pagina als PDF